VSŠ :: KOMUNALNI INŽENIR :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2009/2010

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa komunala na zavodu IZRAZ, Ljubljana. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2009

SLAVKO BRANCELJ, mentor Simon Muha
PROJEKT PREZRAČEVANJA SKLADIŠČNIH PROSTOROV [Glej povzetek]

Uspešno, pravočasno in optimalno izvajanje projektov, s katerimi podjetja načrtujejo in izvajajo svoj razvoj, so merila za njihovo poslovno uspešnost.

V diplomskem delu opisujemo izvedbo projekta prezračevanja in podjetja IMP Klima montaža, ki ta projekt izvaja. Za uspeh podjetja je zahtevana velika projektnost, pogoj pa je dobro organizirano projektno vodenje podjetja, ki ga je potrebno vključiti v celovito vodenje od planiranja, izvajanja do kontroliranja.

Da pa projekt dosega zastavljene cilje v času in ceni, mora biti kontroliran že med samo izvedbo. Med proučevanjem podjetja nismo zasledili, da dajejo poudarek kontroli in analizi projekta med samim izvajanjem. Da pa projekt dosega zastavljene cilje v času in ceni, mora biti kontroliran že med samo izvedbo. Vse projektne aktivnosti slonijo na subjektivnih odločitvah preobremenjenih projektnih vodjih z številnimi projekti.

Zato predlagamo uvedbo elektronske projektne pisarne, kjer so vsem dostopni podatki in stanje določenega projekta in se samodejno izvajajo analize in kontrole izvedbe projekta. Elektronska projektna pisarna nudi celovit pregled nad projekti v organizaciji in vsem udeležencem na projektu omogoča dostop do pravih informacij, s čimer se občutno zmanjša čas, ki ga predvsem vodstvene strukture, porabijo za iskanje pomembnih informacij in kasneje za sprejemanje odločitev na njihovi podlagi.

ROBERT MASELJ, mentorica Nenka Krušič
IZRAČUN CENE STORITEV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA [Glej povzetek]

Gospodarske javne službe izvajajo javna komunalna podjetja, ki poleg drugih dejavnosti zagotavljajo tudi oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Voda kot vir življenja je bistvenega pomena za naše življenje, vodarina pa predstavlja plačilo za porabljeno vodo, ki se obračunava za gospodarstvo, gospodinjstvo in negospodarstvo. Za zagotavljanje kakovosti življenja na področju dobave pitne vode prebivalcem v Občini Zagorje ob Savi skrbi Javno podjetje Komunala Zagorje. Poleg pravnih podlag, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb in oblikovanje cen komunalnih storitev, vplivajo na oblikovanje cene za m3 vode tudi različni dejavniki. Na oblikovanje cene za m3 vode namreč vplivajo vse dražji materiali in energenti ter stroški vzdrževanja, ki se bodo s staranjem vodovodnega sistema sorazmerno povečevali.

december 2009

JURIJ MILAVEC, mentorica dr. MAJA ROTAR
ENERGETSKO POSTROJENJE NA LADJAH [Glej povzetek]

Na velikih ladjah srečamo sisteme, naprave in stroje, ki bi zadostovali za manjše mesto. Sem spadajo čistilna naprava, sežigalnica odpadkov, parni kotel, dizelski motor, plinska turbina in manjša rafinerija nafte. Vsi stroji ali naprave, namenjeni opravljanju istega dela, se med seboj razlikujejo, tako po učinkovitosti in ceni kot po teži in prostoru, ki ga zasedajo. Slednja dva, teža in prostornina, sta na ladjah zelo pomembna dejavnika. V diplomskem delu je narejena analiza naštetih dejavnikov, ki vplivajo na ekonomičnost, ceno in hitrost ladje. Ladijski energetski sistemi, kot so na primer sistem goriv, sistem pare ali sistem sladke in morske vode, so med seboj tesno povezani in odvisni eden od drugega za nemoteno obratovanje ladijskega postrojenja. Opisanih je več kombinacij pogonov med dizelskimi motorjem, plinsko turbino in električnim pogonom ter analizirana njihova smotrnost. V diplomskem delu je velik poudarek tudi na izpustu škodljivih emisij v okolje. Glavna onesnaževalca sta dimni plini in vode (balastne in odpadne). Obstajajo različni postopki za njihovo prečiščevanje, ki so v delu podrobno opisani.

MARK STUPAR, mentor mag. SIMON MUHA
TEORIJA MASLOWA V SLOVENSKI VOJSKI [Glej povzetek]

Motivacija in oskrba sta zelo pomembni za človekovo vedenje. Sistemi motiviranja in oskrbe so strateškega pomena za vsako organizacijo.

Vojaško področje je eno izmed občutljivih področij v vsaki državi. Vsak posameznik je pomemben člen verige, ki predstavlja uspešno in zadovoljno sredino, uspešen delovni tim in organizacijo, ki je vsakodnevno vse bolj na očeh javnosti. Zato mora poskrbeti, da sta motivacija in oskrba na visoki človeški, strokovni in profesionalni ravni.

Diplomska naloga bo sprva zajela teorije potreb in teorijo oskrbe v Slovenski vojski. Tako bo v seminarski nalogi predstavljeno, da v Slovenski vojski in v Severnoatlantski organizaciji obstaja pet razredov oskrbe, ki jih je mogoče primerjati s petimi razredi teorije potreb Abrahama Maslowa.

V diplomski nalogi sem s pomočjo vprašalnika ugotavljal, kateri dejavniki na področju motivacije, oskrbe in njune medsebojne povezanosti najbolj vplivajo na vsakodnevno zadovoljstvo pripadnikov Slovenske vojske.

MARTINA UGRIN, mentor Igor Petek
LOČEVANJE ODPADKOV V POSLOVNIH PROSTORIH INTEREUROPA D.D. KOPER [Glej povzetek]

V diplomski nalogi z naslovom Ločevanje odpadkov v poslovnih prostorih Intereuropa d.d. Koper sem se posvetila sistemu ločenega zbiranja odpadkov v pisarniških prostorih Intereurope d.d. v Kopru. Raziskala sem, količinske in stroškovne posledice podjetja v primeru ločenega zbiranja odpadkov. Prav tako sem določila najboljši in hkrati najbolj dostopen način ločevanja odpadkov.

Vsebinsko je diplomsko delo razdeljeno na dva dela. V prvem delu so predstavljene teoretične podlage, cilj raziskave in opis metod dela. Sledi pregled ravnanja z odpadki v preteklosti in danes. Opisano je tudi stanje z odpadki v Evropski uniji in v Sloveniji.

V drugem delu diplomske naloge je kratko predstavljena delniška družba Intereuropa Koper. Sledijo podatki o pisarniških prostorih ter količine in struktura odpadkov, ki jih vsakodnevno odvržemo v koše za odpadke. Na podlagi tlorisov objektov sem določila lokacije za postavitev košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z opravljeno analizo pridobljenih podatkov sem ugotovila, kaj bi s tem dosegli oziroma spremenili. Predstavljeni so tudi rezultati ankete, ki sem jo pripravila za sodelavce, s katero sem ugotovila njihove odzive na pobudo za ločeno zbiranje odpadkov na delovnem mestu.

Kadar koli hočemo nekaj odvreči, je potrebno, da premislimo, kam, kajti odpadki so naša skrb in nepravilno odloženi škodujejo našemu zdravju in našemu okolju.

MIHA ZUPAN, mentor dr. Mitja Rismal
POMEN JAVNIH VODOVODOV V GASILSTVU [Glej povzetek]

Diplomsko delo obravnava področje delovanja javnega vodovoda, ko se uporablja za zagotavljanje vode za gašenje požarov. Uporabniki te vode za gašenje so gasilci, katerih cilj je varovanje življenj in premoženja prebivalcev. Ko se javni vodovod uporablja kot hidrantno omrežje, je pomembno, da sta zagotovljena ustrezen tlak in pretok vode, s katerim lahko gasilci opravljajo svoje naloge. Vsebina diplomskega dela je razdeljena na predstavitev poglavitnih predpisov v povezavi z javnimi vodovodi in s hidrantnimi omrežji, tehničnimi lastnostmi vodovodov in težavami pri njihovem zagotavljanju ustreznih količin vode za gašenje požarov, obravnava pa tudi izkušnje upravljavcev pri zagotavljanju delovanja ter možnost uporabe drugih virov vode za gašenje požarov. Diplomsko delo podaja ugotovitve iz razpoložljivih virov in literature ter predpisov s področja vodovodov in gasilstva, ki obravnava gašenje požarov iz hidrantnega omrežja.

marec 2010

IGOR KRULČIČ, mentor Igor Petek
ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST NA OBMOČJU CPK, d.d. [Glej povzetek]

Slovenija zaradi zelo raznovrstne konfiguracije terena in razmeroma nestabilne klime spada med države, v katerih je aktivnost zimskega vzdrževanja cest izjemno zahtevna.

V zimskem obdobju se na cestah pogosto izmenjavata procesa zmrzovanja in odmrzovanja – taljenja. Na velikosti in pogostost teh pojavov vpliva predvsem prav konfiguracija terena, po kateri cesta poteka. Le-ta pogojuje dnevno nihanje temperatur, število dni sneženja, količino snežnih padavin itn.

Z zimskim vzdrževanjem cest, ki vključuje tudi posipanje cest s posipnimi materiali za preprečevanje poledice, zagotavljamo stalno povezanost cest in varnost vseh udeležencev v prometu. Dejstvo pa vendarle je, da zaradi kemičnih vplivov sredstev za posipanje cest škodujemo cestam kot gradbenim objektom in okolju.

Raven zimske službe je treba imeti na taki višini, da se tako gospodarska kot materialna škoda, ki sicer v vsakem primeru nastane, zmanjša do optimalne meje.

MITJA PELLIS, mentor Igor Petek
NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI V PODJETJU YDRIA MOTORS [Glej povzetek]

Za diplomsko delo sem izdelal načrt gospodarjenja z odpadki v podjetju Ydria Motors. Podjetje Ydria Motors se zaveda odgovornosti do ljudi in okolja, zato se opredeljuje za trajnostni razvoj in s tem za trajno varovanje naravnega življenjskega okolja. Za uresničitev tega cilja smo vzpostavili sistem ravnanja z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki vsebuje podatke o dejavnosti podjetja, nastajanju odpadkov, obstoječih in predvidenih načinih ravnanja z odpadki ter ukrepe za zmanjševanje odpadkov. Cilj tega načrta je podati osnovne podatke o mestih nastajanja odpadkov, vrstah odpadkov, ki nastanejo pri dejavnosti, obstoječih in predvidenih ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter načinih ravnanja z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki je treba vsako leto pregledati in ustrezno uskladiti z usmeritvami o ravnanju z odpadki iz operativnih programov za varstvo okolja.

NUŠA PLESEC, mentor Igor Petek
TEHNOLOŠKO VARNOSTNI UKREPI ZA RUŠENJE OBJEKTA IN ZAŠČITO GRADBENE JAME VILE BELI KRIŽ [Glej povzetek]

Diplomsko delo obravnava problematiko tehnološko varnostnih ukrepov pri rušitvi starega objekta Vila Beli Križ v Portorožu in zaščiti gradbene jame. Na pozidani gradbeni parceli je investitor predvidel gradnjo novega štiri stanovanjskega objekta. Poseg je bil problematičen z več vidikov: zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu med izvajanjem del v urbanem okolju, zaradi zahtevne tehnološke rešitve gradnje, ki jo je pogojevalo varovanje stabilnosti sosednjih obstoječih objektov, zaradi lokacije gradbene parcele neposredno ob regionalni cesti, pa tudi zaradi precejšnje količine odpadnega gradbenega materiala, ki je nastal pri rušitvenih delih in izkopih gradbene jame. Večina gradbenih odpadkov je bila odložena kot ločeni odpadki na odlagališče, zemljine pa so bile uporabljene za zasipe novozgrajenega objekta. S tem smo preprečili divje odlaganje gradbenih odpadkov in vsaj delno zaščitili okolje pred nekontroliranim ekološkim onesnaževanjem. V nalogi sem preučila zakonske podlage, ki urejajo področje načrtovanega posega pri rušitvi in zaščiti gradbene jame, torej vso potrebno dokumentacijo za upravni postopek pridobitve pravice do gradbenega posega, ter opredeljujejo dokumentacijo za izvedbo del in zahteve za kontrolo izvajanja vseh predpisanih ukrepov. Sklepna ugotovitev je, da so zakoni, uredbe in pravilniki s področja gradnje objektov, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja dovolj obsežni in celoviti, da zajemajo vse segmente varnosti in da je ob upoštevanju predpisanih ukrepov mogoče uspešno opraviti načrtovani poseg.

SAMIR PROŠIĆ, mentor Igor Petek
ANAEROBNA OBDELAVA ODPADKOV NA PRIMERU ANAEROBNE ČISTILNE NAPRAVE FARME IHAN [Glej povzetek]

V diplomskem delu sem predstavil in opisal proizvodnjo anaerobne čistilne naprave Farme Ihan, katere prioriteta je čiščenje prašičje gnojevke s Farme Ihan, ob tem pa tudi proizvodnja bioplina. Predstavil sem tudi njihove načrte za prihodnje izboljšave, ki jih bodo uvedli za odstranjevanje amonijskega dušika z metodo stripping, ki pa bo velik zalogaj za njih, še zlasti sedaj, v obdobju recesije. Čistilna naprava Farme Ihan je zelo ambiciozno podjetje z mladim kadrom. Podjetje zelo napreduje, s tem pa je zanj pokazalo zanimanje tudi podjetje Energo Petrol, ki naj bi jih skušalo kupiti od podjetja Farma Ihan. Mislim, da je anaerobna obdelava odpadkov zelo v razvoju, saj Evropska unija podpira in subvencionira proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, v mojem primeru iz bioplina. Za pisanje diplomskega dela sem uporabil metodo zbiranja podatkov.

SAŠO ŠMID, mentor Igor Petek
ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI ZAGORJE OB SAVI [Glej povzetek]

Občina Zagorje ob Savi je v zadnjih 20 letih stopila korak naprej v ravnanju s komunalnimi odpadki in se postavila v bok tistim v Sloveniji, ki so pripeljali to področje gospodarjenja v doslej veljavne zakonske okvire. Zagotovljeno je 100 % zbiranje, pobiranje, odvoz in odlaganje odpadkov na urejeno odlagališče. V sprejeti strateški usmeritvi Republike Slovenije, ki je obvezujoče za občino, pa je to šele prvi korak k sodobnemu, okolju prijaznemu postopku.

V diplomskem delu iščem pot, kako naprej. Postavljam tezo, da je potrebno naslednji korak začeti pri izvoru odpadkov. Izvor komunalnih odpadkov je v gospodinjstvu, gostinstvu, turističnih obratih, na lokacijah proizvodno-storitvenih dejavnosti, na ravni obrtništva in manj v industrijskih obratih. Z izboljšavami obstoječega sistema pobiranja se poskuša zagotoviti osnovno sortiranje teh glede na material že pri njihovem odlaganju v zbirne posode na celotnem (tudi redko naseljenem) območju občine. S tem lahko doseže enega od zasledovanih ciljev, da se bodo vsi odpadki, ki ne sodijo na odlagališče, lahko usmerili kot sekundarne surovine v nadaljnjo predelavo, in da se bo čim več zbranih odpadkov preusmerilo v nadaljnjo predelavo v obrtnih ali industrijskih podjetjih, organske snovi pa v kompostiranje, tako da bo čim manj odpadkov končalo na odlagališču. Doseganje zastavljenega cilja pa še zdaleč ni odvisno samo od doslednega zajemanja vseh odpadkov in doslednega prebiranja že na izvoru. V končni fazi je uspeh odvisen od pravočasnega ustanavljanja ustreznih tehnoloških obratov, ki bodo sposobni reciklirati vse prebrane frakcije do stopnje internih ostankov, ki pri odlaganju v deponijo ne bodo imeli nezaželenih učinkov na okolje.

ALEŠ ŠVAGER, mentor mag. Ratko Spaić
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA [Glej povzetek]

Izgradnja ali obnova kanalizacijskega omrežja je pomembna dejavnost vsake družbe. Skrb za čisto okolje mora biti eno od vodil vsakega urbanega okolja. Potek dela od projektiranja, izvedbe in upravljanja s komunalnimi napravami je pestro in dinamično delo, ki terja vso odgovornost tako investitorja, projektanta in izvajalca. Lahko pa postane .nočna mora vsem vpletenim v izgradnjo – od projektanta, vodje gradbišča, obračunskega tehnika do zadnjega delavca na gradbišču.

Cilj vsakega dobrega izvajalca, ki da kaj na svoje ime, mora biti kakovost in hitrost izvedbe, zadovoljstvo investitorja in uporabnikov in seveda finančna pozitivnost na koncu izgradnje. Vse to je mogoče doseči z dobrim sodelovanjem tako projektanta in izvajalca ter popolnim obvladovanjem gradbišča. Na nekatere stvari izvajalec sicer ne more vplivati, lahko pa s sodelovanjem med projektantom in nadzorom prispeva k ustreznim rešitvam.

V nalogi je predstavljen splošni potek del na gradbišču, od prejema projektne dokumentacije do zaključka del. Opisana je izgradnja gravitacijske kanalizacije, tako način izvedbe del in uporabe materialov.

V nadaljevanju je opisana vakumska kanalizacija z opisom konkretnega projekta, na katerem bo izvedba del zaradi obsega potekala v več etapah. Predstavljene so tehnične karakteristike vakumske kanalizacije.

Namen naloge je prikazati potek dela izgradnje kanalizacijskega omrežja oziroma dela tega sistema. Predstavljena sta dva sistema, ki sta v uporabi. Spoznamo njune prednosti in slabosti. Projektant in investitor sta dejavnika, ki vplivata na to, kateri sistem se bo vgradil in uspešno služil svojemu namenu. Hkrati pa želim poudariti dejstvo, kako pomembno je sodelovanje tako med projektantom, izvajalcem in nadzorom. Boljše je sodelovanje, več je možnosti za uspešno izvedbo oziroma uspešen zaključek tako glede kvalitete in solidnosti gradnje ter finančnega in terminskega plana.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2010 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 16. april 2010