VSŠ :: POSLOVNI SEKRETAR :: diplomanti

 

Diplomanti študijskega leta 2009/2010

Sledi seznam diplomantov in povzetki diplom VSŠ programa poslovni sekretar na zavodu IZRAZ, Ljubljana v študijskem letu 2009/2010. Diplomanti so zbrani po terminih zagovora diplomskega dela:

december 2009

BLANKA BRGLEZ, mentorica Marina Vodopivec
ČUSTVENA INTELIGENCA IN USPEŠNOST NA DELOVNEM MESTU [Glej povzetek]

V nalogi sem opredelila, kaj je čustvena inteligenca, kako vpliva na uspeh ter opisala ključne temelje čustvene inteligence: sposobnost prepoznavanja in obvladovanja svojih čustev, sposobnost motiviranja samega sebe, prepoznavanje čustev drugih, medosebni odnosi, kako pomagati drugim ter kako ugotovimo, da smo napredovali v razvoju čustvene inteligence.

Cilj diplomske naloge je opredelitev in ugotovitev, kaj je čustvena inteligenca, v kakšen čustvenem stanju smo, koliko smo se pripravljeni razvijati na tem področju. Temo se proučila s testom Daniela Golemana, ki nam prikaže trenutno čustveno stanje posameznika, z vprašalnikom, ki nam prikaže, kaj nam pomeni čustvena inteligenca in kakšno željo imamo po izobraževanju veščin čustvene inteligence.

S testom sem prišla do zaključka, da smo v dobrem trenutnem stanju glede čustvene inteligence, z vprašalnikom pa sem prišla do zaključka, da nas večina dobro pozna čustveno inteligenco, da prevladuje pri delu spoštovanje in zadovoljstvo, da obvladamo svoja čustva in da si želimo dodatnih izobraževanj veščin čustvene inteligence.

KATARINA GOSAK, mentorica Marina Vodopivec
LETNI RAZGOVORI KOT UČINKOVITO KADROVSKO ORODJE [Glej povzetek]

V diplomskem delu predstavljam kadrovske – človeške vire, njihov pomen, vlogo za obstoj posamezne družbe in modele ravnanja z njimi. Družbe v zadnjem času namenjajo vedno več sredstev in časa za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Eden izmed načinov ugotavljanja uspešnosti zaposlenih v družbi je tudi izvajanje polletnih in rednih letnih razgovorov. V nadaljevanju diplomskega dela bom podrobno opredelila, kaj so redni letni razgovori, kakšni so njihovi cilji, namen, vsebina in kakšne so njihove koristi za družbo in zaposlene.

V praktičnem delu diplomske naloge bom opisala, kako se redni letni razgovori izvajajo v družbi, kjer sem zaposlena. Sledi predstavitev SID banke, d. d., Ljubljana, njene vloge, namena in nalog delovanja ter opis kadrovske strukture in načina notranjega komuniciranja. V sklepnem delu diplomskega dela sledijo rezultati ankete zaposlenih o potrebnosti, koristnosti in zadovoljstvu pri izvajanju rednih letnih razgovorov v banki.

Redni letni razgovori so za družbo, ki jih izvaja, velik korak pri ravnanju z ljudmi in razvoju kadrov. Le kakovostno opravljeni redni letni razgovori dosežejo svoj namen in cilje, zato se je treba nanje ustrezno pripraviti, jih strokovno izvesti in na koncu ugotoviti, kaj dejansko je bilo z njimi doseženo.

LUCIJA MARKELJ, mentorica Marina Vodopivec
KAKŠNE SO NAŠE VREDNOTE [Glej povzetek]

V diplomskem delu je predstavljen razvoj vrednotenja od začetkov do današnjega časa. Vrednotenje od Platona, ki je zagovarjal lepoto, resnico, dobroto, Aristotela, ki je zagovarjal dianoetične vrednote (um, veda, modrost, umetnost) in etične vrline (pogum, obvladanost, radodarnost, prijateljstvo, pravičnost) ter krščanske vrednote, kot so vera, upanje in ljubezen, pa vse do današnjih delitev vrednot, ki so dopolnile antične.

Za posameznika je pomembno tudi okolje, v katerem odrašča, kakšne vzgoje je deležen, kultura naroda, v katero vero veruje ali simpatizira, navsezadnje je pomemben tudi spol. Pri vrednotenju je pomembna tudi motivacija in naši cilji, ideali. Ne smemo pa pozabiti na moralo in etiko, ki sta močno povezani z vrednotami in življenjem. Vrednote se spreminjajo skozi obdobja, kar pomeni, da prihaja do generacijske razlike vrednotenja.

Kako pomembne so vrednote pri odločanju? Vsak posameznik si zastavi kratkoročne in dolgoročne cilje oz. cilje, ki so zanj hitreje dosegljivi in tiste, v katere vloži več energije in časa. A vseeno pri doseganju ciljev, ne smemo pozabiti, da nismo sami in pomembnost soglasja okolice z našimi načini in odločitvami. Na našo samopodobo vplivajo tako pozitivne odločitve kot način življenja.

Pri odločitvah, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, prihaja tudi do konfliktov med vrednotami. Rešujemo jih na različne načine, odvisno od trenutne prioritete vrednot.

Na koncu sem pripravila anketo, v kateri sem želela izvedeti, katera vrednotna usmeritev je anketirancem najbližja, katero vrednoto najbolj spoštujejo, pogrešajo in ali so vrednote dovolj prisotne v vsakdanjem življenju.

ANICA OMEJC, mentor SANDRA BOHINEC GORJAK
INTERNA KOMUNIKACIJA V PODJETJU GASILSKA OPREMA [Glej povzetek]

V poslovnem svetu je uspešno komuniciranje ključno na poti do uspeha. Pri poslovnem komuniciranju pa je pomembna predvsem interna komunikacija, ki je dandanes zaradi neprepoznavanja njenega pomena premalo upoštevana, kar vodi k temu, da zaposleni niso dovolj seznanjeni s cilji podjetja, zato so premalo motivirani in dostikrat nezadovoljni.

Zadovoljstvo zaposlenih v določenem podjetju mora postati enakovredna kategorija zadovoljstvu kupcev in naj bo vizija slehernega podjetja. S svojim diplomskim delom želim dokazati, da učinkovita interna komunikacija prispeva k doseganju pozitivnih poslovnih ciljev podjetja.

Diplomsko delo sem razdelila na dva dela. V prvem bom predstavila vrste komuniciranja in izhodišča interne komunikacije. Predstavila bom tiste, ki so v našem podjetju največkrat uporabljene. V drugem delu pa se bom naslonila na empirično raziskavo. Izoblikovala bom anketo, ki bo podala mnenje o uspešnosti internega komuniciranja med zaposlenimi v podjetju.

Interno komunikacijo bom poskusila izboljšati z vpeljavo internega glasila.

GABRIELA KOPLAN, mentor Marina Vodopivec
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN USPEŠNO VODENJE [Glej povzetek]

Osebnostne lastnosti ljudi močno vplivajo na medsebojne odnose v domačem okolju in v službi. Osebnostne lastnosti ravno v poslovnem svetu odigrajo posebno vlogo, ko se neko podjetje odloča o tem kdo izmed sodelavcev ali kandidatov za sprejem na delovno mesto lahko postane uspešen vodja.

Moj cilj je predstaviti vlogo uspešnega vodje v podjetju, kaj pravzaprav pomeni vodja in katere lastnosti, tudi osebnostne, so tiste, ki so mu pomagale, da je postal vodja in s katerimi je to, kar je – uspešen vodja.

V diplomski nalogi sem izvedla anketo na podlagi vprašalnika, ki bi ga moral imeti vsak vodja. Anketa vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na to kako dolgo je anketiranec vodja, koliko zaposlenih vodi, kako dobro pozna in vodi določene podrejene, kaj ve o njihovih načrtih, na kak način doživlja njihovo uspešnost, kaj bi najbolj pogrešal, če bi ta odpovedal službo, ali pozna odlike in sposobnosti podrejenega, kako pokaže podrejenemu, da je pomemben član osebja ter koliko posamezne osebnostne lastnosti označujejo uspešnost anketiranca – vodje.

TANJA JESENOVEC, mentorica SANDRA BOHINEC GORJAK
KULTURA IN ESTETIKA V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU [Glej povzetek]

Z diplomskim delom želim predstaviti kulturo in estetiko v poslovnem komuniciranju na podlagi teoretičnega zbiranja podatkov iz objavljene literature, drugih medijev javnega značaja in lastnega razmišljanja. Cilj mojega diplomskega dela je predstaviti povezavo med komuniciranjem, estetiko in kulturo ter njihov pomen v poslovnem svetu. Preplet med temi pojmi sem poimenovala kulturno-estetsko komuniciranje, zamišljen kot celota. V diplomskem delu sem zajela poslovno uspešnost in kulturo komuniciranja, neverbalno komunikacijo, ki je manj zavestna in nenadzorovana, vendar se jo da kljub temu naučiti in obvladati. Pri estetiki in kulturi v poslovnem sporazumevanju ima velik pomen zunanji videz, s katerim navadno naredimo prvi vtis na človeka. Predstavila bom pomen komuniciranja in dejavnike uspešnosti v komuniciranju, za katere veljajo določena pravila in načini, po katerih se sklepajo posli. Ob koncu diplomskega dela sem predstavila kulturne razlike v komuniciranju doma in po svetu.

MIRA BUTKO, mentorica JANEZ ZAVRL
REDNI SODNI POSTOPEK O PREKRŠKIH [Glej povzetek]

Diplomsko delo govori o organih odločanja v rednem sodnem postopku o prekrških. V njem je na kratko opisan t. i. hitri postopek pred prekrškovnimi organi, ki imajo v naši državi vse več pooblastil; nato so podrobneje predstavljeni začetek, potek in konec postopka o prekrških na okrajnem sodišču (prva stopnja), z delno obrazložitvijo postopka na drugi stopnji. Sodstvo je poleg zakonodajne in izvršilne oblasti po Ustavi RS tretja veja oblasti, ki je pri izvrševanju svoje funkcije neodvisna.

V nadaljevanju sta predstavljeni zapletenost in sankcioniranje prekrškov: Od opomina, globe, kazenskih točk, prepovedi vožnje, do najhujše sankcije - odvzema vozniškega dovoljenja in uklonilnega zapora zaradi neplačane globe. Posebej je omenjen postopek proti mladoletnim storilcem prekrška, proti katerim prekrškovni organi nimajo nobenih pooblastil in hitri postopek ni dovoljen. Omenjen je tudi problem vročanja sodnih pisanj, kar je bilo pred novo ureditvijo pogosto razlog za dolgotrajne sodne postopke in sodne zaostanke ter redna in izredna pravna sredstva, ki jih imajo na voljo storilci prekrškov. Prikazani sta tudi analiza statističnih podatkov in gibanje zadev v postopkih o prekrških za leto 2005-2008.

MATEJ MAHKOVEC, mentor JANEZ ZAVRL
BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ PRI NAS [Glej povzetek]

Republika Slovenija z brezplačno pravno pomočjo odpravlja ovire premoženjske narave in zagotavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva. Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči. Zaradi tega mora država sprejeti potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo uresničevanje ustavne pravice do sodnega varstva omogočeno vsakomur, ne glede na premoženjsko oziroma socialno stanje. Slovenija je tako sprejela Zakon o brezplačni pravni pomoči. Zakon je uredil ne le zastopanje pred sodišči, ampak je med oblike brezplačne pravne pomoči vključil tudi svetovanje ter pravno pomoč v postopkih izven sodišč. Oseba, ki je po zakonsko določenimi pogoji upravičena do takšne pomoči, jo lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Vsakdo, ki je lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu. Brezplačno pravno pomoč izvajajo na okrožnih sodiščih po Sloveniji skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči.

VESNA MRAMOR, mentorica BARBARA GRINTAL
RAVNANJE Z DOKUMENTI V PODJETJU MC ii D.O.O. LJUBLJANA [Glej povzetek]

V diplomskem delu so podrobneje predstavljene definicije za dokument, dokumentarno in arhivsko gradivo, ki so pridobljene iz strokovne literature in veljavne zakonodaje. Pomemben poudarek je na rokih hrambe posameznih vrst gradiva. Urejena, pregledna, lahko dostopna dokumentacija pripomore k poslovni uspešnosti in vpliva nanjo. Predstavljeno je podjetje MC ii d. o. o., Ljubljana, ki ima na področju informacijske tehnologije že dolgoletne izkušnje. V vsakodnevnem poslovanju se podjetje srečuje z veliko vrstami dokumentov, ki so opisani v nadaljevanju. Prikazana je tudi pot sprejema in izdaje dokumentov. Danes si ni mogoče predstavljati poslovanja podjetja brez dobrega informacijskega sistema, zato dober modul, ki omogoča vnos prejete in izdane pošte zagotavlja hitrejšo obdelavo dokumentov in boljšo kontrolo. Zaradi velikega števila dokumentov in vedno manj prostora za hranjenje ter hitrega napredka tehnologije se vse bolj uveljavlja tudi brezpapirno poslovanje in elektronsko arhiviranje. Analizirano in ocenjeno je stanje pretoka in ravnanje z dokumenti od prejema do arhiviranja. Podane so še sklepne misli ter pregled uporabljene literature in virov.

TINA WITWITZKY, mentor ANTON OLAJ
DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO [Glej povzetek]

Izsledki raziskovanja v diplomskem delu navajajo na zaključek, da je v Republiki Sloveniji ekonomsko smotrno, varno in nenazadnje praktično, priročno imeti gospodarsko družbo, saj smo članica EU, s tem povezano znotraj mej EU ni carine, pravila poslovanja, nastopanja družb v pravnem prometu so podobna pravilom ostalih držav članic. Finančni trg v Republiki Sloveniji je urejen, varen, denar se dobi relativno poceni, v Sloveniji nastopa veliko število bank, s čemer se krepi ponudba in zmanjšujejo stroški. V primeru, da je ustanovljena družba v RS, to pomeni, da je to slovenska pravna oseba in so zato tudi finančne možnosti za pridobivanje sredstev iste kot za vse ostale slovenske osebe in pod istimi pogoji. Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj razširjena oblika gospodarske družbe povsod po svetu. Pri nas zavzema več kot 80 % vseh gospodarskih družb. V današnjem času hitrih sprememb se vsak dan ustvari mnogo novih podjetij, hkrati pa jih mnogo tudi preneha, saj je današnje poslovno okolje zelo negotovo in zato mnogim podjetjem neprijazno.

Cilj moje teoretične naloge je bil strniti teorijo o ustanovitvi in poslovanju družbe z enim in več družbeniki v pregleden povzetek za ustanovitelje začetnike. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo, ki se je prepletala s komparativno metodo raziskovanja. Le 'korenine' preživijo, in to velja tako za podjetja kot za podjetnike, ljudi, ki prevzemajo tveganje, tako poslovno kot osebno, in se lotijo življenjskega projekta – podjetja.

februar in april 2010

IRENA BAJŽELJ, mentorica Marina Vodopivec
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN USPEŠNO VODENJE [Glej povzetek]

V diplomskem delu so predstavljene temeljne sestavine vodenja (vodja, člani, specifična situacija). Odgovarjam na vprašanje, kaj pomeni vodenje. Le-to je sposobnost vplivanja na druge s spodbujanjem in komuniciranjem in je le ena od štirih funkcij managementa.
V nadaljevanju diplomske naloge so opisane sestavine, načini in modeli vodenja, ki naj bi jih dober vodja uporabljal.
Znanje o čustvih je osnova za dobro vodenje, hkrati pa naj bi pomagalo izpolniti njegove socialne spretnosti na področju vodenja.
Na koncu diplomske naloge bom analizirala intervjuje, ki sem jih opravila s tremi vodji.

JASMINA LETIĆ, mentorica Marina Vodopivec
GIBANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI MED LETI 2004-2009 [Glej povzetek]

Brezposelnost je zelo velik problem sedanje družbe, saj je število brezposelnih v svetu zaradi gospodarske krize iz dneva v dan višje in žal se tudi Slovenija ni izognila temu. Največji razlog za povišanje brezposelnosti v Sloveniji je propadanje in zapiranje velikih proizvodnih podjetij (tekstilnih,...). Zaradi zmanjšanega obsega dela pa je v podjetjih, ki so krizo preživela, malo možnosti za zaposlitev mladih oz. prvih iskalcev zaposlitve.

Zato je namen te diplomske naloge ponazoriti pojav brezposelnosti in predstaviti aktivno politiko zaposlovanja ter njene ukrepe, s katerimi Vlada Republike Slovenije želi zajeziti pereč problem našega gospodarstva. S pomočjo podatkov, ki sem jih dobila na Zavodu za zaposlovanje, Eurostatu ipd. bom skušala prikazati, da imajo na Zavodu Republike Slovenije največje deleže brezposelne osebe z nižjo stopnjo izobrazbe, osebe, ki so starejše od 50 let, osebe ženskega spola. Ravno tako pa bom skušala dokazati, da se stopnja brezposelnosti ni višala v vseh območnih enotah enako. V zadnjem delu bom prikazala program Aktivne politike zaposlovanja, s katerim skuša država storiti čim več v borbi z višanjem stopnje brezposelnosti.

SANJA BALABAN, mentor Janez Zavrl
PRAVICE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI [Glej povzetek]

Prizadeti, otroci z motnjami v razvoju, otroci z učnimi težavami in motnjami, moteni, defektni, so le nekateri izrazi, ki negativno označujejo otroke, ki jim danes pravimo otroci s posebnimi potrebami. Vsi ti negativni izrazi so ostali še iz časov, ko so starši, ki so imeli otroka s posebnimi potrebami, le-tega skrivali pred svetom in se ga na nek način tudi sramovali zaradi njegove drugačnosti.
Namen mojega diplomskega dela je na čim bolj enostaven način predstaviti pravice otrok s posebnimi potrebami ter postopek njihovega uveljavljanja.

Zakaj ravno jaz? Zakaj ravno moj otrok? To so pogosta vprašanja staršev, katerih otroci so na nek način drugačni. Starši otrok s posebnimi potrebami se velikokrat znajdejo v veliki stiski, ko ne vedo, kako in na kakšen način uveljaviti pravice svojih otrok oziroma s svojimi pravicami niso seznanjeni.

Diplomsko delo opisuje večino področij, ki se ukvarjajo s položajem otrok s posebnimi potrebami. Najprej je opisan pojem, ki opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, nato sledijo pravice iz zdravstvenega varstva, socialnega varstva in družinskih prejemkov, pravice, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem, ter nekatere pravice, za katere je dobro, da jih poznamo.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana

inženir mehatronike   komunalni inženir   računovodja  
Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv  inženir/ka mehatronike Študentje/študentke si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.  

Novo: poleg Ljubljane odslej tudi v Portorožu!
Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja je izobraziti inženirja s strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za urejanje prostora s poudarkom na načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture.

 

Novo! Cilj izobraževalnega programa je pridobitev širokega in poglobljenega strokovno-teoretičnega in praktično uporabnega znanja iz računovodstva.

>> Več informacij   >> Več informacij   >> Več informacij
         
poslovni sekretar   komercialist    
Študentje pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.   Cilj programa je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.    
>> Več informacij   >> Več informacij    
 
 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

 

obiščite tudi našo posredovalnico rabljenih knjig in učbenikov

 

 Copyright © 2002-2010 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: petek, 16. april 2010