VSŠ :: POSLOVNI SEKRETAR :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2005/2006

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa poslovni sekretar na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2005/2006. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

14. december 2005

Darinka Zupančič, mentorica Danica Cedilnik
Tkem svojo življenjsko mrežo [Glej povzetek]

Za svojo diplomsko nalogo sem izbrala temo Tkem svojo življenjsko mrežo. Za to temo sem se odločila predvsem zato, ker sem videla, da bi ob pisanju te naloge lahko veliko pridobila zase, za svojo osebnostno rast. V življenju sem se velikokrat znašla v situaciji, ko nisem vedela, kako naprej. Ob tkanju življenjske mreže sem morala tehtno premisliti, kaj so tiste vrednote, s katerimi polnim svoje življenje, da bom postala in ostala čim bolj urejena, uspešna oseba. Prav to pa so tudi lastnosti, ki jih mora imeti poslovni sekretar.
Najprej sem navedla te vrednote, jih vnesla v kvadratke, da mi je postala snov čim bolj pregledna, potem pa sem vsako posebej predstavila. Kjer sem mogla, sem svoje ugotovitve podkrepila s svojimi izkušnjami in spoznanji. Že sedaj se zavedam, da lažje živim, če ostajam zvesta vrednotam, ki mi v življenju največ pomenijo.

Ko takole prebiram svojo nalogo in ob njej razmišljam, ugotavljam, da sem izbrala res prave vrednote in tiste lastnosti poslovne sekretarke, po katerih naj bi slovela vsaka tajnica.

Nataša Slovenc, mentorica Danica Cedilnik
Vse o telefoniranju [Glej povzetek]

Naslov svoji diplomski nalogi sem dala Vse o telefoniranju. Trudila sem se, da bi o telefoniranju zvedela čim več in da bi to vedenje koristno uporabljala pri vsakdanjem delu poslovne sekretarke.

Še najbolj preprosti so obrazci za telefonski pogovor. Veliko zahtevnejše je, da se naučim take komunikacije, ki ne izzove nesporazumov ali nesramnosti, ampak deluje prijazno in informativno. Zato sem poudarila, kako pomembno je, da spoznamo vrste temperamentov, njihove odzive in načine sporazumevanja z njimi.

Ker je delo poslovne sekretarke zelo stresno, naj se ne spopolnjuje samo strokovno, ampak naj skrbi tudi za svojo osebnostno rast, zato sem v nalogo vpletla 11 utrinkov, ki mi pomagajo.

Mogoče mi bo kdo ugovarjal, toda iz izkušenj vem, da telefonski pogovori niso samo suhoparni. Naj velja tudi za njih eden izmed mojih Utrinkov:

»Pogovori so mostovi med ljudmi. Naj služijo dobremu namenu in naj bodo lepi«.
(Hafner 1974, 23)

Breda Oberč, mentorica Danica Cedilnik
Zlata zrnca [Glej povzetek]

V diplomski nalogi so obravnavani modri izreki. Izbranih je 17 od 35 iz strokovnega gradiva Za boljšo slovenščino na delovnem mestu. To so reki, ki bi lahko bili v pomoč za uspešno delo vsakemu delavcu, posebno še poslovnemu sekretarju, ki ima veliko stikov z ljudmi, če bi se vanje poglobil.

Delo je razdeljeno na tri poglavja: Delo, Človek, Odnos.

Moj cilj je bil, da izbrane izreke predstavim, opozorim na njihovo pomembnost za človekovo osebnostno rast ter jih osvetlim in razložim z zgledi iz življenja ali iz literature.

Preštudirala sem obsežno literaturo, črpala iz svojih življenjskih izkušenj, marsikaj pa dodala iz pogovora z ljudmi, ki jih cenim.

Namen in cilj diplomske naloge sem v celoti dosegla. Razložila sem, da poslovnemu sekretarju za uspešno delo ne zadostuje le strokovno znanje, ampak mora v svoj program vnesti vseživljenjsko pridobivanje socialnega znanja, ki usmerja k kakovostnim medosebnim odnosom.

Mirče Ivanovski, mentorica Barbara Grintal
Informatizacija pisarniškega poslovanja [Glej povzetek]

Diplomska naloga obravnava način informatizacije pisarniškega poslovanja ministrstva in samo delo Delovne skupine za izvedbo informatizacije ministrstva.

Naloga je omejena na opis dela delovne skupine pri uvedbi oziroma razširitvi uporabe okolja LN, aplikacija SPIS 4 iz Glavne pisarne na vse zaposlene v ministrstvu. Ponazorjeno je, kako je sestavljena Delovna skupina za izvedbo informatizacije ministrstva.

Na začetku diplomske naloge sem predstavil aplikacijo SPIS 4, način dela in sestavo aplikacije ter prednosti, ki jih ima pred drugimi sorodnimi aplikacijami.

V prvi fazi izvedbe projekta je opisan potek informatizacije oziroma razširitev uporabe Domino sporočilnega sistema in same aplikacije iz Glavne pisarne na vse zaposlene na ministrstvu in uradih v sestavi ministrstva.

V drugem delu diplomske naloge sem opisal postopek izbire in določitev prednostnih skupin uporabnikov aplikacije za izobraževanje in uvajanje v uporabi le-te.

V tretjem delu diplomske naloge sem ponazoril katere naloge mora opraviti delovna skupina pri reorganizaciji ministrstva in kaj vse mora narediti pri razdružitvi Ministrstva za šolstvo znanost in šport ter združitvi delov MG, MID in MŠZŠ v novo ministrstvo MVZT.

Okolje LN, aplikacija SPIS 4, se je izkazala z vidika uporabnika kot pregledna in uporabnikom prijazna aplikacija, ki omogoča učinkovite rešitve pri evidentiranju dokumentarnega gradiva, komunikaciji z elektronsko pošto, vodenju koledarja itn. Uvedba SPIS 4 aplikacije je omogočila poenotenje dela na ministrstvu in uradov v sestavi ministrstva ter hitro povezavo med deli ministrstva na štirih lokacijah. Istočasno je omogočila hitro povezavo z drugimi državnimi organi in vladnimi službami.

Andrej Odar, mentorica Barbara Grintal
Organizacijska etika in neoliberalizem [Glej povzetek]

Čas, v katerem živimo, ko na eni strani poslušamo zgodbo o gospodarskem uspehu, o novih družbenih vrednotah, o demokratičnosti družbe in ko na drugi strani dnevno poslušamo o propadu novih in novih podjetij, ko narašča koncentracija bogastva v manjšem delu prebivalstva, vse več ljudi pa živi v revščini ali na pragu revščine, ko v družbi čutimo vedno slabši odnos človeka do sočloveka, ko opažamo vse več snobizma, se pričnem spraševati, ali je vse to res le posledica sposobnosti enih in nesposobnosti drugih. Ali pa je takšno stanje mnogokrat tudi posledica nezakonitega in drugega ravnanja, ki ni v skladu z etiko in prav zato omogoča povečevanje razlik med ljudmi. Obdobje, v katerem smo se znašli in ga še vedno označujemo kot dobo tranzicije, prehoda iz sistema samoupravne socialistične demokracije in socialističnega gospodarskega sistema v sistem parlamentarne politične demokracije in tržnega gospodarstva, je tudi obdobje, ko lahko vsakodnevno v časopisju prebiramo o takšnih in drugačnih etično in moralno spornih ravnanjih posameznikov tako v menedžmentu kakor tudi v drugih organizacijskih oblikah in področjih družbenega življenja. Tudi to, da je tako pri nas kakor drugod v Evropi (zelo očiten primer v zadnjem času je na primer Nemčija) in v svetu prisoten trend zmanjševanja socialnih pravic. Pri tem pa je kot na dlani, da v boju za konkurenčnost podjetij, le to diktirajo najbolj brezobzirni lastniki kapitala in menedžerji, katerim pa ni prav dosti mar njihov odnos do sočloveka in človekovega okolja. In prav zaradi tega lahko kujejo neslutene dobičke, medtem ko so družbe (države) ali podjetja, v katerih etika, morala, vrednote vendarle niso le mrtve črke na papirju, prisiljeni dosegati konkurenčnost in stabilnost prav z zmanjševanjem obsega socialnih pravic in s tem socialne varnosti prebivalstva oziroma zaposlenih. Zato me je ta tematika pritegnila, saj menim, da so mnogi v tem tranzicijskem času enostavno poteptali moralno-etične norme zaradi različnih vzrokov, največkrat pa kar zaradi lastne koristi.

Kot nekdanjega študenta filozofije me to področje privlači kot magnet, čigar sila se z nepravilnostmi, katere zaznavam okoli sebe, le še povečuje. In v sklopu te diplomske naloge sem se odločil na kratko ogledati si le nekaj točk, v katerih, menim, da kljub poskusom etičnosti ni bil storjen korak naprej, prej korak nazaj. V nalogi sem skušal uporabiti tako metode filozofske etike kot empirične etike, zato se tudi kratkim teoretičnim izhodiščem ne morem izogniti.

Diplomsko nalogo sem zasnoval tako, da sem najprej opredelil temeljne pojme, izhajajoče iz samega naslova naloge, v nadaljevanju pa sem predstavil, kaj etika in morala pravzaprav sploh sta, njun izvor ter metode in na tej podlagi delitev etike, da bi tako dosegli organizacijsko etiko, katere najvplivnejši del predstavlja prav etika menedžerjev. Nato sem določil po mojem mnenju ključne elemente, ki vplivajo na etičnost organizacije in posameznika v njej. Pri tem sem se, glede na obseg naloge, odločil le za najpomembnejše dejavnike. Teoretična izhodišča sem nato primerjal z dogajanjem v vsakodnevnem življenju in skušal ugotoviti, koliko skladnosti oz. koliko neskladnosti se nam izkazuje med teorijo in prakso, kakor tudi pokazati na to, koliko je sploh možnosti za uveljavitev etike v pogojih neoliberalnega gospodarstva in njegovih brezobzirnih poskusih, da v nezadržnem procesu globalizacije obvlada svet.

 15. februar 2006

Barbara Šterlekar, mentor Milena Matič Klanjšček
Javna naročila [Glej povzetek]

Pomen javnega naročanja je, da država na podlagi vnaprej določenega postopka pridobiva blago in storitve z zbiranjem konkurenčnih ponudb, na podlagi katerih lahko izbere najugodnejšo. Tako se med ponudniki vzpodbuja konkurenčnost in dosegajo se nižje cene, in sicer s pomočjo zakonsko določenih načel javnega naročanja: načela gospodarnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov. S tem Slovenija izpolnjuje svojo obveznost do Evropske unije, saj je področje javnega naročanja uskladila z evropskimi pravili in tako odpravila določbe, ki so omogočale prednosti domačim ponudnikom.
Oddaja javnih naročil poteka po vnaprej določenem postopku, ki ga predvideva Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja pa omogoča pravno varstvo udeležencem v postopku. Pravila EU z uveljavljanjem načela dostopnosti določajo, da mora biti pravno varstvo tujim osebam dostopno pod enakimi pogoji kot osebam določene države.
Predmet mojega raziskovanja so bila naročila male vrednosti, torej naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti določene v Zakonu o izvrševanju proračuna RS.
V praksi je viden pojav, da imajo naročila male vrednosti svoje pomanjkljivosti, ki jih lahko naročniki zlorabljajo in se interesno povezujejo s ponudniki.

Jure Sever, mentor Milena Matič Klanjšček
Stres na delovnem mestu [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem obravnaval stres, ker je danes prisoten na vseh področjih našega življenja. Moj namen je, da prikažem kako smo danes vsi podvrženi stresu in kakšne so posledice, če se tega ne zavemo pravočasno.

Vsebina diplomske naloge je razdeljena na teoretični in praktični del. Teorija zajema že poznane teze iz prebrane literature, z anketnim vprašalnikom pa te teze potrjujem.

Prišel sem do spoznanja, da je danes delovno okolje tisto, ki vpliva na ljudi najbolj stresno in da se zaposleni tega zavedajo in poskušajo s pomočjo različnih tehnik in s fizičnimi aktivnosti ublažiti posledice.

Metka Lupše, mentor Stane Bokal
Psihoteror (mobbing) na delovnem mestu [Glej povzetek]

Časi, ko so ljudje zjutraj vstali, šli v službo, mirno naredili svoje in prišli brezskrbno domov, so minili. Služba vse več in več zahteva od nas. Nemalokrat se ji moramo v celoti predati. V delovnem okolju pa ni samo ogromno dela, temveč se je treba ukvarjati tudi z drugimi stvarmi. Kot nepridiprav se je v delovno okolje prikradel mobing ali psihoteror, ki zaposlenim otežuje delo in povzroča neprijetno delovno okolje.

V teoretičnem delu diplomske naloge je opredeljen pojem mobing, vzroki za njegov nastanek, stopnje, kdo so pobudniki in kdo žrtve ter kakšne posledice povzroča.V drugem delu naloge so analizirani rezultati ankete, ki nam pokaže, ali se mobing pojavlja tudi v slovenskih podjetjih, v kolikšni meri in kako se to kaže. Narejene so tudi primerjave le-tega med štirimi podjetji, v katerih je bila anketa opravljena. V zadnjem delu naloge sem podala nekaj predlogov za reševanje mobinga oz. ukrepe proti mobingu na delovnem mestu.

Andreja Gutnik, mentor Stane Bokal
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu [Glej povzetek]

Problem, ki ga bom obravnavala v diplomski nalogi, je problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Moj glavni cilj je bil razložiti, kaj je spolno nadlegovanje, saj marsikdo sploh ne ve, kaj to je. Predvsem pa je moj cilj ta, da bom s svojo diplomsko nalogo mogoče nekomu pomagala, saj vsebuje vse definicije, predvsem pa, kakšni so postopki prijave in na koga se lahko obrnemo v primeru spolnega nadlegovanja.

Bila sem šokirana ob prebiranju ankete, da je bil nekdo spolno nadlegovan, pa se tega sploh ni zavedal. Kako je to mogoče, se sprašujete, kajne? Prav gotovo je. Ob prebiranju literature sem ugotovila, da marsikdo bežnih dotikov in namigovanj na spolnost nima za spolno nadlegovanje. Vse skupaj obrne na šalo, čeprav se počuti nelagodno. In ravno to je problem, saj bežni dotiki vsekakor lahko vodijo do vsiljenega spolnega odnosa.

V diplomsko nalogo sem uvrstila anketo, ki so jo sestavili na uradu za enake možnosti, ki nam pokaže pravo zgodbo, in sicer, kako resna je problematika spolnega nadlegovanja v Sloveniji.

Prebrala sem veliko literature na to temo, čeprav se druga od druge ne razlikuje veliko. Obstajajo različne definicije spolnega nadlegovanja; velik problem pa je to, ker nimamo
urejenega zakona.

Moj povzetek, ki sem ga potegnila iz vsega skupaj, je, da je spolno nadlegovanje na delovnem mestu velik problem, ki kar kriči po zakonski ureditvi. Menim, da bi si moral vsak nadrejeni ne glede na vse obveznosti vzeti vsaj pet minut za premislek. Za premislek o tem, kako bi delo v podjetju bolje teklo, kako bi bilo manj ljudi na bolniški in kako zmanjšati odpovedi ter kasneje uvajati novega delavca, torej kako prihraniti denar.

Kaj želim povedati? Če bi imelo vsako podjetje urejene zadeve glede spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, potem bi prihranili veliko denarja, in sicer bi se zmanjšale zgoraj naštete posledice spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

Vesna Trpin, mentor Barbara Grintal
Motivacija zaposlenih v podjetju [Glej povzetek]

Motivacija je neko vedenje, s katerim potešimo določeno potrebo. Je nujna, če hočemo biti uspešni v življenju.

Za motivacijo drugih poskrbimo tako, da ugotovimo, katera potreba je v določenem času pomembna za posameznika. Za samomotivacijo je pomembno, da se lotimo stvari takoj in da ne odlašamo. Pripravimo razpored del in se spomnimo na dobre stvari, ki nas čakajo, ko bomo dokončali nalogo. Za pridobivanje samozavesti nam lahko pomagajo razne sugestije, ki si jih ponavljamo v mislih.

Vodenje je proces vplivanja na ljudi za dosego ciljev v podjetju ali organizaciji. Vsak vodja na ljudi vpliva drugače, odvisno od osebnosti, kulture, narodne tradicije. Poznamo nekaj učinkovitih modelov vodenja, ki ljudi motivirajo za večjo produktivnost.

Vodja bi moral zaposlene motivirati tudi s tem, da jim da možnost sodelovanja pri nečem pomembnem. Prav občutek pomembnosti na ljudi vpliva pozitivno in jih žene k uspehu. S pohvalo naj bi jih vodja tudi primerno nagradil.

Sonja Gabrovšek, mentor Barbara Grintal
Strategija trženja podjetja AMF-mineralne plošče, d.o.o. [Glej povzetek]

V diplomski nalogi opisujem tržno komuniciranje v podjetju AMF, v katerem sem zaposlena. Pri svojem delu vsak dan sodelujem s poslovnimi partnerji ter se ukvarjam s tekočo problematiko in z aktualnimi projekti. Zaradi lažjega razumevanja sem najprej predstavila matično nemško podjetje in asortiment izdelkov, ki so v nalogi prikazani v tabeli. V nadaljevanju naloge predstavljam delovanje hčerinskega podjetja na slovenskem trgu in na trgih držav, nastalih na območju bivše Jugoslavije. V diplomski nalogi postavljam pod drobnogled različne metode tržnega komuniciranja v podjetju. To so moje vsakdanje delovne obveznosti v podjetju AMF.

Med pisanjem diplomske naloge sem dobila boljši pregled in jasnejšo sliko delovanja podjetja AMF na trgu. Novo znanje bo pripomoglo k mojemu še boljšemu delu in samozavestnemu nastopanju pri različnih opravilih v podjetju.

Tea Drolc, mentor Barbara Grintal
Tržne strategije zavarovalništva [Glej povzetek]

Pri Zavarovalnici Maribor pravijo, da je življenje kot sestavljanka. Dan za dnem jo potrpežljivo gradimo, nato pa jo lahko uniči en sam trenutek. Od zibelke do groba nas spremljajo raznovrstne in številne nevarnosti, ki so neizogibna sestavina našega življenja. Nevarnosti so nekaj, česar se človek boji, si jih ne želi, v nas vzbujajo potrebo po varnosti, ki jo skušamo zadovoljiti. »Prihodnost pride prej, kot jo načrtujemo,« je nekoč dejal neki filozof. Danes pa zaradi vse bolj silovitega življenjskega tempa in nenehnih sprememb na spokojna leta največkrat ne utegnemo misliti. Potreba po varnosti je prihodnja potreba, ki pa jo moramo zagotoviti danes. Gospodariti za prihodnost pomeni v sedanjosti skrbeti za to, da nam bodo v prihodnosti na voljo sredstva za zadovoljitev naših potreb.

V svoji diplomski nalogi sem predstavila zavarovalnico in ustanove, ki sodelujejo z njo. S primeri iz vsakdanjega življenja sem prikazala pomen trženja v zavarovalništvu ter podrobneje opisala pogodbo življenjskega zavarovanja. V nadaljevanju sem se osredotočila na zavarovalnega zastopnika in prikazala, kako se mora organizirati in kakšna znanja so potrebna za uspešno upravljanje tega posla.

20. april 2006

Jasmina Adilovič, mentor Stane Bokal
Motivacija za delo [Glej povzetek]

Namen motivacije je, da pripravimo ljudi, da bodo hitreje delali, da bo delo opravljeno kvalitetno in da bodo tudi sami zadovoljni s tem. Motivacija je torej pozitivni proces, s katerim želimo spodbuditi delavce k boljšemu delu, da bi pri tem tudi sami uživali ter bili neodvisni od drugih.

Cilj in namen diplomskega dela, empirične raziskave zadovoljstva zaposlenih je, ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih, probleme oziroma pomanjkljivosti v motivaciji, izboljšanje uspešnosti motivacije ter svetovanje vodstvu podjetja, na kakšen način lahko poveča motiviranost zaposlenih. Predpostavke in omejitve: po Herzbergu sem predpostavljala, da so nujen pogoj za uspešno delovanje motivatorjev zadovoljni higieniki. Zadovoljen higienik pa je takrat, ko ima le ta visoko ocenjeno aritmetično sredino ter nizko variabilnost odgovorov.

Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju predstavljam motivacijo na splošno, pojem o motivaciji in opredelim razliko med besedo motivacija in manipulacija. V drugem poglavju predstavljam motivacijske teorije in njihovo uporabnost, v naslednjem poglavju pa motivacijske dejavnike: plačo kot pomemben motivacijski dejavnik, predstavljam pa tudi letni razgovor oziroma kako se pripraviti na letni razgovor. Diplomsko delo zaključujem z raziskavo zadovoljstva zaposlenih z delom v podjetju AS AN d.o.o. V tem delu poskušam združiti teoretični del s praktičnim, s poudarkom na Herzbergovi dvofaktorski teoriji. Moj namen raziskave je bil svetovati vodstvu podjetja, kako odpraviti zaznana problemska stanja, ki so se pokazala na podlagi rezultatov ankete ter na kakšen način zvišati motiviranost zaposlenih.

Roman Štefanič, mentorica Danica Cedilnik
Pomen poznavanja temperamentov [Glej povzetek]

Omenjena tema zadeva prav vsakega posameznika, neodvisno od poklica, ki ga opravlja, starosti in izobrazbe. Lahko je v pomoč pri spoznavanju samega sebe in drugih ter nadaljnjemu pozitivnemu razmišljanju, odpravljanju morebitnih napak in celo kot vodilo pri izboljševanju medsebojnih odnosov, to pa so tudi glavni razlogi za izbiro teme. V diplomskem delu se mi je zdelo smiselno navesti najprej že nastale teorije o temperamentih in ugotovitve ter razlage različnih avtorjev kot izhodišče za nadaljnje delo. V osrednjem delu so opisane značilnosti štirih, vse do danes najbolj razširjenih in uveljavljenih tipov temperamenta, kot so sangvinik, kolerik, melanholik in flegmatik, ter značilnosti kombinacij med njimi. Zaradi nemalokrat napačne interpretacije pojma »temperament« so opisani tudi pojmi kot so osebnost in čustva, ki jih pogosto povezujemo z njim. Sledi na podlagi izkušenj podprt lasten pogled, subjektiven opis, ki izžareva trenutno razmišljanje o pomenu in problemih, ki so povezani z izbrano temo. Bralcu torej ponazori teorije in raziskave, hkrati pa mu omogoča odprtost pri razmišljanju in odločitvah.

Nina Kovačič, mentorica Danica Cedilnik
Cikcak po pravopisu [Glej povzetek]

V svoji diplomski nalogi sem analizirala priročnik Cikcak po pravopisu gospe Danice Cedilnik. Omejila sem se na glavna poglavja, ker bi sicer presegla predpisano število strani diplomskega dela. Obravnavala sem naslednja poglavja: velika in mala začetnica, pisanje skupaj, narazen, z vezajem, ločila, in sicer vejica, pogoste napake v oblikoslovju in na koncu sem dodala slovarček ustreznejših izrazov. Navajala sem bistvena pravila iz Cikcaka, razložila pa sem jih na svojih primerih. Sledi še intervju z avtorico Cikcaka, Danico Cedilnik. Zadnje poglavje pa je analiza že izdelanih poslovno-uradovalnih dopisov, kjer sem ugotovila pravopisne napake in jih ustrezno popravila.

Tanja Latinovič Bešo, mentorica Hermina Krajnc
Vpliv kulturnih razlik v poslovnem komuniciranju [Glej povzetek]

Diplomska naloga obravnava kulturne razlike v poslovni komunikaciji. Glede na to, da se zelo veliko slovenskih podjetij (samo izvoznikov je okoli 2700) odloča za poslovanje z bosanskimi in da še nikjer nisem zasledila, da bi se kdo odločil za to tematiko, sem sklenila, da bom pisala o kulturnih razlikah in razlikah v načinu komuniciranja v poslovni praksi Slovencev in Bosancev.

Prvi del naloge je sestavljen iz teorije. Vsebuje poglavje, kjer so opisani pomen in oblike besednega in nebesednega poslovnega komuniciranja. Nato sledi opredelitev in sestavine kulture ter vplivi kulture na način komuniciranja. V petem poglavju pa so opisani načini, kako se soočiti s kulturnimi razlikami.

Drugi del naloge je praktičen oziroma vsebuje opis kulturnih značilnosti prebivalcev BiH in predstavlja nekakšno brošuro, kjer so opisani vsi pomembnejši kulturni dejavniki, s katerimi se mora seznaniti vsakdo, ki želi vzpostaviti stik z Bosanci. Za lažjo predstavo in razumevanje sem v tem delu dodala še nekaj slik, ki jasno prikazujejo, o čem sem pisala, na koncu pa sem naredila še krajši povzetek tega poglavja. Celotna naloga je za lažjo predstavitev podkrepljena s slikami in diagrami.

Nalogo sem želela napisati v empirični obliki, toda slab odziv podjetij mi tega ni omogočil, saj se jih je za sodelovanje odločilo le malo; kljub temu sem anketo vključila v nalogo in v desetem poglavju komentirala rezultate ter podala svoje mišljenje o njej. Na koncu sem se dotaknila še teme, ki obravnava kulturo in danes zelo aktualno temo, globalizacijo.

Izdelava naloge mi je v mnogih pogledih odprla oči; temeljiteje sem se seznanila s stvarmi, za katere sem mislila, da jih že poznam. Ko se podajamo v sodelovanje s tujimi kulturami, ne smemo tega vzeti kot avanturo, ampak se moramo nanj zelo dobro pripraviti, če želimo doseči uspeh.

Tamara Plut, mentorica Hermina Krajnc
Neverbalna Komunikacija v poslovnem komuniciranju [Glej povzetek]

V diplomski nalogi so predstavljeni elementi neverbalne komunikacije, ki imajo velik pomen tako v vsakdanjem življenju kot tudi v poslovnem svetu.

Ker sem želela ugotoviti, kolikšen pomen ima neverbalna komunikacija pri ljudeh, s katerimi vsakodnevno komuniciram, sem se v diplomski nalogi lotila raziskave o namenu, načinih in ciljih tovrstnega poslovnega komuniciranja.

V ta namen sem s tega področja najprej proučila obsežno literaturo, nato pa med različno starostno in izobrazbeno populacijo ljudi izvedla anketo, ki je dala podobne rezultate kot že nekaj prejšnjih, obstoječih raziskav.

V diplomski nalogi ugotavljam, da moramo poslovni svet obvladovati tako z znanjem kot tudi z verbalno in neverbalno komunikacijo. To, čemur rečemo uspeh, je vedno skupek vseh dejavnikov.

Lucija Gradišek Leban, mentorica Barbara Grintal
Etika managementa v posredovanju z nepremičninami [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem obravnavala temo o etiki in menedžmentu. Najprej sem opredelila pojme etike in jo povezala v poslovni svet. Nato sem predstavila etiko menedžmenta ter opredelila in predstavila nepremičnine in dejavnost poslovanja z nepremičninami. Opredelila sem odločanje v menedžmentu, predstavila sem sodila za odločanje ter podala izboljšanje in obvladovanje etike v menedžmentu pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

Lidija Boštic, mentorica Barbara Grintal
Organizacija in vodenje v gasilskih organizacijah [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem najprej predstavila gasilsko službo, njen zgodovinski razvoj ter organizacijo. V nadaljevanju sem pojasnila pojem javne gasilske službe in predstavila nosilce, naloge in cilje gasilske službe. Nato sem predstavila planiranje in vodenje gasilske službe. Na koncu pa sem predstavila svoja stališča do problemov, ki se pojavljajo, in zaključila s pogledom in načrti za prihodnost gasilske službe.

Obravnavani cilji sistema, naloge, ukrepi, razpoložljive sile, kar jih premoremo, med drugim javna gasilska služba, dajejo vtis dobrega organiziranja in samega delovanja. Tako se naš sistem lahko primerja z drugimi evropskimi sistemi za zaščito in reševanje. Pomemben vidik vsega tega je, da so ljudje pripravljeni na preventivo, v slučaju naravnih nesreč in drugih nesreč pa na kurativo.

Sebastijan Mihalic, mentorica Barbara Grintal
Način reševanja konfliktov v organizaciji [Glej povzetek]

Cilj diplomske naloge je prikazati pomen načina reševanja konfliktov v organizaciji.

Obravnavana tema bo vsebovala proučevanje organizacijske strukture organizacije, predvsem pa proučitev področja konfliktov v organizaciji.

Odnosi v organizaciji so ključnega pomena, saj odločajo o izvajanju nalog za dosego ciljev organizacije in so eden od dejavnikov konkurenčnosti organizacije. Konflikti kot odnosi so razsežnost, ki lahko opredeljuje ključne značilnosti odnosov v organizaciji. Predpostavka naloge je, da uspešna odprava konfliktov v organizaciji vpliva na pozitivno uspešnost delovanja organizacije in obratno, da neuspešna odprava konfliktov v organizaciji pomeni neuspešno delovanje organizacije. Metode in tehnike proučevanja v diplomskem delu so opisna zvrst raziskovanja in uporaba sekundarne analize za analizo teorij predvidene vsebine. Diplomska naloga prikazuje pomen načina reševanja konfliktov v organizaciji, kje so najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov, kako vplivajo na uspešnost in delovanje organizacije ter katere načine reševanja uporabimo za odpravo le-teh. Pri tem je ugotovljeno, da vsebina reševanja konfliktov ni linearna in enoznačna. Konflikt sam po sebi namreč ni nujno dejavnik slabosti organizacije.

15. junij 2006

Tina Gutnik, mentorica Hermina Krajnc
Reševanje konfliktov v organizaciji [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem se lotila teme, ki je v sodobnem poslovnem svetu zelo pomembna.
Človek porabi pretežni del svojega časa za sprejemanje in posredovanje informacij ali kot pravimo, za komuniciranje. Če komunikacija ni primerna, je pomanjkljiva ali je sploh ni, se to odraža v delovanju človeka, njegova notranja motivacija je majhna ali je sploh ni. Takšno počutje pri ljudeh pospešuje željo ali pa verjetnost, da bodo povzročali konflikte.

Konflikt je beseda, ki nam ponavadi vzbudi negativne asociacije. Prva dobra stran konfliktov je v tem, da kažejo na prisotnost človekovih hotenj, da spremenijo obstoječe stanje. Druga dobra stran konfliktov je, da zahtevajo rešitve. Pri reševanju konfliktov je pomembno vedeti, da prav vsaka rešitev nujno in vedno privede do sprememb. Ljudje se spremembam, če je le mogoče, raje izogibajo, in se verjetno tudi za to poskušajo izogniti konfliktom. Sprejemljivost za spremembe, ki jih predstavlja rešitev nekega konflikta, lahko vpliva na pripravljenost za reševanje konflikta. Človek si mora sprememb želeti in z njimi bo lahko rešil konflikt.

Osnova za preprečevanje konfliktov v podjetju je gotovo boljša komunikacija v vseh smereh in na vseh nivojih, tako po vertikali kot horizontali, zato bi to morala biti ena ključnih nalog službe za ravnanje z ljudmi v podjetju. Boljšo komunikacijo dosežemo na različne načine, od izobraževanj, treningov, pogovorov, izredno dober mehanizem so letni razgovori, spremljanje zadovoljstva zaposlenih – merjenja organizacijske klime.

Zala Polončič, mentorica Danica Cedilnik
Tkem svojo življenjsko mrežo [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem obravnavala gradnjo življenjske mreže v katero sem vtkala vrednoto ljubezni, morale, zdravja, športa, zdrave prehrane, dela, prijateljstva, poslovno-uradovalnega dopisa ter poslovne komunikacije. Moj namen je bil, da predstavim svoje vrednote v sistemu življenjske mreže, ki mi bo v življenju omogočala ravnovesje in uspešnost. Svoje osebne vrednote sam preučevala v literaturi. Vsako vrednoto sem strokovno predstavila, dodala pa sem svoj osebni vidik. Ugotovila sem, da je mreža stkana iz teh vrednot dovolj utemeljena v teoriji in uresničljiva v praksi.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2007 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010