VSŠ :: KOMERCIALIST :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2006/2007

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa komercialist na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2005/2006. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

13. december 2006

Milena Lučić, mentorica Anita Jelen Žmitek
Osebno bančništvo v NLB d.d. [Glej povzetek]

V diplomskem delu bom predstavila storitev NLB d.d. in Skupino NLB v temi »Osebno bančništvo«, s katero se želimo približati oziroma čimbolj izpolniti zahteve (enega) točno določenega tržnega segmenta komitentov.
Z diplomskim delom sem želela strniti določene prednosti storitve osebnega bančništva, ter prikazati njeno pomembnost tako s strani komitenta, kakor tudi s strani banke.
Usmerila sem se predvsem na obstoječe stanje ter nakazala stanje,ki si ga prizadevamo doseči.

Metoda dela, ki jo bom najprej uporabila, bo temeljila na proučevanju teoretične podlage. Za predstavitev same storitve » Osebno bančništvo« sem se morala omejiti predvsem na interno gradivo, dodatne informacije pa sem iskala preko ponudbenih spletnih strani različnih bank. Za predstavitev teoretičnih možnostih strategij podjetij, segmentiranja trga in diferenciranje ponudbe sem poleg domače literature uporabila tudi nekaj tujih virov.
Za predstavitev storitve sem izhajala iz ponudbe NLB nekoč – danes – jutri.

Iz (mojega) diplomskega dela je moč sklepati, da storitev osebnega bančništva v NLB izvajamo na izredno visoki ravni, z izobraženimi in visoko motiviranimi osebnimi bančniki, v sodobno opremljenih poslovalnicah.

Zavedamo se, da smo dobri, vemo, da smo lahko še boljši – strmimo k odličnosti.

Gregor Podlogar, mentor Mitja Rismal
Biološka čistilna naprava na bencinskem servisu [Glej povzetek]

Redko poseljena področja se spopadajo s problemi odvajanjem odpadnih voda. Da bi preprečili onesnaževanje okolja, moramo odpadne vode očistiti. V predelih, kjer ni kanalizacijskega sistema ali je preveč oddaljen, je potrebno odpadne vode zbrati, očistiti in očiščene spustit v potok.
Zakonodaja, ki ureja vode, je relativno nova, saj ko smo stopili v EU, smo prilagodili našo zakonodajo zakonodaji EU.
Bencinski servis, ki stoji na avtocesti Ljubljana – Zagreb, je problem odvajanja in čiščenja odpadne vode rešil z biološko čistilno napravo. Mehanska stopnja je izvedena kot troprekatna greznica, in v njej se izvaja primarno vsedanje večjih delcev in anaerobni proces čiščenja. V biološkem delu pa poteka proces čiščenja s pomočjo aktivnega blata, ki se nabira na plastičnih nosilcih. Monitoring vode, ki se jo odvaja v potok Višnjica, se izvaja vsake tri leta, in ne sme presegati mejnih parametrov, ki so 30 mg/l BPK5 in 150 mg/l KPK.

Tanja Rebolj, mentorica Barbara Grintal
Delo v skladišču [Glej povzetek]

Diplomska naloga prikazuje oz. opisuje posamezne procese dela v skladišču z zdravili. Opisani so posamezni procesi dela od prevzema do priprave in shranjevanja blaga, kontrole in izdaje blaga končnemu kupcu.

Tekom naloge spoznavam, da so pri delu v skladišču upoštevana pravila in priporočila dobre skladiščne prakse. To pa je seveda pogoj za dobro, usklajeno in natančno delo, ki ga zahteva ustrezno skladiščenje zdravil.

Marko Pangeršič, mentorica Barbara Grintal
Poslovni načrt knjigarne Kulturnica [Glej povzetek]

Kulturnica je specifično podjetje, ki združuje trženje knjig, darilnega programa in čajev. Podjetje je organizirano kot malo družinsko podjetje, v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.
Strategijo uspešnega podjetja vidim predvsem v predanosti zaposlenih, ki razumejo specifičnost dela, ki ga opravljajo.
V času, ki ni naklonjen knjigi in v času, ko je knjiga ogrožena od drugih medijev, je pravi pogum verjeti v sporočilno moč besede in celo v tržno moč knjige.
Ciljni trgi so lokalno in širše okolje za področje knjig, ostali program poskušamo tržit na celotnem območju Slovenije.
Na področju finančnega poslovanja si prizadevamo za 10 % letno rast – za darilni program. Na področju knjigotrženja pa bo finančna rast manjša in je odvisna tudi od zunanjih okoliščin (zakonodaja, davek na knjige ipd).
Konkurenčno prednost vidimo v tem, da podjetje združuje različne dejavnosti, od galerije, čajnice in vse do prodaje knjig in v usposobljenosti zaposlenih, da delo v knjigarni vidijo kot poslanstvo.

Nina Pristov, mentorica Barbara Grinta
Poslovni načrt ASKO d.o.o. [Glej povzetek]

Temo, ki sem jo izbrala za diplomsko delo, smo podrobneje obravnavali pri predmetu Podjetništvo. Takrat sem se prvič seznanila s prvinami poslovnega načrta. Ker me to področje zelo zanima, sem se odločila, da ga podrobneje preučim in predstavim v svoji diplomski nalogi.

Zamisel o ustanovitvi takšnega podjetja izvira iz moje ljubezni do živali, še posebej so mi pri srcu psi, zato sem želela ustvariti poslovni načrt za podjetje, ki se ukvarja s sprehajanjem in oskrbo psov.

Razne aktualne podatke, ki sem jih pri pisanju poslovnega načrta uporabila za raziskovanje tržišča in finančno načrtovanje, sem poiskala na internetnih straneh, ki sem jih navedla na koncu diplomske naloge, v poglavju o literaturi in virih.

Najprej sem opredelila panogo, podjetje ter storitve, analizirala ciljne kupce ter ciljne trge, opravila SWOT analizo ter opredelila konkurente. Nadaljevala sem z napovedjo prodaje in naredila plan stroškov. Določila sem poslovno lokacijo, načrt opreme in zaposlovanja osebja ter kontrole. Oblikovala sem strategijo trženja, h kateri sodi oblikovanje cen, reklama in promocija ter poprodajne storitve. Predstavila sem svoje dosedanje izkušnje in uspehe pri delu s psi, ki mi bodo kot ustanoviteljici podjetja pripomogli k uspešnejšemu poslovanju in delu s strankami. Razdelala sem tudi vse potrebne finančne projekcije in predstavila srednjeročne in dolgoročne naložbe. Analizirala sem kritična tveganja in probleme ter na koncu v tabeli predstavila tudi terminski načrt.

Čisto na koncu sem svoje občutke in ugotovitve strnila v sklepne misli.

Cilj mojega diplomskega dela je dokazati, da bi podjetje, ki bi se ukvarjalo s sprehajanjem in oskrbo psov, lahko doseglo zadovoljive rezultate poslovanja, poslovalo z dobičkom ter se v prihodnjih letih uspešno razširilo, kajti možnosti za širitev in ponudbo novih storitev je veliko.

Nataša Bertoncelj, mentorica Marina Trampuš
Poslovni načrt podjetja Hilton na kolesih d.o.o. [Glej povzetek]

Podjetje Hilton na kolesih d.o.o. bo začelo s svojim poslovanjem 1. 1. 2007. Njegova poglavitna dejavnost bo najem in izposoja avtodomov zainteresiranim iskalcem drugačnega načina preživljanja oddiha.

V poslovnem načrtu bom preučila možnost za uspešno realizacijo projekta ustanovitve podjetja za opravljanje dejavnosti izposoje avtodomov. Poslovni načrt mora biti napisan tako, da pritegne k sodelovanju tudi potencialne investitorje. Ta projekt bom skušala skupaj s partnerji uresničiti po končani diplomi.

Poslovni načrt mi bo pomagal, da kritično ocenim poslovno zamisel, ugotovim prednosti in slabosti, ki so prisotne na tem tržnem segmentu, in ocenim, ali mi bo ustanovljeno podjetje prineslo dobiček ali ne. Tako bom zmanjšala poslovno tveganje in si začrtala cilje in smeri bodočega poslovanja podjetja.

16. april 2007

Daša Škof, mentorica Cvetka Peršak
E-poslovanje v poslovnem in zasebnem življenju [Glej povzetek]

Zadovoljstvo zaposlenih je del poslanstva večine podjetij, saj so zadovoljni zaposleni največja tržna prednost vsake organizacije, še posebno trgovske. Brez zadovoljnih zaposlenih ni zadovoljnih kupcev, še več, izdelek, ki ga prodajamo, nima tiste dodane vrednosti, zaradi katere se stranke vračajo v isto trgovino znova in znova. Tako je danes postalo merjenje zadovoljstva v podjetjih že skoraj obvezen instrument za ugotavljanje klime v organizaciji, s pomočjo katere lahko načrtujejo aktivnosti na področjih vodenja, komuniciranja, informiranja, organiziranja, izobraževanja in nagrajevanja.

Namen moje diplomske naloge je predstaviti dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo zaposlenih. Kombinacija teoretičnih osnov in rezultatov opravljene ankete zadovoljstva zaposlenih v trgovinah Intersport me je pripeljala do oblikovanja predlogov za izboljšanje stanja v trgovinah.

Iz ankete vidimo, da so zaposleni v trgovinah Intersport zadovoljni z medsebojnimi odnosi in izobraževanjem, ki jim ga nudi podjetje, nekoliko manj so zadovoljni z delom, katerega opravljajo, vodenjem in kulturo podjetja, najmanj zadovoljstva pa so pokazali z organizacijo dela, informiranjem in nagrajevanjem.

Igor Izlakar, mentorica Barbara Grintal
Spremljanje transporta s komunikacijskimi sredstvi [Glej povzetek]

Problem, s katerim se danes srečujejo transportna podjetja pri svojem poslovanju, je zagotavljati čimbolj kakovosten, pa tudi učinkovit transport blaga, ki je osnovni pogoj za preživetje podjetja v vse bolj konkurenčni globalni ekonomiji. Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo se je ta konkurenčni pritisk na slovenska transportna podjetja še povečal. V diplomskem delu zato s pomočjo analize razpoložljivega gradiva najprej preučim teoretične osnove na področju komunikacijskih sredstev, to je elektronskih naprav, telematike in podpornih sistemov v transportu. Nato prikažem primere uporabe splošnih teoretičnih ugotovitev v praksi. Ugotovim, da uporaba tako imenovanih inteligentnih transportnih sistemov omogoči boljši izkoristek obstoječih kapacitet, kombiniranje oblik transporta in velik izkoristek prometnih sredstev, kar za transportna podjetja, ki takšno tehnologijo uporabljajo, predstavlja veliko konkurenčno prednost.

Sebastijan Černivec, mentorica Barbara Grintal
Poslovni načrt podjetja Bajks, d.o.o. [Glej povzetek]

Podjetje Bajks, d.o.o., s sedežem v Portorožu, se bo ukvarjalo s storitveno dejavnostjo. Uporabnikom bo omogočilo drsanje na umetni podlagi XTRAICE skozi vse leto ter izposojo drsalk. Poleg tega pa jim bo ponudilo tudi izposojo trampolinov, ki jih je moč uporabiti tako v vodi kot na kopnem, ter izposojo koles.

V poslovnem načrtu bom poskušal kritično oceniti, ali je smiselno ustanoviti takšno podjetje. Preučil bom prednosti in slabosti podjetja ter ocenil, ali mi bo ustanovljeno podjetje prineslo dobiček ali izgubo. S poslovnim načrtom bom tako potrdil ali zavrnil svojo hipotezo, da je takšno podjetje na našem trgu smotrno ustanoviti. Z njim si bom začrtal cilje in smer bodočega poslovanja podjetja ter nenazadnje tudi zmanjšal svoje poslovno tveganje.

Poslovni načrt podjetja Bajks, d.o.o. predstavlja, po mojem mnenju, dobro osnovo, s pomočjo katere bom lahko uresničil svojo poslovno zamisel.

Andrej Šribar, mentorica Barbara Grintal
Delo v skladiščno distribucijskem centru Petrol [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem predstavil potek dela v skladiščno distribucijskem centru (SDC-ju) Petrol. Predstavil sem prvotno razdrobljenost Petrolovih skladišč po vsej Sloveniji, nato pa vzroke za prestrukturiranje poslovanja z izgradnjo sodobnega skladiščno distribucijskega centra (SDC-ja) v Zalogu. V diplomski nalogi je predstavljen tudi vse večji pomen logistike v organizacijah in predstavitev podsistemov logistike.

Predstavil sem tudi samo skladišče: objekt, tehnološko opremo, informacijsko podporo. Največ sem se pa ukvarjal s samim potekom dela na posameznih delovnih mestih v skladiščno distribucijskem centru (SDC-ju), in sicer na prevzemu, izdaji, komisioniranju, kontroli, uskladiščevanju blaga in reklamacijah.

Namen in cilj diplomske naloge je predstaviti delovanje in namen skladiščno distribucijskega centra (SDC-ja) Petrol.

Metoda dela oziroma raziskovanja, ki sem jo v nalogi uporabil, se nanaša na zbiranje podatkov iz različne literature in dokumentov in samo lastno poznavanja nastanka in delovanja skladiščno distribucijskega centra (SDC-ja) v Zalogu.

Kristina Vujič, mentorica Barbara Grintal
Potek škodnega dogodka [Glej povzetek]

Diplomsko delo temelji na predstavitvi primera škodnega dogodka ter vloge dela cenilcev pri obravnavi cestnoprometnih nesreč. Opisala sem potek od sklenitve zavarovanja, namen sklenitve zavarovanj v primeru nastanka škode, do izplačila škode.

V prvem, uvodnem delu je predstavljen osnovni problem reševanja prometnih nesreč, vloge širše družbene skupnosti in zavarovalnic.

V drugem delu zavarovanje in zavarovalništvo z naslovom Pojem in naloga zavarovanja v Zavarovalnici Slovenica d.d. sem predstavila osnovne predpostavke najpomembnejših pojmov, ki so zelo bistvenega pomena za funkcioniranje zavarovalne stroke ter opisala postopek pri prijavi škode in vložitvi odškodninskega zahtevka iz naslova avtomobilske odgovornosti ter postopek ugotavljanja obsega in cenitve škod.

V tretjem delu je opisana vloga cenilca na konkretnem primeru prometne nesreče.

V četrtem delu diplomske naloge sem opravila razgovor s cenilci na podlagi vprašalnika – opis del in nalog cenilca.

V sklepnem delu diplomske naloge so predstavljeni ukrepi ter predlogi za izboljšanje stanja v škodnem oddelku, glede na združitev dveh zavarovalnic Slovenica d.d in Adriatic d.d.

Cilj moje diplomske naloge je pojasniti pomembnost, da se zavarovanci ob sklenitvi zavarovanja zavedajo vrednosti nakupa.

11. junij 2007

Nina Dretnik, mentorica Nmarina Trampuš
Poslovni načrt [Glej povzetek]

Dober poslovni načrt se prične z vrednotenjem in analizo celotnega potencialnega tržišča z vključevanjem analize obnašanja potrošnikov, konkurence in njihovih izdelkov ter analizo prednosti in slabosti lastnega podjetja na konkurenčnem trgu. V poslovnem načrtu je potrebno podrobno opredeliti marketinško usmeritev in značilnosti lastnega izdelka, vključno s prednostmi in tehničnimi posebnostmi. V načrt je potrebno vključiti načrtovano prodajo, reklamne dejavnosti ter preglednice z najpomembnejšimi finančnimi podatki.
Dolžina poslovnega načrta je odvisna od obsežnosti ter zahtevnosti projekta. Dokument mora biti razumljiv in enostaven. Na podlagi dobro izdelanega poslovnega načrta si lahko podjetje oblikuje svojo vizijo. Vizija podjetja Grafikan s. p. je postati boljši v svoji panogi, se dolgoročno razvijati in nadgrajevati.
Svoje domače konkurente podjetje dobro pozna in z njimi tudi sodeluje, prihaja pa seveda tudi do »boja« za prevzem projektov. Cilj podjetja je med drugim tudi znižati stroške, predvsem stroške proizvodnje, in pridobiti večje stalne odjemalce izdelkov ter si tako povečati dobiček.
Zaradi močne konkurence iz bližnje okolice priporočamo, da se prične z novo dejavnostjo čim prej.
Investicijska vlaganja bodo v vzpostavitvi informacijskega sistema, ki bo omogočal hitro ukrepanje na spremembe naročil, proizvodnje in materialnega ter finančnega poslovanja. Po potrebi se bo investiralo v posodobitev kapacitet za proizvodnjo, ki bodo omogočile obseg proizvodnje za dosego plana. Tukaj pa niso mišljene samo nove kapacitete, ampak predvsem z optimalno organizacijo doseči večje učinke.
Prepričani smo, da ob upoštevanju tega poslovnega načrta ter predlogov, podjetje Grafikan s. p. lahko postane vodilno v panogi.

Podjetje, za katerega sem izdelala ta poslovni načrt, je želelo, da v diplomskem delu ne navedem njihovih pravih podatkov, zato so imena v poslovnem načrtu izmišljena. Ravno tako so izmišljena imena partnerjev in sodelujočih s podjetjem.
 

9. avgust 2007

Jasmina Stevič, mentor Vinko Zupančič
Nezgodna zavarovanja v Adriatic Slovenici [Glej povzetek]

Vsakodnevni časopisni članki, televizijske oddaje in ostali mediji javnega obveščanja nas obveščajo o ukrepih, ki jih država sprejema in s tem prenaša skrb za finančno varnost na posameznika. Stanovanja, avtomobili, finančna vlaganja in ostale življenjske priložnosti, ki so povezane s finančnim zadolževanjem, od posameznika zahtevajo določeno skrb in zagotavljanje varnosti. Ena izmed možnih oblik zagotavljanja finančne varnosti, tako posameznika kot njegove družine, je tudi sklenitev nezgodnega zavarovanja.

Prav zaradi vse večje pomembnosti navedenega zavarovanja sem diplomsko delo posvetila tej obliki osebnega zavarovanja. Cilj diplomskega dela je predstavitev pomembnosti sklenitve nezgodnega zavarovanja kot oblike finančne varnosti. Prav tako pa diplomsko delo v celoti predstavlja nezgodno zavarovanje in vse pomembnejše sestavine te zavarovalne vrste.

Pri diplomskem delu sta mi bila v oporo strokovna literatura in interno gradivo Adriatic Slovenice, Zavarovalne družbe d.d., kar je navedeno na koncu diplomskega dela. Prav tako pa sem s pomočjo metod opazovanja in spraševanja zapisala veliko ugotovitev in trditev v nadaljevanju.

Diplomsko delo kot celota nazorno prikazuje potrebo za sklenitev nezgodnega zavarovanja. Prav tako pa opisuje vse pomembnejše sestavine kot tudi umestitev nezgodnega zavarovanja v širši zavarovalniški okvir. Ob današnji široki paleti zavarovalniških in drugih produktov za zagotavljanje finančne varnosti pa je vsekakor dobra iztočnica za primerjavo s podobnimi produkti (življenjska zavarovanja, pokojninska zavarovanja,...).

Matej Berginc, mentorica Sandra Bohinec Gorjak
Poslovno komuniciranje na bencinskem servisu [Glej povzetek]

Namen diplomskega dela je zbrati in predstaviti bistvene oblike učinkovitega in uspešnega poslovnega komuniciranja v podjetju Petrol, kjer sem zaposlen. Z diplomskim delom podajam temeljne osnove, na katerih se gradijo in poglabljajo znanje in veščine poslovnega komuniciranja.

Diplomsko delo niza različne ravni komuniciranja, ki so značilne za trgovinsko podjetje. Prikazane so najpomembnejše postavke ustnega, pisnega in elektronskega komuniciranja.
Začetna poglavja so namenjena teoretičnim opredelitvam in definicijam zgoraj omenjenih načinov. V analitičnem delu je prikazano dejansko stanje na področju komuniciranja na bencinskem servisu.

Diplomsko delo predstavlja poslovno komuniciranje, ki ga mora poznati vsak zaposleni na bencinskem servisu. Podaja orodje, s katerim je mogoče ohraniti in izboljšati odnos med prodajalcem in kupcem.

Komunikacija je večplastna: vhodni pozdrav, način in vsebina prodajnega pogovora ter zaključevanje pogovora.

Možne rešitve in predlogi za izboljšanje komunikacije na bencinskem servisu so predstavljeni na koncu naloge.

22. oktober 2007

Emsuda Mesić, mentor Barbara Grintal
Prevoz nevarnih snovi [Glej povzetek]

Prevoz nevarnih snovi predstavlja potencialno grožnjo tako za ljudi kot za naravno okolje. Nevarnost se še posebej poveča ob raznih nezgodah in drugih nepravilnih dogodkih, katerim pogosto botruje človeški faktor. Diplomsko delo temelji na predstavitvi prevoza nevarnih snovi v cestnem in železniškem prometu in glavni pravni ureditvi tega področja.

Pri izdelavi diplomskega dela sem analizirala vsebino pisnih virov, literature, zakonskih aktov ter spletne strani, ki zadevajo prevoz nevarnih snovi. Opravila sem tudi razgovor z inšpekcijsko službo Ministrstva za notranje zadeve za nadzor in kontrolo cestnega prevoza nevarnih snovi, kjer mi je bilo predstavljeno nekaj ugotovljenih prekrškov pri prevoznikih.

Diplomsko delo ugotavlja, da Zakon o prevozu nevarnega blaga, pravilnik ADR in pravilnik RID na splošno res ustrezno urejata prevoz nevarnih snovi po cesti in železnici..

V sklepnem delu diplomskega dela so predstavljeni ukrepi ter predlogi za izboljšanje stanja pri prevozu nevarnih snovi, saj pri teh prihaja do nesreč in s tem onesnaženja okolja in negativnih vplivov na zdravje in življenje ljudi v vseh fazah – to se kaže že pri pakiranju, nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnih snovi.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

komunalni inženir   komercialist   poslovni sekretar

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

 

Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.


>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2006 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010