višje strokovne šole :: POSLOVNI SEKRETAR

 
Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Cilji programa POSLOVNI SEKRETAR

Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za poslovne sekretarje oziroma sekretarke. Študentje/študentke (v nadaljnjem besedilu študentje) si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • Izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja organizacije in pisarniškega poslovanja;
   
 • Za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov;
   
 • Povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in izven organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev;
   
 • Strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
   
 • Kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa;

ŠTUDIJ

V prvih letnikih bomo izvajali študij po prenovljem programu. Študijski program Poslovni sekretar je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Študij traja dve leti in se izvaja v ciklusih. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem. Predavanja in vaje potekajo ob popoldnevih; hkrati potekajo predavanja in vaje za en ali dva predmeta. Po predavanjih je organiziran izpit.

Oblike in način izobraževanja: predavanja, seminarske in laboratorijske vaje, praktično izobraževanje.

Predavanja in vaje bodo potekala 2–3x tedensko v popoldanskem času od 16.30 do 19.30.

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

Po končanem izobraževanju pridobite naziv:

POSLOVNI SEKRETAR/ POSLOVNA SEKRETARKA

Pogoji za vpis

V program Poslovni sekretar se lahko vpišete:

 • s splošno ali poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju;
   
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
   

Pogoji za napredovanje v letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.
 

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
 • Vse obvezne module/predmete v obsegu 98 KT:
  - Komunikacija (16 KT)
  - Poslovanje in finance (12 KT)
  - Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)
  - Zakonodaja in uprava (13 KT)
  - Poslovni jezik (14 KT)
  - Sodobna pisarna (16 KT)
  - Organizacija in protokol (13 KT)
   
 • Naslednje izbirne module v obsegu 12 kreditnih točk:
  - Komuniciranje z javnostmi (12 KT) ali
  - Spletno poslovanje (12 KT)
   
 • Prostoizbirni predmet (5 KT)
   
 • Diplomska naloga (5 KT)

  Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 2. letnika v dogovoru z mentorjem in predavateljem višje strokovne šole. Iz naloge naj bo razvidna študentova sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami.

  Oddati ga mora v roku, ki ga določi referat za študentske zadeve in ga zagovarjati pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole.
  Izobraževanje se konča z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomskega dela.

  Priznavanje praktičnega izobraževanja
  Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocen opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

  Priznavanje izpitov
  Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpita skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi. Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi višješolski ali visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog predavatelja.
   

Predmetnik

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 

 

št. kontaktnih ur

 

 

Ime modula /predmeta /druge sestavine

Letnik
O – obv.
I –izb.

PR

SV

LV

SK

DELO

KT

Komunikacija (KOM)

1-O

84

 

96

180

480

16

Poslovni tuji jezik (PTJ 1)

1-O

42

 

48

90

180

6

Poslovno komuniciranje (POK)

1-O

42

 

48

90

180

6

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1)

1-O

 

 

 

 

120

4

Poslovanje in finance (PIF)

1-O

60

60

 

120

310

12

Ekonomika poslovanja (EKP)

1-O

30

30

 

60

125

5

Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP)

1-O

30

30

 

60

125

5

Praktično izobraževanje (PRI 1)

1-O

 

 

 

 

60

2

Informacijski-komunikacijski sistemi (IKS)

 1-O

 60

 

 90

 150

 420

 14

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (IKP)

1-O

30

 

45

75

150

5

Inf. tehnologija in podatki (ITP)

1-O

30

 

45

75

150

5

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1)

1-O

 

 

 

 

120

4

Zakonodaja in uprava (ZIU)

1-O

80

40

 

120

340

13

Gospodarsko pravo (GOP)

1-O

40

20

 

60

125

5

Ustava in državna ureditev (UDU)

1-O

40

20

 

60

125

5

Državna uprava in upravni postopek (DUP)

1-O

40

20

 

60

125

5

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1)

1-O

 

 

 

 

90

3

Poslovni jezik (POJ)

2-O

60

 

70

130

370

14

Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)

2-O

30

 

35

65

125

5

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ)

2-O

30

 

35

65

125

5

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2)

2-O

 

 

 

 

120

4

Sodobna pisarna (SOP)

2-0

60

60

60

180

480

16

Sodobno vodenje pisarne (SVP)

2-O

30

30

30

90

180

6

Ljudje v organizaciji (LOR)

2-O

30

30

30

90

180

6

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2)

2-O

 

 

 

 

120

4

Organizacija in protokol (OIP)

2-0

65

65

 

130

340

13

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (UOP)

2-O

35

30

 

65

125

5

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD)

2-O

30

35

 

65

125

5

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2)

O

 

 

 

 

90

3

Komuniciranje z javnostmi (KZJ)

2-I

60

35

35

130

310

12

Poslovni tuji jezik 3(PTJ 3)

O

30

 

35

65

125

5

Trženje in tržno komuniciranje (TTK)

2-O

30

35

 

65

125

5

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2)

2-O

 

 

 

 

60

2

Spletno poslovanje (SPO)

2-I

60

 

70

130

310

12

Elektronsko poslovanje (EPO)

2-O

30

 

35

65

125

5

Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD)

2-O

30

 

35

65

125

5

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2)

2-O

 

 

 

 

60

2

Prosto izbirni predmet

2-O

 

 

 

 

125

5

Diplomsko delo

2-O

 

 

 

 

150

*5

OPOMBA: PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje; * DELO: skupno št. ur študentovega dela
* razporeditev se lahko iz objektivnih razlogov spremeni v skladu z zakonom;
 Po 47. členu Zakona o izobraževanju odraslih se trajanje izobraževanja prilagodi potrebam odraslih udeležencev.

KATALOGI ZNANJA

Ime predmeta/ druge sestavine

 
 

Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1)

 

Poslovno komuniciranje (POK)

 

Ekonomika poslovanja (EKP)

 

Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP)

 

Informacijska-komunikacijska podpora v pisarni (IKP)

 

Informacijska tehnologija in podatki (ITP)

 

Gospodarsko pravo (GOP)

 

Ustava in državna ureditev (UDU)

 

Državna uprava in upravni postopek (DUP)

 

Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)

 

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ)

 

Sodobno vodenje pisarne (SVP)

 

Ljudje v organizaciji (LOR)

 

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (UOP)

 

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD)

 

Poslovni tuji jezik 3 (PTJ 3)

 

Trženje in tržno komuniciranje (TTK)

 

Elektronsko poslovanje (EPO)

 

Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD)

 

Praktično izobraževanje (PRI 1 in PRI 2)

 

Katalogi znanja za posamezne predmete so podani na spletni strani:
http://www.cpi.si/visjesolski_studijski_programi.aspx

Informativni dnevi

za višješolskI  strokovne programe bodo na Tržaški 32 v Ljubljani (prostori Visoke šole za storitve, 2. nadstropje, predavalnica 2):

 • v petek,13.2.2015 ob 16h

 • v soboto, 14.2.2015 ob 10h

>> Več informacij & zemljevid
>> informacije o postopku prijave

Tisti, ki se zanimate za vpis v naše višješolske programe, nas pokličite (T: 01 252 81 60) ali izpolnite predhodno informativno prijavo. Nato vam bomo poslali našo brošuro in vas povabili k vpisu in podpisu pogodbe o izobraževanju! Referat za študente se nahaja v naših prostorih na Cesti na Brdo 69.

Šolnina

Ponujamo izjemno konkurenčne cene šolnin, v katere so vključeni vsi stroški  in ponujamo obročno plačevanje (brez dodatnih stroškov) tekom celotnega šolskega leta. Šolnina za š.l.2015/16:

 

 
plačilo v enkratnem znesku obročno odplačevanje
1.leto 1.710 € 1.800 €
2.leto 1.710 € 1.800 €

 

Plačila šolnine:

 • 1. in 2. leto šolanja:
  plačilo 400 € ob vpisu in 10 zaporednih mesečnih obrokov po 180 EUR oz. 1710 v enkratnem znesku.

Šolnina vključuje:

 • Izvajanje programa (predavanja in vaje, ki bodo potekala 2-3x tedensko v popoldanskem času od 16:30 do 19:30);
 • Brezplačno izdajo indeksa, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dva brezplačna izpitna roka, kopije učnih načrtov;
 • Uporabo študijskega gradiva;
 • Seminar za pripravo diplomskega dela;
 • Brezplačen prvi oblikovni pregled diplomskega dela;
 • Spletno oglasno desko (SOD), preko katere lahko poslujete s šolo, dostopate do obvestil, elektronskih gradiv in svojih ocen ter se prijavljate na izpite;
 • posebne popuste pri vpisu v programe Zavoda AI - Akademije za inovativnost (www.zai.si) in VIST – Visoke šole za storitve (www.vist.si);
 • strokovne ekskurzije pri posameznih predmetih.

Zgoraj navedene cene veljajo za študijsko leto 2015/2016 in se lahko letno spreminjajo.

Dodatne informacije

Če ste spoznali, da vas ta poklic veseli, vam bomo z veseljem posredovali še morebitne dodatne informacije glede vsebine, organizacije ter vpisa. Pokličite nas na tel.: 01/252 81 60 ali 031 389 167 ali pa obiščite osebno v naših poslovnih prostorih na Cesti na Brdo 69. Vprašanja nam lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov: info@izraz.si. Zbiramo tudi predhodne informativne prijave v naše VSŠ programe.

VSŠ programi na zavodu IZRAZ, Ljubljana


Izobražujemo po verificiranem programu za višješolske strokovne programe:

 

  

Zbiramo predhodne informativne prijave v programe naše višje strokovne šole.
>> več informacij

Smo študentom prijazna šola z odličnimi predavatelji 

 

 Copyright © 2002-2014 Zavod IZRAZ, e-mail: info@izraz.si, Sprememba: ponedeljek, 13. april 2015