VSŠ :: KOMERCIALIST in RAČUNOVODJA:: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2009/2010

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programov Komercialist ter Računovodja na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2009/2010. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2009

BRANE REGINA, mentorica Barbara Grintal
MENEDŽMENT V ŠPORTNEM DRUŠTVU GIB [Glej povzetek]

Razvoj športne dejavnosti je privedel do tega, da se je pojavila potreba po njegovi urejenosti, sistematizaciji, informatizaciji, vodenju in organiziranosti, skratka po menedžmentu športne dejavnosti.

Avtor v svojem delu izpostavi temeljne naloge športnega menedžmenta ter prikaže razlike med profitnimi in neprofitnimi organizacijami. Kot primer neprofitne organizacije je izbral športno društvo Gib, prikazal dobre strani organiziranosti tega društva in pomanjkljivosti, ter podal predloge za izboljšave.

Podatke je zbiral deloma z intervjuvanjem vodstvenih kadrov v ŠD GIB, deloma pa z anonimnim anketnim vprašalnikom članov ŠD GIB.

Ugotovil je, da je športno društvo Gib programsko, strokovno in prostorsko dobro organizirano, pomanjkljivost vidi predvsem v finančno-materialnem poslovanju.

februar 2010

VIDA VRHUNEC, mentorica mag. LIDIJA ROBNIK
UPRAVLJANJE TERJATEV DO KUPCEV V PUH D.D. [Glej povzetek]

Največji problem, s katerim se trenutno srečujejo slovenska podjetja, je finančna nedisciplina. Zaradi dolžnikov, ki skušajo privarčevati z neplačili ali zmanjšanimi plačili svojih dolgov, trpi likvidnost in posledično tudi konkurenčnost upnikov. Zato je pomembno vedeti, kaj lahko podjetje samo stori, da se zavaruje pred neplačniki.

Upravljanje terjatev do kupcev v PUH d.d. je diplomsko delo, v katerem preučujem teoretična znanja s področja obvladovanja terjatev in jih povezujem z upravljanjem terjatev v podjetju PUH d.d. Zasnovano je tako, da vodi skozi celoten postopek upravljanja s terjatvami, od izbire poslovnega partnerja, sklepanja pogodb, instrumentov za zavarovanje terjatev do načinov in postopkov izterjave terjatev.

V poglavju predstavitev podjetja PUH d.d. opisujem organizacijo in načine izterjave v podjetju, predstavim pomen terjatev do kupcev z vidika likvidnosti in plačilne sposobnosti, opišem določena dejstva ter opravim analizo strukture terjatev v podjetju.

april 2010

SABINA SADIKOVIĆ, mentorica MARINA VODOPIVEC
GIBANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI MED LETI 2004-2009 [Glej povzetek]

Svet se vedno hitreje spreminja na vseh področjih. Kvaliteta življenja, ki ji danes prepisujemo vse večji pomen, pa je v veliki meri odvisna od kvalitete delovnega življenja. Stres in utrujenost sta nekaj, kar je danes zelo dobro znano vsakomur od nas.

Stres je vpliv, ki smo mu podvrženi vsi. Je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi na notranje in zunanje pritiske (stresorje). Vendar ne smemo pozabiti, da določeno količino stresa potrebujemo, saj deluje na nas kot gonilna sila in nas spodbuja k večji učinkovitosti. Preveč stresa pa deluje prav nasprotno.

Vsebina diplomskega dela je razdeljena na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu podrobno opisujem pojem stresa in njegovo opredelitev, stresorje, stres na delovnem mestu in njegove značilnosti, dejavnike ter organizacijski vidik stresa. V raziskovalnem delu pa preučujem stres med zaposlenimi na bencinskih servisih podjetja Petrol d. d. Sledi predstavitev rezultatov raziskave, podajanje predlogov, izboljšav in zaključek.

Sam stres ni vedno škodljiv, če pa je, ga lahko ljudje obvladamo in preprečimo. Mislim, da bi se posledic stresa morali zavedati predvsem delodajalci, saj je prav stres vzrok za vedno višjo odsotnost z dela.

MAJA JEZA, mentorica MARINA VODOPIVEC
ORGANIZACIJSKA KLIMA [Glej povzetek]

Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji in je posledica različnih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje ljudi. Pozitivna organizacijska klima pripomore k uspešnosti podjetja in obratno, negativno vzdušje v organizaciji slabo vpliva na poslovne rezultate. Organizacijska klima so tiste značilnosti, po katerih se organizacije med seboj ločijo. Poudarimo tudi, da so ljudje največje bogastvo podjetja in tisti dejavnik, po katerem se konkurenčna podjetja najbolj razlikujejo.

Temeljni cilj diplomskega dela je preučiti organizacijsko klimo v izbranem podjetju in v primeru slabih rezultatov podati predloge za izboljšanje organizacijske klime vodstvu podjetja. Želim raziskati šibke točke podjetja in s predlaganjem rešitev izboljšati poslovanje podjetja.

V diplomskem delu predstavim organizacijsko klimo in njene značilnosti. Naštejem in opišem številne dimenzije organizacijske klime in kako ter zakaj jo sploh merimo. Predstavim organizacijski klimi sorodne pojme, kot sta organizacijska kultura in zadovoljstvo zaposlenih
.
V četrtem poglavju predstavim zbrane rezultate ter opišem način, s katerim sem prišla do podatkov, ki sem jih potrebovala. Rezultate pretvorim v odstotke in v nadaljevanju izračunam povprečne vrednosti ocen danih trditev. V petem poglavju podam predloge za izboljšavo organizacijske klime. Šesto poglavje je namenjeno zaključku in splošnim ugotovitvam.

NATAŠA OMAHEN, mentorica MARINA VODOPIVEC
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH NA OSNOVNI ŠOLI LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE [Glej povzetek]

Motivacija zaposlenih je čedalje bolj pomembna za dobro počutje v okolju, kjer delamo. Zadovoljni in motivirani ljudje lažje dosegajo cilje in ustvarjajo boljše delovno okolje in pripomorejo k boljšemu počutju na delovnem mestu. Motivacija je zelo pomembna življenjska sila, ki nas vleče naprej, nam pomaga pri boljšem doseganjih življenjskih ciljev. Če nimamo ciljev, postane naše življenje brez dragocene vrednosti, ki jo vsi potrebujemo. Vsak čas v motiviranem delovnem okolju preživimo polnejše in dragocenejše.
Diplomsko delo sem razdelila na teoretični sklop, kjer želim predstaviti osnovni pojem motivacije, njene metode in vpliv motivacije v delovnem okolju.
V drugem, raziskovalnem delu sem s pomočjo ankete zaposlenih predstavila raziskavo o motiviranju zaposlenih na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje. Osredotočila sem se na dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu in tiste, ki vplivajo na delo zaposlenih.
Zanimalo me je, kaj je tisto, kar človeka motivira, kako sprejema motivacijske dejavnike. So ljudje, ki so motivirani pri svojem delu, tudi bolj uspešni? Kaj pomeni za podjetje, da se zaposleni na delovnih mestih dobro počutijo, so zadovoljni in jim pohvala za dobro opravljeno delo pomeni več kot denar?
V tistem delovnem okolju, kjer so zaposleni motivirani, imajo dobre medsebojne odnose in si ustvarijo zaupanje med sodelavci in nadrejenimi, so uspešni in zadovoljni, saj jim delo pomeni zadovoljstvo, dobro počutje in jih motivira za dobro in uspešno delo na delovnih mestih.

FERIDA AVDIĆ, mentorica Lidija Robnik
RAČUNOVOSKE INFORMACIJE [Glej povzetek]

V diplomski nalogi je predstavljeno, kako pomembna je računovodska informacija za uspešno poslovanje podjetja danes in v prihodnje. Vodilni v podjetju ali podjetniki se morajo znati pravilno odločati – kaj delati, kaj in kdaj sprejeti, po kateri poti iti do zastavljenih ciljev in kakšne metode izbrati. Vse to se lahko odloča predvsem na podlagi računovodskih informacij. Za pravilno odločitev je zelo pomembno, da so te informacije pravilne, razumljive, pravočasne in kakovostne, zato ima računovodska služba v podjetju pomembnejšo vlogo, kot si marsikdo predstavlja. Uporabniki računovodskih informacij so različni, ločimo jih na notranje in zunanje uporabnike, zato je opisano, katere informacije so pomembne za posamezne skupine. V množici računovodskih informacij obstajajo tudi takšne, ki zanje niso pomembne. To pomeni, da lahko odločevalec na podlagi teh nepomembnih informacij sprejme tudi napačno poslovno odločitev. Računovodstvo se mora torej osredotočiti na posredovanje pomembnih informacij, ki bodo koristne za tistega, ki so mu namenjene.

ANUŠKA PROKIĆ, mentorica Marina Vodopivec
ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X [Glej povzetek]

Zaposleni so s svojimi znanji, sposobnostmi ter motiviranostjo eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, zato sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih pomembna kazalca stanja v organizaciji, saj močno vplivata na njeno uspešnost. Če hoče biti organizacija danes uspešna, mora biti drugačna od (drugih) konkurence. Prav to drugačnost zagotavljajo zaposleni v organizaciji, kar pa je težko posnemati. V diplomskem delu sem preučila organizacijsko klimo ter njene dimenzije, odgovorila na vprašanja, zakaj je treba klimo meriti in kako ter kdo jo lahko spremeni. Povzela sem razlike in podobnosti organizacijske klime s sorodnimi pojmi, kot sta organizacijska kultura in zadovoljstvo zaposlenih. Ugotovila sem, da klima odraža politiko ter način upravljanja s človeškimi viri v organizaciji in da je le ob rednem spremljanju klime možno preverjati učinke vpeljanih sprememb v organizaciji. Klima je opozorilo, da se v organizaciji nekaj dogaja, na kar je treba biti pozoren. S pomočjo projekta SiOK je predstavljena raziskava v podjetju »X«. Pridobljene ideje in mnenja bodo pomagala pri iskanju organizacijskih rešitev in izboljšav na poti k boljšemu in učinkovitejšemu delovnemu okolju.

ERNA URBANC DIM, mentorica Marina Vodopivec
STRES NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

V diplomski nalogi bom predstavila stres na splošno in stres, ki se pojavlja na delovnem mestu. Na začetku bom predstavila, kaj je stres, simptome stresa, vrste stresa, znake stresa in vzroke za njegov nastanek. Opisala bom tudi stres, ki se v zadnjem času pojavlja na delovnem mestu, kakšni so njegovi najpogostejši znaki in na kakšne načine ga lahko odpravimo.

V zadnjem delu diplomske naloge bom raziskala stres v računovodstvu konkretnega podjetja. Izvedla bom anketo, na podlagi katere se bo ugotovilo, ali je stres prisoten in kakšne simptome opažajo zaposleni.

Pomembna je ugotovitev, da stres vpliva na medsebojne odnose v podjetju, saj večina zaposlenih ugotavlja, da pogrešajo prav komunikacijo s sodelavci drugih oddelkov, vodstvenimi delavci in med njimi samimi. Prav tako zaposleni pogrešajo motivacijo s strani vodstva, naj bo to občasna stimulacija ali le zahvala.
Menijo, da bi z določenimi spremembami v podjetju omogočili manj stresno delovno okolje.

ŠPELA BOGATAJ, mentorica Marina Vodopivec
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU ETIKETA, TISKARNA D.D. [Glej povzetek]

V času , v katerem živimo vlada popolna konkurenca bolj ali manj v vseh gospodarskih dejavnostih. Uspeh posameznika pri delu pa je pogoj za uspešno poslovanje podjetja. Vsak posameznik je edinstven, zato ni enega najboljšega načina, s katerim bi lahko motivirali vse zaposlene. Danes je znanje gonilna sila razvoja in uspešnosti podjetja. Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo občutljiva tema za vsako podjetje. Kljub temu mnoga podjetja nimajo sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih.Temeljna naloga managementa je torej omogočiti zaposlenim, da (p)ostanejo uspešni in motivirani. Namen diplomskega dela je na podlagi teorije in spoznanj, ki obstajajo na obravnavanem področju motivacije zaposlenih, proučiti to področje. Cilj je predstaviti kaj motivacija sploh je in kakšen pomen ima v podjetju. Diplomsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij, izmed katerih je prvih osem namenjeno teroretičnem delu. Začenja se z uvodom kjer so opisani namen in cilji naloge, nato se nadaljuje s teorijo o motivaciji in vse kar v to področje spada. Zadnji del pa zajema praktični del - izveden anketni vprašalnik v izbranem podjetju. Pri analizi raziskave predpostavljam, da bodo ocene zaposlenih iskrene. Z analizo raziskave sem ugotavljala kakšno je dejansko stanje podjetja na področju koliko so zaposleni tam motivirani in kaj jih najbolj motivira.

NINA BOGATAJ, mentorica Marina Vodopivec
ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X [Glej povzetek]

Organizacijska klima se ponavadi definira kot dojemanje vseh tistih vidikov delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije psihološko smiselni, oziroma pomembni. Referenčni okvir pri raziskovanju klime je torej organizacija kot celota.

Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in izkušenj pri delu.

Pri zadovoljstvu govorimo o individualni reakciji na delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki organizacijskega okolja zaposlenih.

V tem diplomskem delu, ki je sestavljeno iz petih poglavij, je v prvem delu- uvodu predstavljen osnovni namen in cilj dela ter predmet obdelave. V drugem delu je predstavljen in obdelan pojem organizacijska klima, njene značilnosti, dimenzije ter njen vpliv in odnos do zaposlenih. V tretjem delu je najprej predstavljena organizacija X d.o.o. Zatem so predstavljeni rezultati ankete v omenjeni organizaciji na podlagi vprašalnika, ki mi ga je posredovalo podjetje samo. Podana je interpretacija rezultatov ter predlogi izboljšav ter cilji. V četrtem delu so podane ugotovitve, dobljene pri izdelavi diplomskega dela in cilji za naprej. Peto poglavje pa vsebuje zaključek.

FRANCI PESTOTNIK, mentorica Marina Vodopivec
POTROŠNIŠTVO IN OGLAŠEVANJE V PREDNOVOLETNEM ČASU [Glej povzetek]

Tema diplomskega dela je potrošništvo in oglaševanje v prednovoletnem času.
Potrošništvo v prednovoletnem času ljudje razumejo kot ritual, ki nosi številne pomene za posameznika in njegove odnose z drugimi ljudmi ter svetom, ki ga obdaja. Potrošnja je tako ujeta v vrtinec ustvarjanja in interpretacije pomenov, t.j. posameznikovega iskanja smisla. Skozi potrošnjo posameznik reproducira svoj lasten jaz (samopodobo), nekaj podobnega pa se dogaja tudi na družbeni ravni, kjer se reproducira kultura (vrednote, norme, simboli). Ker je božič praznik, kjer ima potrošnja drugačen pomen kot zadovoljevanje posameznikovih osnovnih potreb, je njegov smisel in sporočilo predvsem v praznovanju v krogu ožje družine, ne glede na to, kako se to dejansko udejanja. Zato je pomembno, da ga obravnavamo skozi kulturni pristop do obnašanja potrošnikov.

V osrednjem delu diplomskega dela sem preko ankete pridobil podatke o tem, kako ljudje gledajo na praznike v prednovoletnem času, kateri praznik jim pomeni največ, kateri izmed dobrih mož jim nosi darila in kako se odzivajo na rituale, ki temu času pripadajo.

Iz rezultatov ankete je lahko razbrati enakovredno, če že ne dominantno vlogo enega moža in posledično upadanje pomembnosti ostalih dveh. Podani pa so tudi razlogi, ki so privedli do teh sprememb.

RENATA ĐURĐEVIĆ, mentorica Marina Vodopivec
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V POSLOVNEM SVETU [Glej povzetek]

Razvoj človeške družbe temelji na tisočletjih sodelovanja med ljudmi, saj je človek socialno bitje, ki za biološko preživetje potrebuje druženje in posledično tudi komunikacijo. Z uvedbo dela in poslovanjem ter opravljanjem zadolžitev se je možnost človeškega preživetja povečala. Poslovno komuniciranje je dejavnost menedžerjev in drugih strokovnjakov v organizaciji in je namenjeno doseganju koristnih ciljev za organizacijo. Pomembno je, da v poslovnem svetu vsakdo pozna vrste in oblike komuniciranja, njihove prednosti in slabosti ter jih prilagaja okoliščinam in osebnemu načinu dela. V diplomskem delu smo obravnavali komuniciranje in se osredotočili na neverbalno komunikacijo v poslovnem svetu. Zanimalo nas je, kako dobro ljudje poznajo govorico telesa, ali poznajo lastno neverbalno komunikacijo ter kateri element govorice telesa ima po njihovem mnenju največjo sporočilno vrednost. Neverbalna komunikacija je tesno povezana z verbalno. Nekateri ljudje ne pripisujejo velikega pomena neverbalni komunikaciji, zato smo s pomočjo raziskave želeli preučiti, kolikšen vpliv ima le-ta na ljudi. Neverbalna sporočila niso enostavno zamenjava za jezik, saj imajo samostojno, nezamenljivo komunikacijsko vlogo in pogosto celo večjo moč kot verbalna sporočila.

JOŽICA BRANKOVIČ, mentorica Marina Vodopivec
POSPEŠEVANJE PRODAJE V TRGOVINI SPAR SLOVENIJA [Glej povzetek]

V diplomski nalogi sem želela prikazati, da je pospeševanje prodaje eden izmed temeljnih instrumentov marketinškega komuniciranja. Glavni cilj pospeševanja prodaje je spodbuditi porabnike k takojšnjemu nakupu izdelka ali storitve. Najprej sem opisala različne poglede nekaterih teoretikov in njihove pristope k pospeševanju prodaje. Ugotovila sem, da vsi opisujejo enaka oziroma podobna orodja pospeševanja prodaje, se pa razhajajo v nekaterih pogledih njihove uporabe in učinkovitosti. V nadaljevanju sem opisala dejansko uporabo nekaterih orodij, ki jih uporablja podjetje Spar in dejavnike, ki vplivajo na prodajo na samem prodajnem mestu. S primerjalno analizo anketiranih kupcev sem na primeru poslovalnice podjetja ugotovila največja razhajanja v pogledih na dejavnike prodaje in definirala možnosti izboljšanja prodaje z ustreznimi ukrepi.

MIHA PLEŠEC, mentorica Marina Vodopivec
ETIKA OGLAŠEVANJA [Glej povzetek]

Oglaševanje je informiranje porabnikov o izdelkih in storitvah, vendar pa združuje tako pozitivne kot negativne učinke. Cilj oglaševanja je lahko obvestiti, prepričati ali opomniti, odvisno od stanja na trgu. Končni želeni rezultat in cilj vsake tržnikove akcije pa je prodaja izdelka ali storitve. Oglaševanje mora biti pošteno in ne sme zavajati kupcev.

Dandanes nas na vsakem koraku spremlja oglaševanje. Težko bi našli prostor, ki je v našem vidnem polju in ga podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem oglasnih prostorov, oziroma z oglaševanjem, ne bi učinkovito izkoristili. Oglaševanje je postalo del našega vsakdana in menim, da oglaševalci tekmujejo med seboj, kdo bo vzbudil večjo pozornost pri potrošniku.

MARKO BEGOVIĆ, mentor Anton Olaj
MEDNARODNA TRGOVINA IN SLOVENIJA [Glej povzetek]

Globalizacija je proces, ki se mu se moramo prilagoditi in ga sprejeti, če želimo biti uspešni. Slovenija si prizadeva, da ne bi zaostajala za drugimi, zato težnja po povezovanju, saj se tudi trgi danes vse bolj povezujejo. Vsako priložnost je potrebno sprejeti, saj konkurenca postaja vedno hujša. Tradicionalne oblike nastopa na tujih trgih danes niso dovolj.

Uvodoma je tako najprej predstavljena mednarodna trgovina. V tretjem poglavju opisujem način vstopa na mednarodne trge, posredni izvoz, neposredni izvoz in medpodjetniške transferje. Četrto poglavje je namenjeno okolju mednarodnega poslovanja. Peto poglavje pa prikazuje pomen vključevanja v mednarodne integracije, kako takšna povezovanja vplivajo na majhne države, na ekonomske odnose Slovenije s tujino, z Evropsko unijo in pa tudi s svetovno trgovinsko organizacijo. V šestem in sedmem poglavju pa govorim o nujnosti vključitve podjetij iz majhnih držav na mednarodne trge in kako mednarodna menjava vpliva na majhne države, kakšne so prednosti izvoza za podjetja, globalna konkurenčnost slovenskega gospodarstva, neposredne naložbe tujcev v Sloveniji, in o neposrednih naložbah slovenskih podjetij tujini, predstavim pa tudi primer dveh slovenskih podjetij, ki vlagata v tujini.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

komunalni inženir   komercialist   poslovni sekretar

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

 

Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.


>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
>> Več informacij
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2006 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 16. april 2010