VSŠ :: KOMERCIALIST :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2008/2009

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa komercialist na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2008/2009. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2008

NEDELJKO LIPOVAC, mentor VINKO ZUPANČIČ
REŠEVANJE REKLAMACIJ V PODJETJU TRION D.O.O. [Glej povzetek]

Reklamacija je izraz nezadovoljstva kupca in hkrati pomemben vir informacij. Dejstvo je, da se je motiti in delati napake človeško, vendar prisluhniti kupcu, sprejeti njegova razočaranja, se potruditi in popraviti napake pa je prihodnost podjetja - pravzaprav je kupec edino, kar imajo.

AIDA SEDIĆ, mentorica BARBARA GRINTAL
NALOŽBENA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA [Glej povzetek]

Finančna zadolževanja in prenašanje skrbi za varnost z države na posameznika nas je privedlo k poglobljenemu poznavanju finančnih storitev in produktov, ki zagotavljajo zaščito posameznika in njegovih najbližjih. Ob široki paleti bančno-zavarovalnih produktov so naložbena življenjska zavarovanja ena izmed najbolj pogostih in uveljavljenih tudi na našem trgu, o čemer priča trend rasti v zadnjih letih.

Zavarovalna pogodba je praviloma dolgoročna, zato je potrebno ob sklenitvi dobro poznati vse prednosti in tudi slabosti morebitnega razdrtja. Predčasna prekinitev in razdrtje pogodbe imata za posameznika lahko negativen učinek, ki nastane zaradi nepoznavanja obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

V diplomske delu so podane konkretne rešitve in predlogi za racionalno odločanje posameznika v primeru finančne stiske oziroma drugih vzrokov, ki lahko privedejo k prekinitvi zavarovalne pogodbe. Predčasna prekinitev naložbenih življenjskih zavarovanj je lahko posledica tudi finančne krize, s katero se soočamo v zadnjem času na globalnem trgu.

april 2009

Simon Cvetko, mentor Vinko Zupančič
POSPEŠEVANJE PRODAJE V PODJETJU PETROL D.D. [Glej povzetek]

Na trgu je vsak dan večja konkurenca, zato morajo tudi velika podjetja, kot je Petrol d.d. vsakodnevno iskati nove rešitve na področju pospeševanja prodaje in hkrati vlagati v izobraževanje zaposlenih. Z izobraževanjem jim pomagajo do večje motivacije in obsežnejšega znanja o načinih prodaje blaga na bencinskem servisu. Pri tem imajo veliko vlogo tudi dobavitelji izdelkov, ki sami organizirajo izobraževanja. Na samem področju pospeševanja prodaje je tudi Petrol d.d. vpeljal veliko novosti; degustacije, kuponi, nagradne igre, ipd., kar pomembno vpliva na dobro prodajo in zadovoljitev potreb kupcev. Izjemnega pomena je tudi Petrolova plačilna kartica, ki je v desetih letih pripomogla k povečanju odstotka stalnih strank. Vendar se morajo tudi v podjetju Petrol d.d. zavedati, da so kupci z vsakim dnem bolj zahtevni, tako bi morali povečati obseg svojih storitev, po zgledu zahodnih trgov. Tako bi še dodatno okrepili svoj položaj na trgu.

junij 2009

SAŠO PIRNAT, mentor Stane Bokal
MOTIVACIJA V PODJETJU LOREN LINE [Glej povzetek]

Motivacija je izredno pomemben proces v človekovem življenju. Ima zelo dolgo preteklost, v kateri so si mnogi posamezniki prizadevali tako ali drugače motivirati druge. Prav tako je motivacija zaposlenih ena najpomembnejših nalog vodstev podjetij. Motiviranost zaposlenega vpliva na večji uspeh pri delu, ker veča njegovo zadovoljstvo, zadovoljnega zaposlenega pa je lažje obdržati v kolektivu.

Namen diplomskega dela je pridobiti teoretična znanja na področju motivacije, na konkretnem primeru s pomočjo lastno izvedene raziskave (v podjetju Loren Line, d. o. o.) analizirati motivacijo ter podati priporočilo vodstvu za izboljšanje delovne produktivnosti.

Ugotovil sem, da v podjetju Loren Line, d. o. o. poskušajo vodilni z različnimi motivacijskimi orodji aktivnost zaposlenih usmeriti v želeno smer. Raziskava je pokazala, da sta v podjetju najpomembnejša motivacijska dejavnika ohranjanje dobrih odnosov s sodelavci in spodbujanje ustvarjalnega dela. Največjo motivacijsko prepreko pa smo zaznali pri motivatorjih (plača in druge materialne ugodnosti, dobre možnosti strokovnega razvoja ter dobre možnosti napredovanja).

BARBARA SMREKAR, mentor Vinko Zupančič
ANALIZA CARINSKIH POSTOPKOV V PODJETJU IPS, D.O.O. [Glej povzetek]

Zunanjetrgovinsko poslovanje se je precej spremenilo 1. maja 2004, ko je Slovenija stopila v Evropsko unijo. Pri tem se je spremenila tudi zakonodaja glede pretoka blaga zunaj Slovenije in v Slovenijo. Izvoz in uvoz sta postopka, pri katerih blago prestopi mejo in mora preiti carino v kateri koli državi znotraj Evropske unije. Namen diplomskega dela je na primerih podjetja IPS, d. o. o., opredeliti carinske postopke, ki so vezani na proizvodnjo izdelkov in prodajo na tuje trge. Cilj pa je proučevanje različnih carinskih postopkov in dokumentacije ter ugotavljanje praktične uporabe v podjetju IPS, d. o. o. Diplomsko delo temelji na predpostavki, da podjetje IPS, d. o. o., kljub gospodarski krizi posluje nespremenjeno. Predstavljeno je tudi podjetje IPS, d. o. o., pa tudi končni proizvodi, ki so dosežek razvoja podjetja IPS, d. o. o. Za izvedbo diplomskega dela je bila uporabljena literatura domačih in tujih avtorjev s področja slovenske zakonodaje in zakonodaje Evropske unije.

ZDENKA LESKOVAR, mentorica Barbara Grintal
POT NOVEGA IZDELKA SKOZI POSLOVNE PROCESE [Glej povzetek]

Diplomsko delo prikazuje poslovne procese, skozi katere potuje prodajni izdelek, od njegovega vstopa v trgovsko podjetje, do postavitve na prodajno polico v trgovini. Kot primer je prikazana pot svežega izdelka po posameznih poslovnih procesih trgovskega podjetja Mercator d.d. Poslovni procesi so razdeljeni v tri sklope in sicer komercialni, logistični in trgovinski proces. Komercialni procesi, kjer je prikazan način izbire in pogoji vstopa prodajnega artikla v trgovsko podjetje, njegova uvrstitev v prodajni asortiman, oblikovanje in vnos cen ter oblikovanje parametrov in načini naročanja. Logistični procesi, ki opisujejo pogoje in način skladiščenja svežega izdelka, tok blaga skozi skladiščne procese, od prevzema izdelka, skladiščenja, priprave transportnih enot na podlagi naročil maloprodajnih trgovin ter odpreme in transporta blaga do naročnikov. Trgovinski procesi, kjer je opisana manipulacija izdelka od prevzema iz skladišča, pa do postavitve na njegovo mesto na prodajni polici. V diplomskem delu so izpostavljene prednosti medsebojne povezanosti poslovnih procesov ter na drugi strani posledice, ko posamezen poslovni proces zataji.
Vsebina naloge temelji na praktičnem delu, povzetki uporabljene literature pa so služili predvsem kot usmeritev v segmentih, kjer naloga teoretično opisuje posamezne delovne procese.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

komunalni inženir   komercialist   poslovni sekretar

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

 

Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.


>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2006 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010