VSŠ :: KOMERCIALIST :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2007/2008

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa komercialist na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2005/2006. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

10. december 2007

Roman Štrovs, mentorica Marina Vodopivec
NAKUP IN PRODAJA UMETNIŠKE SLIKE [Glej povzetek]

Področje nakupa in prodaje umetniških slik je v Sloveniji še neraziskano. Slikarstvo, kot smer v umetnosti, se pri nas sooča s skromnimi materialnimi sredstvi za svoje napredovanje. Raziskovanja nakupa in prodaje umetniških slik sem se lotil s predpostavko, da je ta dejavnost skromna. Svojo predpostavko in iskanje poti umetniških slik do kupcev sem raziskoval s pomočjo anketnega vprašalnika in analizo anketnih odgovorov ter dopolnil z intervjujem lastnika prodajno – razstavne galerije. Ključne ugotovitve raziskave in analize so v dejstvih, da je anketirancem najbolj všeč motiv pokrajine in tihožitja na umetniški sliki, ter da so za nakup umetniških slik pripravljeni odšteti do 200 EUR letno. Pomembna ugotovitev raziskave je tudi v spoznanju, da anketiranci gredo na razstave, kjer se seznanijo s sporočili slike in avtorja ter posredno z likovno umetnostjo. Ugotovitev ankete se odraža tudi v dejstvih, da je anketirancem motiv nakupa umetniške slike največkrat lastno veselje do slike, slikarstva ali avtorja umetniške slike. Po mnenju anketirancev na prodajo umetniških slik najbolj vplivajo razstave umetniških slik in priporočila znancev s tem, da nakup umetniških slik najpogosteje opravljajo pri slikarju. Po pogledu na celotno diplomsko delo sem prišel do spoznanja, da je za kulturno nekultivirane slovenske množice umetniška slika nekaj oddaljenega in nepotrebnega. Relativno majhno število kulturnih zanesenjakov pa predhodno spoznanje rahlo omili.

Albert Koščak, mentorica Anita Jelen-Žmitek
EMBALAŽA KOT ODPADEK [Glej povzetek]

Embalaža predstavlja v današnjem času mogočno industrijo. Že davno je presegla svoj obrobni pomen, ko je bila njena edina funkcija zgolj zaščita izdelka. Danes se embalaži, poleg njene komercialne funkcije, posveča največ pozornosti, ko le-ta pristane na smetišču. V Sloveniji smo se s problematiko odpadne embalaže začeli resneje ukvarjati s pristopanjem v Evropsko Unijo.

V diplomskem delu sem želel osvetliti tematiko ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. Na začetku so predstavljeni osnovni pojmi o embalaži ter odpadkih, sledi poglavje o ekologiji in njenem pomenu v Evropski Uniji. V nadaljevanju so prikazani načini reševanja, oziroma optimiziranja odpadne embalaže, podrobneje je predstavljena družba SLOPAK d.o.o., na koncu pa lahko vidimo kako so se s tovrstno problematiko soočile nekatere države EU.

Sklenemo lahko da je ključna težava glede odpadne embalaže v ločevanju odpadkov in v pomanjkanju ozaveščenosti potrošnikov o nujnosti ločevanja. Glede odpadne industrijske embalaže dosegajo ozaveščenost dežele, članice EU, kjer je to urejeno s predpisi, izziv pa predstavlja, kako doseči večji delež pri odpadni komunalni embalaži. V Sloveniji bi veljalo posnemati model iz Nemčije in še nekaterih drugih držav, kjer tista gospodinjstva, ki ločijo več kot polovico odpadkov, plačajo pol manjši račun.

Načeloma ne bi smelo biti z embalažo nobenih težav, če bi bila vsa ločeno zbrana, saj je možno vse materiale predelati. Pričakovanja so, da v nekaj letih ne bo več potrebno plačevati za zbiranje in predelavo, temveč bo to donosen posel.

17. december 2007

Bogdan Simič, mentorica Barbara Grintal
Projekt uvajanja aplikacije celovit pogled na stranko [Glej povzetek]

Hiter razvoj računalniške tehnologije in informacijskih sistemov narekuje tako Novi Ljubljanski banki kot tudi drugim podjetjem vedno nove nadgradnje. V Novi Ljubljanski banki so tako prišli do točke, ko imajo celo vrsto različnih baz podatkov, ki so vezane na posamezne storitve, nimajo pa celostnega pregleda nad stranko. Zato so se odločili za projekt, s katerim bodo uvedli novo aplikacijo, ki bo združila vse obstoječe in omogočila nadaljnje delo iz le ene. V projekt so vključeni zaposleni iz različnih področij v banki. Vodenje in koordinacijo so prevzeli v Sektorju za marketing in tržne raziskave, pripravo podatkov in obstoječih aplikacij v Sektorju za tehnološko podporo, pripravo dokumenta Uporabniških zahtevkov v Poslovni mreži ter samo izgradnjo aplikacije zunanji izvajalec SRC.SI d.o.o. Projekt uvajanja aplikacije Celovit pogled na stranko, ki ga izvajajo v Novi Ljubljanski banki, je obdelan z vidika priprave Uporabniških zahtevkov. Za pripravo tega dokumenta je bilo potrebno proučiti obstoječe postopke, opraviti vrsto razgovorov z ozko specializiranimi sodelavci za posamezne storitve ter ugotovitve prevetriti in dokumentirati na za to posebej pripravljenih delavnicah. Aplikacija bo omogočila, da se bo v osnovnem programu spremljalo vse, kar se s stranko v razmerju z banko dogaja. Priprava Uporabniških zahtevkov je zajela celotno ponudbo bančnih storitev, ki so obdelani po posameznih skupinah storitev. Aplikacija bo velika pridobitev in jo v Poslovni mreži že težko pričakujejo. Že prva verzija pa je pokazala, da bo zadeva v praksi zelo uporabna.

14. februar 2008

MATEJA NOVAK, mentorica Barbara Grintal
Poslovni načrt [Glej povzetek]

Kot cilj diplomskega dela je podana predstavitev nabavnega postopka od sprožitve potrebe po nekem repromaterialu do prejema tega materiala v Iliriji. Dejstvo je, da se nabava lahko gleda z dveh plati. Po eni strani nabava ne ustvarja dodane vrednosti, po drugi pa lahko podjetje s pravilno nabavo ustvari velike prihranke. Pregovor, da prodajnik ne more prodati izdelka tako drago, kot ga nabavnik lahko poceni kupi, drži kot pribito.
Metode, ki so bile uporabljene, izhajajo predvsem iz mojega poslovnega okolja. Uporabljene so bile izkušnje, istočasno so bile zbrane informacije in podatki iz različnih informacijskih virov. Prioritetni viri so bili sama spletna stran podjetja, predvsem intranet ter pogovori s sodelavci z različnih področij, in preostala literatura.
Notranja komunikacija med različnimi službami je nujna. Nepisano pravilo hiše je, da so ljudje v prodajnem oddelku pod večjim pritiskom kot v nabavnem. Nadaljevanje tega pravila je prikazano v nagrajevanju, ki prodajno službo favorizira v primerjavi z nabavno službo. Vendar je pri tem prisotna želja po gradnji in nenehnemu razvijanju znanja, ki bi rezultirala v večjo težo dela. Ta pa vodi k pokrivanju pomembnejšega delovnega mesta. Človek je v hudem konkurenčnem okolju uspešen le takrat, ko se nenehno izpolnjuje in dodatno strokovno izobražuje.

11. april 2008

KARMEN BREGAR, mentor Barbara Grintal
ZBIRNI TRANSPORT V PODJETJU VIATOR & VEKTOR D.D. [Glej povzetek]

Diplomsko delo govori o transportu, brez katerega si tržnega gospodarstva ne da predstavljati. Izpostavljen je predvsem zbirni transport, ki je ena najbolj razširjenih oblik prevoza kosovnih pošiljk. Boniteta se kaže v pridobitvi čim hitrejše, varnejše ter cenovno ugodne transportne storitve.

V osredjem delu je predstavljeno podjetje Viator & Vektor, ki koristi te storitve in ima na tem področju že kar nekaj izkušenj.

V nadaljevanju diplomskega dela je opisan zbirni transport v omenjenem podjetju, ter njegove prednosti in slabosti. Z zbirnim transportom, ki je ena izmed cenejših transportnih storitev, naj bi bili kos vse bolj prisotnim razmeram globalizacije, ostri konkurenci ter vedno bolj specifičnim zahtevam in željam kupcev. Vse to narekuje podjetjem, da spremenijo način poslovanja, hkrati pa jim nudi možnosti, kako na drugačen način doseči večjo učinkovitost.

Na koncu je prikazan konkretni primer uvoznega zbirnika v podjetju Viator & Vektor, ter predlogi za izboljšavo le-tega.

STANISLAVA MAKOVEC, mentor Marina Trampuš
POSLOVNI NAČRT PODJETJA N.N. D.O.O [Glej povzetek]

Diplomsko delo predstavlja poslovni načrt podjetja N. N., proizvodnja in trgovina, d.o.o.

V prvem delu je predstavljena uporabnost poslovnega načrta iz različnih virov in literature.

V osrednjem delu diplomsko delo sledi strukturi poslovnega načrta podjetja N. N., in sicer s povzetkom poslovnega načrta, z opisom podjetja, s tržnimi raziskavami, proizvodnega postopka, z marketingom, menedžmentom, s finančnim načrtom, z oceno tveganj in problemov ter s terminskim planom. V delu naloge o proizvodnem postopku je izpostavljena potencialna naložba podjetja N. N., d. o. o. in njeni možni učinki na prihodnost imenovanega podjetja.

V zadnjem delu diplomskega dela so predstavljene predvidene ugotovitve in rezultati, pridobljeni iz primera umestitve novega stroja v proizvodnjo.

KARMEN BIZANT, mentor Barbara Grintal
LOGISTIKA SKLADIŠČENJA PODJETJA ECOT D.O.O [Glej povzetek]

Diplomsko delo govori splošno o logistiki skladiščenja in nato o praktičnem primeru logistike skladiščenja podjetja Ecot d.o.o.

Skladiščenje je pomemben del logističnega procesa, saj omogoča reševanje problemov pri časovnih in prostorskih razlikah. Skladiščnik mora biti izjemno natančen pri izvajanju svojih nalog in upoštevati tudi varnostne predpise. V diplomskem delu so opisane vse faze skladiščenja in obveznosti vseh zaposlenih v skladišču, ki so pomembne za izvajanje uspešne skladiščne logistike. Izpostavljena sta tudi standard kakovosti ter standard ravnanja z okoljem, ki omogočata podjetju večjo prepoznavnost in konkurenčnost. Nazadnje so podani nekateri predlogi za izboljšavo logistike skladiščenja v podjetju Ecot d.o.o.

Metodologija za sestavo diplomskega dela zajema zbiranje gradiva iz različnih publikacij in internetnih virov na temo logistike skladiščenja, ustne vire zaposlenih v podjetju Ecot d.o.o., kot tudi uporabo lastnih delovnih izkušenj.

MARIJA MAJA HOČEVAR, mentor Barbara Grintal
ORGANIZIRANJE PODJETJA [Glej povzetek]

Organizacija, bi na kratko rekli, je kakršnakoli skupina ljudi, ki žele doseči cilje, ki jih kot posamezniki ne bi mogli doseči. Seveda se organizacije med seboj razlikujejo po specifičnih ciljih, ki jih žele prej ali slej uresničiti. Da bi vsaka od njih uspešno dosegla zastavljene in pričakovane cilje, je potrebno poznati teoretične osnove pojmov organizacija, organiziranje ter podjetje ter izbrati strukturo organiziranosti, ki bo ustrezala in dopolnjevala namen ustanovitve podjetja. V diplomskem delu so podane te teoretične osnove iz znanstvene literature in prišla do zaključka, da je potrebno poznati vse dejavnike, ki utegnejo vplivati na obstoj in razvoj podjetja, preden se le-to ustanovi. Seveda pa mora biti podjetje skozi svoj razvoj pripravljeno se prilagajati nastalim spremembam v okolju in znotraj organizacije, ter po potrebi spreminjati svojo strukturo organiziranosti.

Moj cilj v diplomskem delu je opredeliti organizacijo ter prikazati od česa vse je le-ta odvisna, predlagati oblikovanje okoliščinam primerne organizacije, saj je zaradi spreminjanja vplivnih dejavnikov potrebno neprestano preverjanje elementov organizacije ali analiziranje in posledično njeno spreminjanje ali preoblikovanje.

KLAUDIJA BRANK, mentor Barbara Grintal
PROJEKTNO DELO V PODJETJU KD INVESTMENTS D.O.O [Glej povzetek]

V diplomskem delu je predstavljen projekt kot enkratna naloga v organizaciji KD Investments
d. o. o., ki se ukvarja z upravljanjem vzajemnih skladov. Podjetje je v zgodovino zapisano kot družba za upravljanje, ki upravlja najstarejši vzajemni sklad in ima največ premoženja v upravljanju.

Diplomsko delo obravnava projekt prenosa arhivskega gradiva k organizaciji, ki se ukvarja z arhiviranjem, in prehod iz klasičnega arhiviranja v elektronsko obliko.

Opisan je potek od začetka projekta, in sicer izbira arhivarja do dejanskega prehoda v elektronsko arhiviranje. Diplomsko delo je prikazano je kot preučevanje podatkov iz literature in študija primera.

Projektno delo je v velikem razcvetu in podjetja se vse bolj nagibajo k takemu načinu delovanja, vendar se premalo zavedajo, da uspešnost takega načina delovanja ni odvisna samo od vodilnih, pač pa predvsem od zaposlenih, ki delajo na projektu.

AZRA KULAUZOVIĆ, mentor Janez Kolar
STRES NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

Danes je trg neizprosen do vsakega, zato je potrebno dati vse od sebe. Stresu smo izpostavljeni povsod, na delu, v šoli, na ulici in celo doma. Simptomi stresa se kažejo v slabosti, razdražljivosti, pozabljivosti. Takrat, ko nastopi stres, si lahko pomagamo, če poznamo njegove simptome in ga odpravimo z različnimi tehnikami sproščanja, kot so meditacija, relaksacija ali samo kavica z dobrim prijateljem. Stres ima lahko fiziološke, psihološke in vedenjske posledice. Fiziološki stres je zelo nevaren, saj lahko vodi v smrt, kaže pa se v krvnožilnih motnjah in srčnih napadih. Psihološke posledice so negativno občutje in čudna razpoloženja. Vedenjske posledice se kažejo v slabih navadah in bolniških dopustih. Diplomsko delo govori o stresu kakšen je njegov pozitiven in negativen učinek, kakšne so posledice stresa, simptomi stresa, in, najpomembnejše, kako ga odpraviti v organizaciji in individualno. Na podlagi prebrane teorije je izvedena anketa v podjetju (v nadaljevanju XX) d. o. o. in ugotovljeno je da zaposleni čutijo stres.

ALENKA NEŽMAH, mentor Barbara Grintal
ORGANIZACIJA ČASA NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

Tema diplomskega dela je organizacija časa na delovnem mestu. V njem je podrobneje predstavljen koncept upravljanja časa, ki omogoča učinkovitejšo izrabo časa in prevzem nadzora nad svojim početjem, z namenom, da bi pripomogli k izboljšanju storilnosti, napredovanju proti ciljem, zmanjšanju stresa ter ravnovesju med delom in zasebnim življenjem.

V nadaljevanju diplomskega dela so opisane težave pri upravljanju časa. Navedene so najpogostejše časovne pasti. To so motnje in ovire, ki speljujejo čas in otežujejo dosego ciljev. Potrebno jih je najprej prepoznati, nato poiskati njihove vzroke ter podati možne rešitve.

V osrednjem delu so prikazane in pojasnjene metode učinkovitega obvladovanja časa. Kot najprimernejše orodje za uspešno analizo časa, je opisana metoda uporabe dnevnika aktivnosti, s katero se ugotavlja, kako čas trenutno porabljamo.

Z analizo delavnika so prepoznana problematična področja. V zadnjem delu je prikazan načrt ukrepov. Posameznim časovnim zadregam so poiskani vzroki in predlagane možne rešitve ter ukrepi.

TOMAŽ WEIFFENBACH, mentor Barbara Grintal
EAN KODA IN NJENA SLEDLJIVOST V SDC ZALOG [Glej povzetek]

Vedno večja konkurenca in zmanjševanje stroškov, tudi logističnih, silijo organizacije v posodabljanje poslovnih procesov. Hkrati se svet spopada s pojavom vedno novih živalskih in rastlinskih bolezni ter nevarnostjo namernih in nenamernih okužb prehrambenih izdelkov za ljudi in živali. Če se vse to sešteje, potem nujno potrebujemo preproste, učinkovite in relativno poceni metode ter orodja za identifikacijo in sledljivost blaga in storitev.

Diplomsko delo je napisano predvsem na podlagi izkušenj, pridobljenih s praktičnim delom in znanjem. Osredotočeno je na sledljivost in identifikacijo blaga v skladiščno-distribucijskem centru hlajenega blaga v Zalogu.

Vsakdanje delo nam razkriva različne težave, ki se med drugim nanašajo tudi na EAN kode. Te težave nastanejo predvsem takrat, ko zaradi različnih razlogov čitalnik črtne kode ne prebere oziroma je ne zazna. Takrat je ključnega pomena za odpravo nepravilnosti stik z dobavitelji. V diplomskem delu so podani tako predlogi za učinkovitost označevanja blaga kot tudi rešitve za odpravo napak, ki nastanejo pri označevanju in sledljivosti izdelkov.

Z rastjo skupine Mercator in širitvijo ponudbe prodajnih izdelkov se tudi ta družba spopada z nalogo zmanjševanja stroškov in povečanjem učinkovitosti sledljivosti.

JANČAR JURE, mentor Janez Kolar
TIMSKO DELO V ORGANIZACIJI [Glej povzetek]

Diplomsko delo govori o poslovnih procesih v sodobnih organizacijah ter o vlogi, ki jo ima timsko delo glede na spremenjene pogoje poslovanja. O pomenu timskega dela se danes veliko govori, kljub temu pa v poslovni praksi slovenskih organizacij zasledimo le malo tovrstnega dela. Vzrok malega števila timov je v tem, da za njihovo oblikovanje slovenska podjetja še niso dovolj usposobljena, saj jih večina še vedno temelji na tradicionalni, hierarhični strukturi, ki zavira njihovo uspešnost in nemalokrat celo ogroža njihov obstoj.

Globalna ekonomija in hitro spreminjajoči se trgi pa zahtevajo hitro odzivnost podjetij, tako da preživijo le tiste organizacije, ki so osredotočene v prihodnost, kar izražajo z minimalnimi hierarhičnimi ravnmi, poudarjenim timskim delom, razpršeno močjo odločanja in pravilnim odnosom do zaposlenih.

4. junij 2008

BEČIĆ ZEMINA, mentorica Anita Jelen-Žmitek
ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI [Glej povzetek]

Življenjsko zavarovanje je v današnjem času pomembno za vsakogar. Že danes je potrebno razmišljati, kaj bi se zgodilo, če nas jutri ne bi bilo več. Z življenjskim zavarovanjem zagotovimo svoji družini finančno varnost v primeru smrti, zagotovimo svojim otrokom primerno izobrazbo in prav tako lahko z njim poskrbimo za svoje življenje po upokojitvi.

Diplomsko delo govori o življenjskih zavarovanjih v Sloveniji, predvsem pa podrobneje opisuje življenjska zavarovanja za primer smrti in doživetja ter naložbena življenjska zavarovanja. V njem so predstavljene tudi razlike in skupne značilnosti pri omenjenih oblikah zavarovanja.

Na podlagi prebrane literature v diplomskem delu ugotavljam, da v današnjem času klasično življenjsko zavarovanje izgublja svoj pomen, saj so ljudje zaradi hitre rasti cen in s tem povezanim dražjim življenjem vse bolj naklonjeni različnim vrstam naložbenih zavarovanj, v katerih imajo možnost doseganja potencialno višjega donosa.

KRIŠTOF MATEJ, mentor Janez Kolar
ZAPOSLENI IN MOTIVACIJA [Glej povzetek]

Diplomsko delo govori o motivaciji s katero se srečujemo skoraj pri vseh opravilih in je od nje odvisno, kako dobro bomo nalogo speljali. V diplomskem delu je raziskano kaj je motivacija in kakšen vpliv ima na nas.

Diplomsko delo se začne s splošno razlago, kaj pojem motivacija sploh predstavlja in nadaljuje z razlago različnih motivacijskih teorij. Srečuje se tudi z motivacijskimi dejavniki, to so tisti, ki motivirajo človeka, da opravi določeno aktivnost, in jih tudi dodatno opisuje.

Glavni del te naloge pa je raziskava o motivaciji osebja v določenem podjetju. Tu je z anketo in analiziranjem rezultatov, ki so bili pridobljeni na podlagi rešenih anket, ugotovljeno kakšno je stanje v podjetju in kako se počutijo zaposleni. Na podlagi rezultatov so predlagane določene rešitve, kako stanje v podjetju izboljšati.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

komunalni inženir   komercialist   poslovni sekretar

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

 

Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.


>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2006 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010