višje strokovne šole :: VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Na zavodu IZRAZ, Ljubljana več let uspešno izobražujemo po verificiranem višješolskem strokovnem programu (VI.stopnja izobrazbe) za poklic inženir varstva okolja in komunale v Ljubljani.

Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Cilji programa VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Temeljni cilji programa so:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja varstva okolja s poudarkom na tehničnih sistemih varstva okolja;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja urejanja prostora;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov in okoljskih tehnologij;
 • se zavedajo pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.

ŠTUDIJ

Predavanja in vaje potekajo ob popoldnevih; hkrati potekajo predavanja in vaje za enega ali dva predmeta. Po predavanjih za posamezni predmet je organiziran izpit.

Predavanja in vaje bodo potekala 2–3x tedensko v popoldanskem času od 16.30 do 19.30.

Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Obseg ur je prilagojen odrslim udeležencem.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

INŽENIR / INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE

POGOJI ZA VPIS

V višješolski program Varstvo okolja in komunala se lahko vpišete:

 • s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.
 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA


Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, poročila o vajah) in sicer:

 • Vse obvezne module v obsegu 72 kreditnih točk:
  - komunikacija (20 KT)
  - naravoslovne osnove (11 KT)
  - okoljski oskrbovalni sistemi (29 KT)
  - zakonodaja in ekonomika (12 KT)
   
 • Naslednje izbirne module v obsegu 38 kreditnih točk:
  - urejanje prostora in javne službe (18 KT)
  - komunalna infrastruktura (20 KT)

  ali naslednje izbirne module v obsegu 38 kreditnih točk:
  - industrijsko onesnaževanje (18 KT)
  - varstvo okolja v proizvodnji (20 KT)
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomsko delo (5 KT - študent dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja).

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 2. letnika v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.
Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole.
Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

Priznavanje izpitov
Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpita skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi.

Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi višješolski ali visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog predavatelja.

Priznavanje praktičnega izobraževanja

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

PREDMETNIK

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik,

O – obv.,

I – izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

KOMUNIKACIJA

1 - O

96

36

72

204

590

20

Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)

1 - O

36

12

24

72

180

6

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

1 - O

36

24

/

60

150

5

Računalništvo in informatika (RAI)

1 - O

24

/

48

72

170

6

Praktično izobraževanje 1K (PRI 1K)

1 - O

 

 

 

 

90

3

NARAVOSLOVNE OSNOVE

1 - O

72

24

36

132

330

11

Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1)

1 - O

36

12

/

48

120

4

Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2)

1 - O

24

12

12

48

120

4

Tehnično risanje in dokumentacija (TRD)

1 - O

12

/

24

36

90

3

OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEMI

1 - O

132

72

60

264

960

29

Oskrba z vodo (VOD)

1 - O

36

24

24

84

180

6

Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV)

1 - O

36

24

24

84

180

6

Gospodarjenje z odpadki (GOD)

1 - O

60

24

12

96

210

7

Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S)

1 - O

 

 

 

 

390

10

ZAKONODAJA IN EKONOMIKA

2 - O

96

24

 

120

360

12

Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ)

2 - O

48

12

/

60

150

5

Okoljske dajatve in financiranje (ODF)*

2 - I*

48

12

/

60

150

5

Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP)*

2 - I*

48

12

/

60

150

5

Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z)

2 - O

 

 

 

 

60

2

UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE

2 - I

132

36

36

204

550

18

Urbanizem (URB)

2 - O

48

24

12

84

150

5

Zdravstvena hidro-tehnika in sanitarno inženirstvo (ZHS)

2 - O

36

/

12

48

90

3

Komunalna energetika (KOE)

2 - O

48

12

12

72

120

4

Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U)

O

 

 

 

 

190

6

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2 - I

 

 

 

216

600

20

Prometne in zelene površine (PZP)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Zimska služba (ZIM)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Urejanje podeželja in varstvo narave (PVN)**

2 - I**

36

24

12

72

150

5

Toplogredni plini (TGP)**

2 - I**

48

24

/

72

150

5

Sanacija starih bremen in naravnih nesreč (SAN)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J)

2 - O

 

 

 

 

150

5

INDUSTRIJSKO ONEZNAŽEVANJE

2 - I

 

 

 

204

550

18

Energija v proizvodnji (ENE)

2 - O

48

12

12

72

120

4

Varstvo zraka (VAZ)

2 - O

36

12

12

60

120

4

Požarna, procesna in tehnološka voda (PPT)

2 - O

48

12

12

72

120

4

Praktično izobraževanje 2I (PRI 2I)

2 - O

 

 

 

 

190

6

VARSTVO OKOLJA V PROIZVODNJI

I

 

 

 

216

600

20

Toplogredni plini (TGP)**

2 - I**

48

24

/

72

150

5

Sanacija starih bremen in naravnih nesreč (SAN)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Čiščenje industrijskih odpadnih voda (ČIV)**

2 - I**

36

12

24

72

150

5

Hrup (HRP)**

2 - I**

36

24

12

72

150

5

Nevarne snovi v proizvodnji (NSP)**

2 - I**

48

12

12

72

150

5

Praktično izobraževanje 2P (PRI 2P)

O

 

 

 

 

150

5

prosto izbirni predmet

O

 

 

 

 

 

5

diplomsko delo

O

 

 

 

 

 

5 ***

 * izbere se eden od obeh predmetov, ** izberejo se trije od šestih predmetov
*** študent/študentka dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja,
DELO: skupno št. ur študentovega dela
, PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje
Razporeditev se lahko iz objektivnih razlogov spremeni v skladu z zakonom.

KATALOGI ZNANJA

Ime predmeta/ druge sestavine

 

Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

Računalništvo in informatika (RAI)

Praktično izobraževanje 1K (PRI 1K)

Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1)

Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2)

Tehnično risanje in dokumentacija (TRD)

Oskrba z vodo (VOD)

Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV)

Gospodarjenje z odpadki (GOD)

Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S)

Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ)

Okoljske dajatve in financiranje (ODF)

Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP)

Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z)

Urbanizem (URB)

Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo (ZHS)

Komunalna energetika (KOE)

Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U)

Prometne in zelene površine (PZP)

Zimska služba (ZIM)

Urejanje podeželja in varstvo narave (PVN)

Toplogredni plini (TGP)

Sanacija starih bremen in naravnih nesreč (SAN)

Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)

Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J)

Energija v proizvodnji (ENE)

Varstvo zraka (VAZ)

Požarna, procesna in tehnološka voda (PPT)

Praktično izobraževanje 2I (PRI 2I)

Čiščenje industrijskih odpadnih voda (ČIV)

Hrup (HRP)

Nevarne snovi v proizvodnji (NSP)

Praktično izobraževanje 2P (PRI 2P)

Informativni dnevi

za višješolskI  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 2):

 • v petek,13.2.2015 ob 16h

 • v soboto, 14.2.2015 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Šolnina

Ponujamo izjemno konkurenčne cene šolnin in ponujamo obročno plačevanje (brez dodatnih stroškov) tekom celotnega štdijskega leta.

Šolnina za š.l. 2015/16:
 
  plačilo v enkratnem znesku obročno odplačevanje
1. leto 1.615 EUR 1.700 EUR
2. leto 1.615 EUR 1.700 EUR

Plačila šolnine:

 • 1. in 2. leto šolanja:
  plačilo 250 EUR ob vpisu in 10 zaporednih mesečnih obrokov po 170 EUR oz. 1615 EUR v enkratnem znesku.

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas ta poklic veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si. Zbiramo tudi predhodne informativne prijave v naše VSŠ programe.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana


Izobražujemo po verificiranem programu za višješolske strokovne programe:

 

 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.

>> več informacij

Oglejte si oddajo o poklicu Inženir varstva okolja in komunale: To bo moj poklic

 

 

Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: ponedeljek, 13. april 2015