višje strokovne šole :: EKONOMIST

(računovodja, komercialist)

Študijski program Ekonomist je nov in nadomešča študijske programe Komercialist, Računovodja in Poštni promet.
Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Cilji programa EKONOMIST

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:

 • Z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem;
 • Z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva.

ŠTUDIJ

Študijski program Ekonomist je nov in nadomešča študijske programe Komercialist, Računovodja in Poštni promet, ovrednoten je s 120 KT.

Oblike in način izobraževanja: predavanja, seminarske in laboratorijske vaje, praktično izobraževanje. Predavanja in vaje potekajo ob popoldnevih; hkrati potekajo predavanja in vaje za enega ali dva predmeta. Po predavanjih za posamezni predmet je organiziran izpit.

Predavanja in vaje bodo potekala 2–3x tedensko v popoldanskem času od 16.30 do 19.30.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

EKONOMIST/ EKONOMISTKA

Pogoji za vpis

V program EKONOMIST se lahko vpišete:

 • s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
   
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pogoji za napredovanje v letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

 • Tri obvezne module v obsegu 52 KT:
  - komunikacija (16 KT)
  - analiza (14 KT)
  - poslovanje (22 KT)
   
 • in eno od naštetih inačic modulov v obsegu 58 KT:

  - trženje, komerciala, pravo, kakovost, vodenje tehnoloških
  procesov / mednarodna menjava (komercialna usmeritev)

  - temelji računovodstva, računovodstvo, davki z analizo, računovodstvo oseb javnega prava / računovodstvo za gospodarstvo (računovodska usmeritev)
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomsko delo (5 KT)
  Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomskega dela ob koncu 2. letnika v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.

  Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole.
  Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

  Priznavanje praktičnega izobraževanja
  Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocen opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

  Priznavanje izpitov
  Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpita skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi. Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi višješolski ali visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog predavatelja.

Predmetnik*

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

EKONOMIST - KOMERCIALNA USMERITEV
EKONOMIST - RAČUNOVODSKA USMERITEV

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik
O – obv.
I –izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

Komuniciranje (KOM)

1-O

72

-

84

156

410

16

Poslovni tuji jezik 1(PTJ 1)

1-O

36

-

42

78

150

6

Poslovno komuniciranje (POK)

1-O

36

-

42

78

150

6

Analiza (ANA)

1-O

66

42

48

156

368

14

Informatika (INF)

1-O

24

-

48

72

120

5

Poslovna matematika s statistiko (PMS)

1-O

42

42

-

84

168

6

Poslovanje (POS)

1-O

114

96

-

210

588

22

Organizacija in menedžment podjetja (OMP)

1-O

42

30

-

72

156

6

Ekonomija (EKN)

1-O

36

24

-

60

132

5

Osnove poslovnih financ

1-O

36

42

-

78

150

6

Trženje (TRŽ)

1-I

42

36

-

78

222

8

Trženje  (TRŽ)

1-O

42

36

-

78

162

6

Komerciala (KMR)

2-I

90

84

24

198

538

20

Prodaja (PRO)

2-O

8

42

24

114

210

8

Nabava (NAB)

2-O

42

42

-

84

168

6

Pravo (PRA)

2-I

48

36

-

84

240

8

Poslovno pravo (PPR)

2-O

48

36

-

84

180

6

Kakovost (KAK)

2-I

42

18

 

60

204

7

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK)

2-O

42

18

-

60

144

5

Mednarodna menjava (MEM)

2-I

72

36

78

186

450

15

Mednarodno poslovanje (MEP)

2-O

42

36

18

96

180

6

Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni (PTJ v)

2-I

30

-

60

90

150

5

Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)

2-I

30

-

60

90

150

5

Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (VPL)

2-I

72

72

42

186

450

15

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP)

2-O

42

36

18

9096

180

6

Poslovna logistika (POL)

2-O

30

36

24

90

150

5

Temelji računovodstva (TRČ)

1-I

42

36

-

78

222

8

Temelji računovodstva (TRČ)

1-O

42

36

-

78

162

6

Računovodstvo (RAČ)

2-I

96

72

36

204

556

20

Finančno računovodstvo (FRČ)

2-O

48

36

24

108

204

7

Stroškovno računovodstvo (SRČ)

2-O

48

36

12

96

192

7

Davki z analizo (DAN)

2-I

72

96

18

186

450

15

Davki (DAV)

2-O

42

36

18

96

180

6

Analiza bilanc z revizijo (ABR)

2-O

30

60

-

90

150

5

Računovodstvo oseb javnega prava (RJP)

2-I

84

54

-

138

426

15

Računovodstvo oseb javnega prava (RJP)

2-O

42

36

-

78

162

6

Financiranje proračunskih uporabnikov (FPU)

2-O

42

18

-

60

144

5

Računovodstvo za gospodarstvo (RGO)

2-I

84

36

18

138

426

15

Insolvenčni postopki (INP)

2-O

42

36

-

78

162

6

Računovodstvo za samostojne podjetnike (RSP)

2-O

42

-

18

60

144

5

Varstvo narave in dela (VND)

2-I

90

84

24

198

538

20

Ekologija (EKL)

2-O

42

42

-

84

168

6

Ergonomija in varstvo pri delu (EVD)

2-O

48

42

24

114

210

8

Prosto izbirni predmet (PIP)

1 ali 2 – I

 

 

 

 

 

5

Diplomsko delo

2-O

 

 

 

 

 

5

OPOMBA: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje; * DELO: skupno št. ur študentovega dela
* razporeditev se lahko iz objektivnih razlogov spremeni v skladu z zakonom;

 Po 47. členu Zakona o izobraževanju odraslih se trajanje izobraževanja prilagodi potrebam odraslih udeležencev.

KATALOGI ZNANJA

Ime predmeta/ druge sestavine

 

Poslovni tuji jezik 1

Poslovno komuniciranje

Informatika

Poslovna matematika s statistiko

Organizacija in menedžment podjetja

Ekonomija

Osnove poslovnih financ

Trženje

Prodaja

Nabava

Poslovno pravo

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Mednarodno poslovanje

Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni

Poslovni tuji jezik 2

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

Poslovna logistika

Poslovanje v turizmu

Oblikovanje turističnih proizvodov

Temelji računovodstva

Finančno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo

Davki

Analiza bilance z revizijo

Računovodstvo oseb javnega prava

Financiranje proračunskih uporabnikov

Insolvenčni postopki

Računovodstvo za samostojne podjetnike

Ekologija

Ergonomija in varstvo pri delu

Praktično izobraževanje (PRI 1 in PRI 2)

DIPLOMSKO DELO

Katalogi znanja za posamezne predmete so podani na spletni strani:
http://www.cpi.si/visjesolski_studijski_programi.aspx

Informativni dnevi

za višješolskI  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 2):

 • v petek,13.2.2015 ob 16h

 • v soboto, 14.2.2015 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Šolnina

Ponujamo izjemno konkurenčne cene šolnin, v katere so vključeni vsi stroški  in ponujamo obročno plačevanje (brez dodatnih stroškov) tekom celotnega šolskega leta. Šolnina za š.l. 2015/16:

 
plačilo v enkratnem znesku obročno odplačevanje
1.leto 1.710 € 1.800 €
2.leto 1.710 € 1.800 €

Plačila šolnine:

 • 1. in 2. leto šolanja:
  plačilo 400 € ob vpisu in 10 zaporednih mesečnih obrokov po 180 EUR oz. 1710 EUR v enkratnem znesku..

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas ta poklic veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si. Zbiramo tudi predhodne informativne prijave v naše VSŠ programe.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana


Izobražujemo po verificiranem programu za višješolske strokovne programe:

 

 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.
>> prijava

Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: ponedeljek, 13. april 2015