višje strokovne šole :: INŽENIR MEHATRONIKE

 
V Ljubljani smo edina verificirana šola za izvajanje tega programa!
Izobraževanje traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem.

Cilji programa MEHATRONIKA

Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za inženir mehatronike oziroma inženirka mehatronike. Študentje/študentke (v nadaljevanju študentje) si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz mehatronike.

Temeljni cilji programa so:

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem na področju mehatronike;
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja mehatronike;
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • usposobiti za študente spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti.

ŠTUDIJ

Predavanja in vaje potekajo ob popoldnevih; hkrati potekajo predavanja in vaje za enega ali dva predmeta. Po predavanjih za posamezni predmet je organiziran izpit.

Predavanja in vaje bodo potekala 2–3x tedensko v popoldanskem času od 16.30 do 19.30.

Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Obseg ur je prilagojen odrslim udeležencem.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

INŽENIR / INŽENIRKA MEHATRONIKE


>> Galerija prostorov za vaje

POGOJI ZA VPIS

V program Mehatronika se lahko vpišete:

 •  s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
   
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 22 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer:

 • Vse obvezne module/predmete v obsegu 89 KT:
  - Komunikacije v tehniki
  - Osnove mehatronike
  - Mehatronika 1
  - Osnove ekonomije
  - Mehatronika 2
   
 • Enega izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT:
  - Avtomatizacija
  - Robotika
  - Proizvodni sistemi
   
 • Enega izmed izbirnih predmetov v obsegu 5 KT
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomska naloga (5 KT)

  Diplomsko delo je sestavljeno iz praktičnega dela, pisne diplomske naloge in ustnega zagovora. Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 2.a letnika v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.
  Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole.
  Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

Priznavanje praktičnega izobraževanja
Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Priznavanje izpitov
Študent lahko odda vlogo za priznavanje skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi.
Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi višješolski ali visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog predavatelja.


>> Galerija prostorov za vaje

PREDMETNIK*

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik,

O – obv.,

I – izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

Komunikacije v tehniki (KOT)

1 - O

120

72

48

90

570

20

Strokovna terminologija v tujem jeziku

1 - O

48

36

 

84

180

6

Poslovno komuniciranje in vodenje

1 - O

48

36

 

84

180

6

Računalništvo in informatika

1 - O

24

 

48

72

120

5

Osnove mehatronike  (OME)

1 - O

120

12

48

114

540

20

Osnove strojništva

1 - O

42

 

24

66

150

6

Osnove elektrotehnike

1 - O

42

 

24

66

150

6

Trajnostni razvoj

1 - O

36

12

 

48

120

4

Mehatronika 1  (MEH1)

1 - O

84

 

96

180

546

20

Sistemi mehatronike 1

1 - O

42

 

48

90

178

7

Meritve

1 - O

42

 

48

90

178

7

Osnove ekonomije (OEK)

2 - O

48

12

24

84

240

8

Ekonomika podjetja

2 - O

48

12

24

84

180

6

Mehatronika 2 (MEH2)

2 - O

108

24

96

228

604

21

Sistemi mehatronike 2

2 - O

36

 

48

84

156

6

Tehniški predpisi in projektiranje

2 - O

36

24

12

72

144

5

Komunikacijske tehnologije in storitve

2 - O

36

 

36

72

144

5

Avtomatizacija (AVT)

2 - I

72

 

72

144

468

16

Programiranje v avtomatiki

2 - I

36

 

36

72

144

5

Tehnološki procesi

2 - I

36

 

36

72

144

5

Robotika (RBT)

2 - I

72

 

72

144

468

16

Robotski sistemi 1

2 - I

36

 

36

72

144

5

Tehnološki procesi

2 - I

36

 

36

72

144

5

Proizvodni sistemi (PRS)

2 - I

72

 

72

144

468

16

Računalniško podprte tehnologije

2 – I

36

 

36

72

144

5

Tehnološki procesi

2 – I

36

 

36

72

144

5

Izbirni predmet

2 - I

36

 

36

72

144

5

Programiranje v avtomatiki

   2 – I

36

 

36

72

144

5

Robotski sistemi 1

   2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Računalniško podprte tehnologije

   2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Razvoj programskih aplikacij

   2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Elektronika v mehatroniki

 2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Multimediji

 2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Pogoni in mehanizmi

 2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Logistični mehatronski sistemi

 2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Upravljanje s tveganji  v tehniki

 2 – I

 36

 

 36

 72

 144

5

Prosto izbirni predmet

2 – O

 

 

 

 

144

5

Diplomska naloga

2 - O

 

 

 

 

150

5

* razporeditev se lahko iz objektivnih razlogov spremeni v skladu z zakonom;
OPOMBA: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje; * DELO: skupno št. ur študentovega dela

 Po 47. členu Zakona o izobraževanju odraslih se trajanje izobraževanja prilagodi potrebam odraslih udeležencev.

KATALOGI ZNANJA

Ime predmeta/druge sestavine

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV)

Računalništvo in informatika (RAI)

Praktično izobraževanje - Komunikacije v tehniki (PKT)

Osnove strojništva (OST)

Osnove elektrotehnike (OET)

Trajnostni razvoj (TRA)

Praktično izobraževanje - Osnove mehatronike (POM)

Sistemi mehatronike 1 (SME 1)

Meritve (MRT)

Praktično izobraževanje - Mehatronika 1 (PME 1)

Ekonomika podjetja (EKP)

Praktično izobraževanje - Osnove Ekonomije (POE)

Sistemi mehatronike 2 (SME 2)

Tehniški predpisi in projektiranje (TPP)

Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS)

Praktično izobraževanje - Mehatronika 2 (PME 2)

Programiranje v avtomatiki (PRA)

Tehnološki procesi (TPR)

Praktično izobraževanje – Avtomatizacija (PAV)

Robotski sistemi 1 (ROS 1)

Tehnološki procesi (TPR)

Praktično izobraževanje – Robotika (PRO)

Računalniško podprte tehnologije (RPT)

Tehnološki procesi (TPR)

Praktično izobraževanje - Proizvodni sistemi (PPS)

Razvoj programskih aplikacij (RPA)

Elektronika v mehatroniki (EME)

Multimediji (MUL)

Pogoni in mehanizmi (PIM)

Logistični mehatronski sistemi (LMS)

Upravljanje s tveganji v tehniki (UTT)

Katalogi znanja za posamezne predmete so podani na spletni strani:
http://www.cpi.si/visjesolski_studijski_programi.aspx

Informativni dnevi

za višješolskI  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 2):

 • v petek,13.2.2015 ob 16h

 • v soboto, 14.2.2015 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Šolnina

Ponujamo izjemno konkurenčne cene šolnin in ponujamo obročno plačevanje (brez dodatnih stroškov) tekom celotnega štdijskega leta.

Šolnina za š.l. 2015/16:

 
  cena s 5% popustom
plačilo v enkratnem znesku
redna cena
obročno odplačevanje
1. leto 1.900 EUR 2.000 EUR
2. leto 1.900 EUR  2.000 EUR

Plačila šolnine:

 • 1. in 2. leto šolanja:
  plačilo 250 EUR ob vpisu in 10 zaporednih mesečnih obrokov po 200 EUR oz. 1900 EUR v enkratnem znesku.

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas delo na področju kozmetike veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana


Izobražujemo po verificiranem programu za višješolske strokovne programe:

 

 


 

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.
>> prijava

Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: ponedeljek, 13. april 2015