VSŠ :: POSLOVNI SEKRETAR :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2006/2007

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa poslovni sekretar na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2005/2006. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

17. december 2007

Sanja Benkovič, mentor Barbara Grintal
Zaposlitveni razgovor [Glej povzetek]

Diplomsko delo se ukvarja s proučevanjem osebnega razvoja posameznika in korakov pri iskanju zaposlitve. Proučevanje osebnega razvoja temelji na predpostavki, da je ravno prepričanje v lastno učinkovitost pot k uspešno opravljenem zaposlitvenem razgovoru.
Resnost iskanja zaposlitve se kaže s pravim pristopom. Brez jasno postavljenega cilja pristane iskalec zaposlitve na delovnem mestu, ki ga ne bi želel opravljati.
Cilj raziskovanja diplomskega dela je seznaniti kandidata s temeljnim znanjem zaposlitvenega razgovora.

Brigita Stankič, mentorica Barbara Grintal
Poslovni načrt podjetja Bodočnost d.o.o. [Glej povzetek]

Tematika diplomskega dela je bila podrobneje obravnavana pri predmetu Ekonomika in menedžment podjetja. Pri omenjenem podjetju je bilo v sklopu podjetništva predstavljen poslovni načrt. Avtorica zaradi zanimivosti teme prikazuje poslovni načrt lastne ideje, ki jo namerava v prihodnosti tudi uresničiti.

Določen del podatkov in informacij v diplomskem delu je navedenih in pridobljenih iz različnih slovenskih internetnih strani. Nekateri podatki in informacije pa so pridobljeni z lastnim raziskovalnim delom na trgu, kot so notarske pisarne, organizatorji varstva pri delu, zavodu za zaposlovanje, upravna enota. Teoretični del poslovnega načrta je pridobljen iz monografskih publikacij.

Diplomsko delo govori o panogi podjetja, opisuje delovanje podjetja in storitev podjetja. V nadaljevanju avtorica analizira kupce, opredeljena je SWOT analiza in analizirana neposredna konkurenca. Določena je poslovna lokacija podjetja, načrt opreme in zaposlovanje osebja. Na tem mestu so opisani potrebni postopki in dejavnosti podjetja, kaj vse je potrebno, preden zaposli delavca. To je še posebno pomembno, če delavec ni državljan republike Slovenije. Proti koncu naloge sta definirana terminski načrt in potrebne finančne projekcije podjetja.

Vsa razmišljanja in zaključki so strnjeni v sklepnih mislih, ki so na koncu diplomskega dela. V sklepnih mislih avtorica povzame, da je na Gorenjskem kar nekaj gradbenih podjetij, ki bi utegnila njenemu bodočemu podjetju delati konkurenco. Vendar bi se kljub omenjenim ugotovitvam in deloma tveganemu prodoru na trg, odločila za samostojno podjetniško pot. Meni, da bi ji s trdim delom, nižjimi cenami in hitrim ter kakovostnim delom, lahko uspelo prodreti na trg in se tam tudi obdržati.

Cilj diplomskega dela je pokazati, da bi gradbeno podjetje, kljub konkurenci, poslovalo uspešno. Na trg je potrebno ponuditi nekaj novega in prisluhniti ljudem in njihovim željam.

18. april 2008

FLORJANČIČ MOJCA, mentorica Barbara Grintal
SWOT ANALIZA SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE [Glej povzetek]

V diplomskem delu je predstavljena SWOT analiza Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana (SEŠ Ljubljana).

Predstavljeno je delovanje in organiziranost SEŠ Ljubljana, njena zgodovina, financiranje, izobraževalni programi ter izven šolske dejavnosti. Diplomsko delo se ukvarja s proučevanjem prednosti in slabosti, ki izhajajo iz notranjega šolskega okolja, ter priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz njenega zunanjega okolja. Opisan je strateški management v neprofitnih organizacijah, potrebe po programu ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija v osrednjem ljubljanskem okolišu. Na osnovi vsega tega je ocenjeno dejansko stanje SEŠ Ljubljana na področju srednješolskega izobraževanja, kjer je iz leta v leto večja konkurenca. Povzeta so bistvena izhodišča za prenovo gimnazijskega programa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in uvedba prenovljenega programa ekonomskega tehnika.

Cilj diplomskega dela je s pomočjo celovite ocene SEŠ Ljubljana ugotoviti, njen trenutni položaj, prednosti in slabosti, kje prežijo nevarnosti in kakšni izzivi se ponujajo v okolju, v katerem se nahaja. Navedene so ugotovitve in predlogi za nadaljevanje tradicije dobre šole v prihodnosti, katere potenciale SEŠ Ljubljana zagotovo ima.

KUHAR ŠPELA, mentor SANDRA BOHINEC GORJAK
POSLOVNO KOMUNICIRANJE-TELEFONSKI RAZGOVOR [Glej povzetek]

Namen diplomske naloge je podrobneje spoznati telefonsko komuniciranje v poslovnem svetu in se še bolje izpopolniti v uporabi te oblike komunikacije, ki je pri poslovnih sekretarjih neizogibna. Dobro poznavanje te vrste komunikacije in pravil, ki jih je dobro upoštevati, omogoča boljše in uspešnejše poslovanje podjetja.

Cilj diplomskega dela je opredeliti in ovrednotiti pomen telefonskega komuniciranja v vsakdanjem in poslovnem življenju. Telefonska komunikacija ni samo teorija, ampak tudi veščina, ki se jo lahko učimo in tudi naučimo. Telefonska komunikacija je omejena samo na zvočne signale, zato moramo biti pozorni na svoj glas in jezikovno zvrst, ki jo uporabljamo. Biti moramo razumljivi in prijetni sogovorniki. Da bi bili učinkoviti sogovornik, se moramo osredotočiti na cilj pogovora, znati pa moramo tudi aktivno poslušati. Telefonsko komuniciranje ima dobre in slabe lastnosti. Dobre so te, da hitro vzpostavimo stik s sogovornikom, povratna informacija je takojšnja in ta oblika komunikacije je tudi cenejša od osebnih stikov. Pomanjkljivosti pa so omejenost na zvočne signale, omejenost zasebnosti ob pogovoru ter nedokumentiranost.

V podporo tej tezi sem izvedla anketo, s pomočjo katere bomo spoznali oziroma ocenili obvladovanje veščin telefonskega komuniciranja zaposlenih v javnem zavodu, kjer sem zaposlena.

MARINA KORELEC, mentor DANICA CEDILNIK
TKEM SVOJO ŽIVLJENJSKO MREŽO [Glej povzetek]

Diplomsko delo z naslovom »Tkem svojo življenjsko mrežo« govori o tem, katere so vrednote, ki sestavljajo življenje sodobne ozaveščene ženske. To so vrednote, s katerimi osebnost raste in se razvija, tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu, v tem primeru na mestu poslovne sekretarke.

Uporabljene metode so: osebne izkušnje in spoznanja, intervju, razmišljanja avtoričinih prijateljic, literatura in vir.

Ključne ugotovitve: Diplomsko delo vsebuje spoznanje, da naj človek vseživljenjsko dela na sebi. Še zmeraj bo delal napake, a se bo iz njih tudi učil. Sprejema naj se, takega kot je, se ceni in se zna postaviti zase. Pri tem se nauči ljubiti sebe, s tem pa lahko daje svojo ljubezen tudi drugim.

Tkanje take življenjske mreže človeku omogoči, da bolj jasno vidi smisel življenja.

MARJANA RABIČ, mentor BARBARA GRINTAL
PISARNIŠKO POSLOVANJE V DRŽAVNI UPRAVI [Glej povzetek]

Za uspešno poslovanje vsakega upravnega organa je potrebno kakovostno pisarniško poslovanje, ki je predpisano z Uredbo o upravnem poslovanju in dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.

Diplomsko delo prikazuje delovanje aplikacije SPIS 1.45, vpeljane za računalniško vodenje evidenc dokumentov v državni upravi, in predstavlja delovno okolje, ki temelji na sodobnih informacijskih tehnologijah in rešitvah, kar omogoča učinkovito in kreativno delo vsakega uslužbenca.
Sem uslužbenka v državni upravi, zato je bil moj cilj diplomskega dela ugotoviti poznavanje pisarniškega poslovanja v uradu, kjer je število zaposlenih veliko, se seznaniti s teorijo o pisarniškem poslovanju, jo proučiti ter pokazati, da je ob učinkoviti računalniški podpori in kakovostnem znanju zaposlenih v državni upravi moč zadovoljiti zahtevam, ki jih narekuje zakonodaja.
Splošna ugotovitev na koncu diplomskega dela skozi anketo delavcev državne uprave, ki se pri svojem delu srečujejo s pisarniškim poslovanjem, je, da uspešno pisarniško poslovanje upravnega organa temelji na kakovosti poznavanja materije pisarniškega poslovanja tako administrativnega osebja kot tudi strokovnega in vodilnega osebja, ki sledi novostim na tem področju in sodobna informacijska podpora.

SAŠKA ŠAVRIČ, mentor DANICA CEDILNIK
VSE O TELEFONIRANJU [Glej povzetek]

V diplomskem delu je predstavljena komunikacija, pomen komuniciranja in vrste komuniciranja. Izpostavljeno je govorno komuniciranje kot pomemben dejavnik telefonskega komuniciranja. Osredotočeno pa je izključno na telefonsko komuniciranje. Ker je več vrst pogovorov po telefonu, je narejena členitev pogovorov na več področij.

V diplomskem delu so izpostavljeni telefonski pogovori s strankami. Ti pogovori so posneti in preneseni na papir, brez popravkov in korekture. Naključno so bile izbrane tri stranke. Pogovori so bili analizirani tako z vidika telefonskih standardov kot tudi bontona in slovenskega jezika. Ugotovljene so bile napake pri sami izvedbi telefonskih pogovor s strankami. Te napake so se odstranile za boljši telefonski pogovor. Analizirala je bila tudi sogovornikova stran, kaj je bilo narobe in kje bi lahko bilo boljše.

VIDMAR ANA, mentor BARBARA GRINTAL
OLIKA IN BONTON POSLOVNEGA SEKRETARJA [Glej povzetek]

Diplomsko delo obravnava temo Olika in bonton poslovnega sekretarja. V njem so predstavljene tudi bistvene značilnosti bontona poslovnega sekretarja. Za izdelavo diplomskega dela je uporabljena predvsem strokovna literatura domačih in tujih avtorjev, ki so objavili knjige, članke ter prispevke s področja bontona.

Poslovni bonton je zelo pomemben za delovanje v podjetju in tudi kjerkoli drugje v življenju. V podjetjih bi morali organizirati več sestankov, se pogovoriti s sodelavci, kaj delajo prav, kaj narobe, kaj bi lahko izboljšali, … itd.

Pri bontonu gre za pravila splošnega obnašanja, da smo do drugih obzirni, prijazni, spoštljivi, predvsem pa moramo v delovnem okolju upoštevati pravila poslovnega vedenja, kajti oseb, ki jih srečujemo v službi, ne izbiramo sami in četudi jih v zasebnem življenju ne bi izbrali za prijatelje, se moramo do njih vesti spoštljivo in obzirno. Glavna načela, ki naj bi veljala za vsakogar, sta pošten odnos do sočloveka in predvsem iskrenost. Poznavanje poslovnega bontona nam zelo olajša poslovne poti in nam nudi več kreativnosti ter odličnosti. Vsak delavec v podjetju mora skrbeti za poslovni bonton, saj vsak posebej kreira in predstavlja podjetje navzven. Zanimalo me je tudi, koliko načel oziroma pravil poslovnega bontona se v dejanskem poslovnem življenju tudi v resnici uporablja

10. junij 2008

KOVAČEVIČ MARIJA, mentorica BARBARA GRINTAL
RAZLIKA MED PODJETNIKOM IN PODJETNICO [Glej povzetek]

V današnjem svetu se uspeh meri s trudom, ki ga posameznik vloži v svoje delo in s tem doseže pozitivne rezultate. Primer je pisanje mojega diplomskega dela. Za pisanje sem zbirala literaturo in vire, iz njih povzemala in dodajala svoja lastna spoznanja. Merjenje uspeha je podobno tudi v poslovnem svetu. Podjetnica in podjetnik pridobivata vsa potrebna znanja in skupaj z obiljem drugih značilnosti in lastnosti tvorita lastno podjetniško dejavnost. Problem pa se pojavi, kadar kljub enaki količini vloženega truda nista obravnavana enako. S tem problemom sem se v svojem diplomskem delu soočila in predstavila nekaj rešitev, ki obravnavajo ter rešujejo problem diskriminiranja žensk podjetnic. Te rešitve so društva, ki so ustanovljena posebej za pomoč podjetnicam, za njihovo lažjo vključitev v poslovno sfero. Posebej sem se poglobila v osebnostne lastnosti obeh, kjer sem odkrila veliko razlik ter dokazala, da so osebnostne lastnosti ter visoko zastavljeni in s trdnimi temelji podkovani cilji tisti, ki dvignejo podjetnico visoko nad povprečje. V raziskovalni del sem vključila podjetnico in podjetnika, oba registrirana v samostojni podjetniški dejavnosti. Ključna razlika med njima je ta, da so podjetnici najpomembnejši člen podjetja sodelavci, medtem ko podjetnik ne čuti potrebe po razširitvi. To pri njem kaže na pomanjkanje vodstvenih sposobnosti, zlasti čustvene inteligence. Seveda to ne pomeni, da ta lastnost velja za vse podjetnike. Ljudje so različni in nihče nima enakih lastnosti glede na spol. V svojem delu se osredotočam na podjetnice, saj se jih drži stereotip, da ne zmorejo toliko kot podjetniki. S svojim delom bom dokazala, da so podjetnice lahko povsem enakovredne podjetnikom in da v poslovnem svetu spol ne bi smel igrati nobene vloge, temveč znanje, sposobnosti ter trdna volja do uspeha.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2007 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010