VSŠ :: POSLOVNI SEKRETAR :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2008/2009

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa poslovni sekretar na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2008/2009. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

oktober 2008

VERA GOJKOVIĆ, mentorica SANDRA BOHINEC GORJAK
OTROCI IN OGLAŠEVANJE [Glej povzetek]

Otroci so primerna ciljna skupina za nagovore oglaševalcev, in sicer ne le tistih, ki oglašujejo izdelke za otroke, temveč skorajda vseh. Danes imajo otroci v razvitem svetu, ne glede na to, da njihovo število upada, večjo kupno moč kot kdajkoli prej. Vpliv otrok na nakupne odločitve je posledica zvišanega življenjskega standarda, demokratičnejših družinskih struktur, stalnega občutka krivde pri starših, ki skušajo pomanjkanje časa za otroke nadomestiti z denarjem in porabo.

Internet je danes okno v svet, zato sem veliko potrebne literature našla na spletnih straneh. Oglaševanje se počasi razvija v znanost, v katero so vpletene psihologija, sociologija in druge vede, zato se najde nekaj literature tudi na knjižnih policah.

Oglasi postajajo sestavni del otroške in mladinske kulture. Hrana (hamburgerji, čokolade, brezalkoholne pijače), oblačila in čevlji (Benetton, Nike, Diesel), mediji (iPod, videoigrice, računalniki, revije) in igrače (Barbie, Batman) predstavljajo za otroke življenjski slog. Pripadnost določeni skupini (klanu) ali mladinski kulturi je pogosto pogojena s posedovanjem določenih potrošniških artiklov. Oglaševalci določenih izdelkov ali blagovnih znamk tako vzpostavljajo trende vedenja mladostnikov.

PETRA AGAPITO, mentorica Barbara Grintal
PISARNA POSLOVNEGA SEKRETARJA [Glej povzetek]

Pisarna je prostor, kjer se izvajajo pisarniški in upravni posli ter administrativne naloge. Pri tem pa ne gre samo za naloge, ampak tudi za zaposlene, za prostore in opremo.

Pri načrtovanju ali prenavljanju pisarne je potrebno ob mikroklimatskih pogojih posebno skrb posvetiti tudi vizualnemu ugodju, ki ugodno vpliva na zaposlene. Če se zaposleni dobro počutijo, je tudi njihova storilnost večja, zato naj jim podjetje omogoči, da si svoje delovno mesto delno prilagodijo z rožami, slikami, osebnimi predmeti.

Predpisi so napisani zelo ohlapno in prepuščajo mnogo odločitev podjetjem, ali jih pa ni. Zato je avtorica v svoje diplomsko delo vključila anketo, s katero je poskušala ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih z njihovimi pisarnami oziroma delovnimi mesti v pisarni.

SANDRA KARLOVAC, mentorica Ivica Šinkovec
STRES NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

V svojem diplomskem delu Stres na delovnem mestu sem želela raziskati, zakaj večina delavcev in uslužbencev podjetja X (logistika – skladišče trgovine in založništva) opiše svoj delovni dan kot stresen.
Odgovorila sem na vprašanja, kot so; kaj je stres, kako ga prepoznamo, kakšni so opozorilni znaki ter plati stresa. Kaj pravzaprav razumemo kot stresni dogodek in kaj so stresorji ter kako stres vpliva na učinkovitost na delovnem mestu. In najpomembnejše, kako se stresu izogniti, kako ga obvladovati in kakšni so ukrepi za preprečevanje stresa.

Prikazala sem primer zaposlenega v podjetju X, ki je pod stresom. Opisala sem njegov delovni dan, zakaj je do stresne situacije prišlo in kaj bi moral ta posameznik narediti, da bi se njegovo stanje izboljšalo. Opozorila sem tudi na to, da problem stresa na delovnem mestu ni samo problem posameznika, ampak tudi problem organizacije, in kaj lahko organizacija (podjetje X) naredi za preprečevanje stresa med zaposlenimi.

Zanimalo me je, kako zaposleni podjetja X obvladujejo stres v vsakdanjiku in stres na delovnem mestu. V ta namen sem desetim zaposlenim v podjetju X dala v reševanje dve anketi oziroma vprašalnika, in sicer; Anketa 1: Ali ste nagnjeni k stresu? in Anketa 2: Stres na delovnem mestu.
Zanimala me je tudi razlika med obvladovanjem stresa v vsakdanjiku in obvladovanju stresa na delovnem mestu pri zaposlenih (anketirancih).
Podala sem tudi svoje zaključke in mnenja o reševanju problema stresa na delovnem mestu v podjetju X, ter katere metode lahko podjetju X kot tudi drugim organizacijam pomagajo preprečiti stres oziroma rešiti problem stresa zaposlenih na delovnem mestu.

TINA JANEŽ, mentor Barbara Grintal
POSLOVNO KOMUNICIRANJE-TELEFONSKI RAZGOVOR [Glej povzetek]

V diplomskem delu je podrobneje predstavljen proces zaposlitvenega razgovora, ki obsega več faz. Te faze so iskanje kandidatov, priprava na razgovor, intervju, vrednotenje dokazil in informacij ter izbira novega sodelavca. Delo je posebej osredotočeno na izvajanje intervjuja, saj naj bi to bila najpomembnejša faza tega procesa. Ta faza je najbrž najbolj zanimiva, saj pri komunikaciji z ljudmi prihaja do najrazličnejših situacij, ki nas vedno znova presenečajo, čeprav imamo veliko izkušenj z opravljanjem zaposlitvenih intervjujev.

Kot praktični primer je predstavljen zaposlitveni razgovor za delovno mesto osebnega asistenta pri Društvu distrofikov Slovenije, kjer je bila v veliko pomoč tamkajšnja socialna organizatorka.
Diplomsko delo je napisano s pomočjo metode preučevanja literature in virov, se pravi z iskanjem informacij po knjigah, internetnih straneh, ipd.

SILVA MRAZIĆ, mentor Marina Vodopivec
STRES NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

Dandanes so cenjene predvsem materialne dobrine. Živimo prehitro, krčevito in površno. Nenehno se nam mudi in ne najdemo dovolj časa zase. Življenje nas obrača in vrtinči, tako da sploh ne utegnemo pomisliti, ali je takšno življenje dobro. Ne vprašamo se, kako smo in kaj je prav za nas. Ko naše sposobnosti za obvladovanje okoliščin niso več kos zahtevam, izzivom in nevarnostim okolja, se razvije stres.
V svojem diplomskem delu sem skušala predstaviti stresno problematiko delavcev, ki delajo v administraciji v zdravstvu. Namen in cilj raziskave je bil ugotoviti, kaj pri delavcih povzroča stres, katerim situacijam so pri svojem delu najbolj izpostavljeni in kakšni so znaki stresa, ki jih opažajo pri sebi.
V začetku sem se osredotočila na splošno razlago stresa: kaj je stres, kateri dejavniki ga povzročajo, kakšni so njegovi simptomi, kakšne so posledice in faze stresa ter kateri so povzročitelji stresa. Nato sem skušala predstaviti pojav stresa v kliničnem okolju, kjer sem opravila raziskavo prek anketnega vprašalnika. Sodelovalo je 40 sodelavcev, od tega 35 žensk in 5 moških.
Z raziskavo sem ugotovila oz. na podlagi preučevanega vzorca lahko zapišem, da le 13 % zaposlenih na izbranem kliničnem oddelku dobro obvladuje stres na delovnem mestu, vsi drugi, pa na delovnem mestu trpijo zaradi posledic stresa; 20 % pa je celo takih, ki so že v fazi izgorevanja. Ugotovila sem tudi, da se zaposleni sicer zavedajo prisotnosti stresa, vendar mu namenjajo premalo pozornosti. Pomembna ugotovitev je tudi, da se znaki stresa stopnjujejo glede na delovno dobo, kar pomeni, da so delavci z več delovne dobe bolj podvrženi stresu.
Vodstvu bom zato predlagala, da začne temu problemu posvečati večjo pozornost in da občasno organizira izobraževanja na temo stres in njegovi učinki, svojim sodelavkam in sodelavcem pa bom svetovala, naj poskusijo svoje delovno okolje prirediti tako, da bo čim manj stresno, in jim predstavila različne tehnike sproščanja.

december 2008

SIMONA ŠTRUS, mentor JANEZ ZAVRL
UGOTAVLJANJE DRŽAVLJANJSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE [Glej povzetek]

V diplomskem delu sem obravnavala temo Ugotavljanje državljanstva v Republiki Sloveniji. Za izdelavo diplomskega dela sem vse potrebne podatke črpala iz zakonodaje in predpisov, ki zadevajo državljanstvo. Prav tako sem uporabila svoje znanje , ki sem ga do zdaj pridobila na tem področju. Ker sem zaposlena na Upravni enoti Grosuplje, sem potrebne informacije pridobila tudi od ljudi, ki delajo na tem področju.

Glavni namen diplomske naloge bilo proučiti in poglobiti znanje na področju državljanstva. Ugotovitveni postopki o državljanstvu so še posebej zahtevni, saj je treba za določeno osebo upoštevati predpise o državljanstvu, ki so veljali v trenutku njegovega rojstva do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo. Zato sem v svojem diplomskem delu v prvih poglavjih predstavila obdobje pred drugo svetovno vojno. Pridobitev in prenehanje državljanstva v Avstro-Ogrski in kakšna je bila zakonodaja na področju državljanstva v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.

V tretjem poglavju sem obravnavala obdobje po 2. svetovni vojni, ki sem ga razdelila na zvezno državljanstvo in republiško državljanstvo.

Nadalje sem se osredotočila na sedanjo zakonodajo, pristojnosti in evidence. V zadnjem poglavju sem se posvetila ugotavljanju državljanstva. Napisala sem tudi dva primera odločbe o ugotavljanju državljanstva iz prakse.

Diplomsko delo sem končala z spoznanjem, da sem kot matičarka zaposlena na Upravni enoti Grosuplje vedno čutila pomanjkanje svojega znanja na tem področju. Mislim, da sem z izdelavo tega diplomskega dela izboljšala in poglobila svoje znanje na področju tako pomembnega osebnega statusa, kot je državljanstvo.

MARUŠKA SEVER, mentorica BARBARA GRINTAL
ORGANIZIRANJE ARHIVA [Glej povzetek]

V diplomskem delu je predstavljen pomen urejenosti arhiva ter prednosti in pomanjkljivosti predpisanega načina arhiviranja v javni upravi.

Arhiv je prostor, kjer se hrani dokumentarno gradivo. Arhiviranje pa je postopek ravnanja z dokumentarnim gradivom, ko le to prispe do arhivarja.

V prvem delu je predstavljen teoretični del diplomskega dela in se navezuje na predstavitev Arhiva Republike Slovenije in načinov arhiviranja. Drugi del diplomskega dela pa predstavlja praktični del, ki je napisan na podlagi analize ankete, ki jo je avtorica izvedla na dveh upravnih enotah.

Diplomsko delo je zaključeno z ugotovitvijo, da je arhiviranje eno izmed pomembnih nalog pri delu z dokumentarnim gradivom, organizacija in odločitev o načinu arhiviranja pa ključnega pomena za preglednost, dostopnost in uporabo dokumentarnega gradiva. Tega se zavedajo tudi zaposleni, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

MATEJA NAGLIČ, mentorica MARINA VODOPIVEC
Motivacija zaposlenih [Glej povzetek]

Velikokrat sem se znašla v položajih, ko sem ugotovila, da določeno delo opravljam s težavo. Vsakič sem se vprašala, zakaj. Vprašanje me je vodilo v raziskovanje motivacije.

V diplomskem delu se ukvarjam z vprašanji, kaj je motivacija, kako motivirati samega sebe, in ker sem vodja sektorja tudi, kako motivirati sodelavce.
V teoretičnem delu sem se poglobila v različne motivacijske teorije. V trinajstih različnih motivacijskih teorijah sem raziskala, kaj motivacija pomeni posameznim teoretikom in kaj to pomeni za podjetja, ki te teorije prenašajo v prakso.

Empirični del je sestavljen iz ankete in motivacijske delavnice.

Anketo sem preko spleta poslala dvajsetim naključnim posameznikom, saj sem hotela zajeti različne profile. Preko vprašalnika sem dobila podatke, ki sem jih obdelala in dobila približen vtis, kaj posameznike motivira in kako motivirani so le-ti v različnih podjetjih.

Obiskala sem motivacijsko delavnico ter osebno izkusila, kaj pomeni individualni pristop k obravnavani temi.

februar 2009

MARIJA PODRŽAJ, mentorica Marina Vodopives
STRES V VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU [Glej povzetek]

Stres je dejavnik, ki nas spremlja celo življenje. Z njim so se srečevali že naši predniki, z njim se srečujejo vsa živa bitja, vendar ga vsak drugače občuti.

Današnji svet je svet velikih sprememb. Tako kot podjetja se morajo tudi vzgojno-izobraževalni zavodi prilagajati okolju, ki ga normativno ureja država. Za dobro opravljanje svojega dela in ugleden obstoj v družbi se srečujemo z vedno večjimi zahtevami in pritiski tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Vseh problemov, ki nas doletijo, ne moremo vedno rešiti. Za dobre socialne odnose med ljudmi v organizaciji, ki so zelo zapleteni, pa je potrebno veliko poklicnega in socialnega znanja. Spremlja nas stres, ki pa ni vedno pozitiven, zato se moramo naučiti živeti z njim in ga znati premagovati.

Cilj mojega diplomskega dela je bil proučiti, kakšen je stres v vzgojno-izobraževalnem zavodu, kako deluje, kakšne so posledice stresa in načini premagovanja. Želela sem ugotoviti, kako ga občutijo delavci in dijaki VIZ.

Opravila sem anketo o stresu na delovnem mestu in anketo o stresu dijakov. V hipotezah sem predvidevala, da je delovno mesto in obiskovanje pouka v VIZ stresno, da se je zaposlenim oz. dijakom zmanjšala odpornost proti boleznim, da skrbijo za sprostitev s športnimi aktivnostmi. Na koncu sem predvidevala, da so dijaki in delavci Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica zadovoljni.

Pri analizi rezultatov ankete me je presenetila ugotovitev, da si dijaki poiščejo drugačne vrste sprostitve in šport ni ravno na prvem mestu. To je po eni strani lahko zaskrbljujoče zaradi hitrega načina življenja, manjše športne aktivnosti na sploh in preveč sedenja pred računalniki ali TV-sprejemniki. Zelo pa sem se razveselila potrditve svoje hipoteze, da so dijaki in delavci z delom na naši šoli zadovoljni, kar se vidi tudi v sproščeni klimi, ki vlada na naši šoli, kljub temu da se vsakodnevno srečujemo s takšnimi ali drugačnimi oblikami stresa. Dejstvo je, da je stres lažje obvladljiv in premostljiv, če je počutje na delovnem mestu dobro.

BARBARA SCHWARZBARTL, mentorica Barbara Grintal
ZNAMKE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZNAMK [Glej povzetek]

V diplomskem delu je zajeto področje znamk, saj je v svobodnem tržnem gospodarstvu zelo pomembno. Znamka na trgu deluje kot sredstvo identifikacije imetnika znamke ter sredstvo komunikacije med imetnikom znamke in uporabniki njihovih izdelkov ali storitev, zato je poznavanje trga in zakonodaje nujno potrebno. Oglaševanje znamk zasledimo vsak dan prek medijev, tako spoznavamo blago in storitve posameznika ali podjetja, ki želi predstaviti novosti na trgu. Znamka lahko predstavlja potrošniku označbo izvora blaga ali storitve, stalno kakovost blaga ali storitve, prestižno blago. Podjetja se morajo zato še pred registracijo znamke odločiti, kakšno sporočilo želijo prenesti o svojem blagu ali storitvi potrošniku.

Predvsem mora pravo zavarovati investicije imetnika znamke v izdelek in znamko. S tem namenom pravo industrijske lastnine zagotavlja imetniku znamke izključno pravico do uporabe znamke, hkrati pa mu zagotavlja različna sredstva, ki jih lahko uporabi, ko pride do posegov v njegovo pravico. Brez zagotovitve monopolne uporabe znamke imetnik znamke namreč ne bi imel motivacije za vložek v znamko, saj bi sam nosil stroške, koristi od tega pa bi si brez večjih stroškov lahko prisvojil vsak posnemovalec. Preprečevanje tega je cilj prava industrijske lastnine.

Ugotovljeno je, da je spremljanje postopkov pri prijavi znamke, zakonodaje in možnih ukrepov v primeru kršitev iz znamke pomembno za vse imetnike pravic in za vse zainteresirane posameznike in podjetja, ki želijo na trgu poslovati v skladu z zakonodajo in pri tem izkoristiti pravni monopol, ki ga omogoča znamka.

april 2009

LUCIJANA ŠELIH, mentorica Barbara Grintal
ZDRAVO IN VARNO DELO V PISARNI [Glej povzetek]

Skrb za zdravo in varno delo v pisarni je ključnega pomena in temeljna človekova pravica. Pisarni lahko danes rečemo, da je naš drugi dom, zato je pomembno, da se v njej dobro počutimo. Pravilno urejeno delovno mesto je za zdravje ključnega pomena. Zelo važna je ergonomija, zato je potrebno upoštevati ergonomska načela. Ob neupoštevanju teh načel se lahko pojavijo številne poškodbe, katerih posledice se pokažejo kasneje. Pomembno je da si vzamemo čas zase in naredimo nekaj za svoje zdravje. K boljšemu počutju in sprostitvi na delovnem mestu pripomorejo številne vaje in terapevtski pripomočki. Pomembno je, da se zavedamo, da je zdravje naše največje bogastvo in da pravočasno poskrbimo zanj.

ANA SANKOVIČ, mentorica Barbara Grintal
PREDNOSTI SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI [Glej povzetek]

V diplomskem delu sem se osredotočila na prednosti in slabosti, ki jih je članstvo Slovenije pridobilo ob vstopu v EU. Kljub počasnem razvoju EU na začetku in prvotni usmeritvi si zdaj prizadeva za mir in blaginjo, gospodarski in socialni napredek ter spoštovanje človekovih pravic. Specifičnost današnjega življenja in časa je velika dinamičnost in nenehno spreminjanje. V obdobju tranzicije se je prebivalstvo Slovenije odločilo za vstop v EU in s tem pridružitvi skupini držav, ki so bile pripravljene za odpiranje svojih meja in širitev trga. Korak Slovenije v Evropo je bil vsekakor pozitivni dejavnik, ki je vplival na razvoj in stanje slovenskega gospodarstva. S povečanjem trga so se povečale tudi možnosti za izkoriščanje produkcijskih faktorjev, pospešile so se ključne gospodarske reforme, podjetja so dobila možnost vključevanja v programe EU in si s tem odprla možnost izkoriščanja sredstev EU. Ugotovljeno je bilo, da so prednosti ob vstopu v EU močno vplivale na razvoj gospodarstva v Sloveniji, na življenje posameznika kot tudi podjetja.

MILENA KASTELIC, mentorica SANDRA BOHINEC GORJAK
POMEN SKLADNOSTI KOMUNIKACIJE PRI DELU S STRANKAMI [Glej povzetek]

Moje diplomsko delo je izdelano na podlagi že zbranih podatkov iz strokovne literature in z vključevanjem izkušenj s svojega delovnega mesta.
V svojem diplomskem delu z naslovom Pomen skladnosti komunikacije pri delu s strankami sem podrobneje predstavila pomen komunikacije, elemente v procesu komuniciranja in kako razdelimo komunikacijo. Najbolj me je zanimalo, kako lahko zaznavamo nebesedno komunikacijo. Spoznala sem, kolikšen pomen ima poznavanje nebesedne komunikacije pri delu s strankami. Dokler se nebesedna govorica ujema z besedno, imamo do komunikacije zaupanje. Če pa v komuniciranju zaznamo neskladje, je dobro, da preverimo tisto, zaradi česar smo podvomili v sogovornika.
Če želimo s stranko poslovno dobro sodelovati, se moramo potruditi in se pri pogovoru s stranko vanjo čim bolj vživeti. Taka komunikacija navadno obrodi pozitivne sadove. Ker pa menim, da komunikacija ni vedno uspešna oziroma takšna, kot bi si želeli, sem proučila, kakšna mora biti komunikacija, da je učinkovita, in kakšen pomen ima učinkovita komunikacija pri delu s strankami.
Med nastajanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je koristno svojo komunikacijo ves čas izpopolnjevati, razvijati in izboljševati. Tudi delodajalci bi se morali tega zavedati in bi morali svojim zaposlenim omogočiti izobraževanje s področja retorike in uspešne komunikacije.

MATEJA POTOČNIK, mentorica MARINA VODOPIVEC
MOBING – PSIHIČNO NASILJE NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

Mobing ali šikaniranje na delovnem mestu je komunikacija polna konfliktov med sodelavci; podrejenimi in/ali nadrejenimi. Napadena oseba je v podrejenem položaju, izpostavljena dlje časa trajajočim napadom. Žrtev mobinga je lahko vsakdo v delovnem razmerju, ponavadi so to odgovorne osebe, motivirane za delo. Posledice so resne psihosomatske motnje, ki so tudi vzrok za nenehno bolniško odsotnost, izgubo samospoštovanja, pogoste družinske krize in drugo. Mobing preprečimo z izboljšanjem medsebojnih odnosov, ki temeljijo na dostojanstvu, enakih možnosti, sodelovanju in načelu nediskriminacije. V Sloveniji še ni svetovalcev – zaupnikov, na katere bi se žrtve lahko obrnile po pomoč, vendar je po zakonu delodajalec tisti, ki mora zagotavljati zdravje in varnost pri delu, zato naj bi tudi nudil pomoč in svetovanje v primerih psihičnega nasilja. V večini držav EU ugotavljajo, da je vsaj 30% vseh delovnih dni izgubljenih zaradi bolniških izostankov, katerih vzroki so bolezni, ki so posledica mobinga ali šikaniranja na delovnih mestih. Stroški gredo v milijarde evrov. Konvencija človekovih pravic vsebuje pomembno določilo, ki v 8. členu le-te določa pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Evropski parlament je sprejel številne smernice, ki dajejo napotke državam članicam za reševanje problemov v zvezi s šikaniranjem na delovnem mestu. V Sloveniji se je s spremembami in dopolnitvami Zakona o delovnih razmerjih uredilo področje nadlegovanja na delovnem mestu. Mobing pomeni poseg v osebnostne pravice posameznika. Že Ustava RS v drugem poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah določa, da se te pravice uresničujejo neposredno na podlagi ustave, da se jim posameznik ne more odpovedati, razen v določenih izjemnih primerih. Med človekove pravice in temeljne svoboščine spadata tudi pravica do osebnega dostojanstva in varnosti ter pravica do zasebnosti in osebnostne pravice.

ANDREJA PETEK, mentorica BARBARA GRINTAL
NAČRTOVANJE KARIERE [Glej povzetek]

V Sloveniji je še vedno malo raziskav ter literature o načrtovanju in razvoju kariere, ki bi posamezniku pomagale in ga usmerjale pri odločanju. Zavedati se moramo, da je treba za učinkovito načrtovanje kariere upoštevati posameznika z vsemi njegovimi posebnostmi (vrednote, socialne vezi, okolje, družina …), in ne le znanje ter veščine. O karieri ljudje ne razmišljajo več le kot o poti navzgor, ampak je vedno bolj pomembno posameznikovo razmišljanje in njegove potrebe. Življenje je prepleteno s tremi življenjskimi cikli (družinski, biološki in poklicni), ki pa lahko pri načrtovanju kariere predstavljajo tudi vir težav. Diplomsko delo vsebuje razlago kariere in njenega načrtovanja ter vprašanja, na katera si mora posameznik odgovoriti (kako spoznati svoje želje, sposobnosti in interese, na podlagi katerih lahko načrtuje uspešno kariero). Načrtovanje kariere ni enostavno, saj si mora posameznik najprej postaviti cilje in opredeliti želje, ki jih hoče doseči v nekaj letih. Tukaj pa velikokrat nastane problem, ker veliko ljudi ciljev v življenju nima postavljenih. Pri določanju ciljev lahko olajšajo delo karierna sidra, saj predstavljajo notranji sistem prepričanj in vrednot, katerim posameznik sledi tudi, ko je postavljen pred pomembno odločitvijo v svoji karieri. Kariero se načrtuje po korakih, zato je potrebno veliko informacij in svetovanja. Kje in kako iščemo potrebne podatke, je razvidno iz besedila diplomskega dela. Človek, ki načrtuje svojo kariero, je ustvarjalnejši, osebno zadovoljnejši, njegovo delo je uspešnejše in seveda je uspešna in produktivna tudi organizacija, v kateri dela.

BRANKA BUJIĆ, mentorica MARINA VODOPIVEC
STRES NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

V današnjem času tisti, ki niso dovolj močni, zelo težko preživijo. Tako doma, kakor tudi na delovnem mestu, so vsakodnevne borbe. Ker je stres, kot nekateri pravijo, bolezen sodobnega časa, sem se odločila, da napišem diplomsko delo na to temo, saj me to področje zelo zanima. Na temo stres in podobne stvari sem prebrala zelo veliko knjig, tako da sem za pisanje diplomskega dela povzela veliko stvari iz knjig, ki sem jih prebrala in sem jih vključila v diplomsko delo. Kot problem, ki ga bom proučevala v svojem delu, je, kako stres vpliva na samega človeka in seveda tudi posledično na njegovo delo. Sem mnenja, da s pravilnim načinom razmišljanja in z dejanji lahko človek veliko doseže. V svojem delu bom predstavila, kako se lahko boljše organiziramo na delovnem mestu in kaj lahko storimo zase v zasebnem življenju. V raziskovalni del sem vključila anketo, ki sem jo izvedla med zaposlenimi v podjetju Lucky Luka. S to anketo bom prikazala, kako se posamezniki soočajo s stresom in kako ga odpravljajo. S svojim delom bom pokazala nekaj rešitev za posameznika, kako se lažje sooči s težavami na delovnem mestu in v zasebnem življenju.

AJDA VRHUNEC, mentorica BARBARA GRINTAL
ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X [Glej povzetek]

V diplomskem delu predstavljam stanje organizacijske klime v podjetju Medias International d.o.o. Moj namen diplomskega dela je podrobnejše spoznavanje organizacijske klime, njenega delovanja in notranjih odnosov v podjetju Medias International d.o.o. V ta namen sem v podjetju razdelila anketo oziroma vprašalnik. Rezultati ankete so pokazali, da je organizacijska klima v podjetju zelo dobra v primerjavi s slovensko organizacijsko klimo. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu, se učijo drug od drugega, se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela. V organizaciji se pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno. Zaposleni se zavedajo odgovornosti za svoje delo in cenijo delo svojih sodelavcev. Konflikte rešujejo v skupno korist in si med seboj zaupajo. Zaposleni so zadovoljni z dosedanjim osebnostnim razvojem. Vodja spodbuja zaposlene ter se z njimi pogovarja o rezultatih dela. Dober poslovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen. Vodje cenijo dobro opravljeno delo zaposlenih in jih ustrezno nagradijo. Cilji organizacije so realno postavljeni in jih zaposleni sprejemajo za svoje. Zaposleni so zavzeti za svoje delo in so pripravljeni za dodatne naloge, kadar se to od njih zahteva.

ALBINA KOPRIVEC, mentorica MARINA VODOPIVEC
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

Zadovoljni zaposleni so eden od dejavnikov, ki ločijo uspešne organizacije od neuspešnih in predstavljajo konkurenčno prednost na trgu. Organizacije dosegajo uspešnost z usklajevanjem in razvijanjem delovnih virov, med katerimi so tudi zadovoljni zaposleni. Diplomsko delo obravnava zadovoljstvo zaposlenih pri delu in njegov vpliv na uspešnost organizacije. Cilj diplomskega dela je proučiti dejavnike zadovoljstva, njihov vpliv na uspešnost organizacij in zadovoljstvo z njimi na podlagi konkretnega primera. Vsebinsko je diplomsko delo sestavljeno iz štirih delov. V prvem delu opredeljujemo problem, ki ga nameravamo raziskati. Navedemo cilje, predpostavke, omejitve in trditve diplomskega dela, pri tem pa uporabimo metodološki pristop. V drugem delu predstavimo pomen zadovoljstva pri delu, njegov vpliv na uspešnost organizacije in navedemo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Pri tretjem poglavju obravnavamo predhodne empirične raziskave v javni upravi. V četrtem poglavju predstavimo potek raziskave, ki smo jo opravili v izbrani organizaciji, grafično prikažemo rezultate raziskave in podamo predloge za izboljšavo stanja.

junij 2009

MONIKA ŠTEMBAL, mentorica Barbara Grintal
MREŽNI MARKETING – VČERAJ, DANES, JUTRI [Glej povzetek]

V diplomskem delu je podrobneje predstavljen zelo razširjen in večini znan pojem mrežni marketing (v nadaljevanju MLM) in znotraj njega direktna prodaja ter hkrati odnos ljudi do njiju. MLM se v svetu pojavlja že preko 50 let in kljub slabemu predznaku število ljudi, ki se z njim ukvarjajo, ter višina zneskov prodanih proizvodov in storitev iz leta v leto naraščajo. Prikazana je delitev današnjega poslovnega sveta in kam je v tem svetu uvrščen MLM. V nadaljevanju preko franšizinga pridemo do MLM ter naprej do Evropskega kodeksa direktne prodaje. Odgovorjeno je na vprašanja, kaj sploh je to MLM, zakaj se ljudje včlanijo vanj in zakaj jih ogromno tudi izstopi. Obstajajo različne vrste in kategorije MLM, podana je resnica ter trendi v MLM. Nenazadnje je predstavljeno podjetje MLM, ki ima do potankosti oblikovan sistem, zaradi česar je zelo uspešno in na svetovnem tržišču prisotno že od vsega začetka MLM. Na koncu pa je v analizi ankete prikazano poznavanje in mnenje o MLM v Sloveniji.

AIDA KUNC ARTAČ, mentorica Barbara Grintal
STRESNO DELO S STRANKAMI [Glej povzetek]

Gotovo se je že marsikdo znašel v stresni situaciji. Z besedo stres lahko označimo velike pritiske tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Lahko ga označimo kot način življenja v sodobnem času, času hitenja, nenehnih sprememb in prilagajanja. Stres predstavlja človekov odziv na zunanje pritiske oziroma vplive. Določeno stopnjo stresa potrebujemo za premagovanje izzivov vsakdanjosti, previsoka stopnja stresa pa lahko povzroči pri posamezniku neprijetne odzive, katerih posledici sta utrujenost in slabo počutje. Zato je preprečevanje vpliva stresa ter njegovo prepoznavanje nujno potrebno za boljši vsakdan.
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na stres, ki je pogojen z dejavniki stresa na delovnem mestu, in pri tem opisala, kako stresno zna biti delo s strankami. Stresnih situacij na delovnem mestu je neskončno mnogo, njihov vpliv na zaposlene pa se razlikuje od človeka do človeka.
Raziskavo sem izvedla v modni trgovini Clark. Moj temeljni cilj je bil ugotoviti vpliv in stopnjo stresa med zaposlenimi. Na stres v večini vpliva samo delo s strankami. Tako sem v praktičnem delu tega diplomskega dela izvedla raziskavo v obliki ankete med zaposlenimi in dokazala, da je prisotnost vpliva stresa v trgovinah Clark kar velika. Najmočnejši dejavniki stresa za zaposlene so časovna omejenost, neorganiziranost, slabi odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter ne nazadnje preobremenjenost z delom, se pravi sama količina dela in samo delo s strankami, ki so dandanes vedno bolj zahtevne in jim je potrebno posvetiti vedno več časa.

LEA RUTAR, mentorica Marina Vodopivec
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU PHARMASWISS D.O.O. [Glej povzetek]

Motivacija je izrednega pomena v vseh obdobjih in na vseh področjih človeškega življenja in je tesno povezana z vsemi človeškimi dejanji in vsakodnevnimi opravili. Človek večino življenja dela, zato je visoka motivacija za delo pomembna, saj izboljša človekovo počutje in tudi ugodno vpliva na kakovost dela, ki ga opravlja. V diplomskem delu smo želeli na podlagi teoretičnih predpostavk o motivaciji raziskati, kakšna je motivacija zaposlenih v podjetju PharmaSwiss d. o. o., od katerih dejavnikov je odvisna, kako so zaposleni zadovoljni z nekaterimi dejavniki ter kakšna je trenutna motivacija zaposlenih. Metoda, ki smo jo za raziskavo uporabili, je bila analiza rezultatov anket in primerjava rezultatov. Ugotovili smo, da je motivacija zaposlenih v podjetju PharmaSwiss d. o. o. srednje visoka ter predvsem odvisna od zanimivosti dela, plače, stimulacije in nagrad ter dobrih odnosov s sodelavci.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2007 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: sreda, 27. januar 2010